ایران سرفراز- نرم افزار وپروژهای دانشجویی


نرم افزار وپروژهای دانشجویی

آشنایی با سیستم کامپیوتر IT - سخت افزار - نرم افزار

IT

۱

آشنایی با سیستم کامپیوتر

به طور کلی کامپیوتر به دو بخش اصلی تقسیم میشود :

الف- سخت افزار

ب- نرم افزار

سخت افزار : به کلیه قطعات کامپیوترکه قابل لمس بوده مانند : آی سی ها ،

مقاومتها، خازﻧﻬا، دیسکها، سیمها، لامپ و کلیدها، سخت افزار آامپیوتر گفته

میشود که زیر نظر علم الکترونیک اداره میشود.

نرم افزار : به یک سری طرحها ، اطلاعات، فرمها ، و برنامه هایی که به یک

کامپیوتر داده میشود تا بتوان عملیات بخصوصی را انجام دهد نرم افزار آامپیوتر

گفته میشودکه قابل لمس نبوده و زیر نظر علم ریاضی اداره میشود.

ساختار کامپیوتر:

ساختار کامپیوتر از اندامهای زیر تشکیل شده است:

١- ورودی : اندامهایی هستند آه توسط آﻧﻬا میتوان اطلاعاتی را به یک کامپیوتر

وارد آرد آه عبارتند از:

Scanner اسکنر Mouse ماوس Keyboard صفحه کلید

٢- خروجی : اندامهایی هستند آه توسط آﻧﻬا میتوان اطلاعات ر ا از آامپیوتر

دریافت آرد و مهمترین آﻧﻬا عبارتند از :

پلاتر یا رسام Printer پرینتر یا چاپگر Monitor مانیتور یا صفحه نمایش

Platter

٣- واحد مرآز پردازش : مهمترین اندام کامپیوتر میباشد که کلیه پردازشهای

اطلاعات در آن صورت میپذیرد و خود شامل واحدهای زیر میباشد :

حافظه واحد کنترل واحد منطق و محاسبات

سیستم عامل :

سیستم عامل نرم افزاری است آه یک سری اطلاعات اولیه را در اختیار کامپیوتر

قرار میدهد تا بر اساس این اطلاعات اولیه بتوان نرم افزارهای جدیدی را به

آامپیوتر معرفی آرده و با آن ارتباط برقرار آرد یا به عبار ت دیگر سیستم عامل

به صورت یک پل ارتباطی بین سخت افزارها و نرم افزارها و کاربر عمل میکند .

سیستم عاملها به به طورکلی به دو دسته خطی و گرافیکی تقسیم میشوند . در

سیستم عاملهای خطی اطلاعات به صورت نوشتاری به کامپیوتر داده میشود مانند

و در سیستم عاملهای گرافیکی میتوان بدون نوشتن اطلاعات را به DOS سیستم عامل

کامپیوتر وارد کرد مانند سیستم عامل ویندوز

ورود به محیط آار ویندوز و شروع کار

محیط کاری را خواهیم دید که دارای دو ناحیه اصلی است : Win پس از ورود به 98

Desktop ١- ناحیه میز کار یا

Task Bar ٢- ناحیه نوار وظیفه یا

در شکل زیر این دو ناحیه نشان داده شده اند :

نوار وظیفه یا Task Bar

mohsenmahyar@yahoo.com

mo-mah.persianblog.ir

۲

اشیاء ثابت میزکار:

سه شیء اصلی زیر وجود (Desktop) همینطور آه در شکل مشاهده میکنید در میز آار

دارند :

My Computer -١

در قالب دیسکهای مختلف ( Hard Disk ) پنجره ای است آه شامل محتویات حافظه جانبی

بانضمام چند برنامه آاربردی میباشد . برنامه های آاربردی در این محیط عبارتند

از :

آه به بعضی از آﻧﻬا در مباحث بعدی Dial Up Networking, Printers, Scheduled, Control Panel

اشاره میکنیم.

Recycle Bin -٢

محیطی است برای قرار گرفتن اشیاء غیر ضروری و بعبارتی هر شیء در مرحله اول بعد

از حذف شدن وارد این محیط میشود . اشیائی آه در این محیط قرار میگیرند قابل

برگشت به مکان قبلی خود هستند ولی در صورتی آه در این مکان عمل حذف روی آﻧﻬا

انجام گیرد دیگر قابل برگت نخواهد بود.

My Document-٣

مکانی است برای ذخیره سازی پوشه ها و فایلهای مختلف مانند فایلهای متنی ،

گرافیکی، صوتی و غیره.

نوار وظیفه

Start نواری است که در پایین محیط میز کار قرار دارد و در قسمت چپ آن دآمه

باز میشود . روی این نوار Start وجود دارد آه با کلیک آردن بر روی آن منوی

آیکوﻧﻬای مختلفی نیز م یتواند قرار بگیرد . ( با توجه به کل زیر ) که در جای خودش

و گزینه های آن توضیح خواهیم داد. Start در مورد منوی

وظیفه دیگری آه این نوار بر عهده دارد این است آه هنگامی که یک برنامه در

حال اجرا میباشد یا پنجره ای باز میباشد عنوان آن برنامه بر روی نوار وظیفه

نشان داده میشود . و یا اینکه وقتی به طور موقت از یک برنامه خارج میشویم (

حالت کوچک نمایی یک پنجره آه در مباحث بعدی توضیح خواهیم داد آن برنامه یا

پنجره در این نوار قرار میگیرد که باکلیک آردن بر روی آن میتوانیم آن

برنامه یا پنجره را مجدد باز نماییم .

Start منوی

آه My Computer و My Document پنجره های

به طور موقت بسته شده اند و در نوار

mohsenmahyar@yahoo.com

mo-mah.persianblog.ir

۳

Desk Top ایجاد یک پوشه یا یک شیء در محیط

باید در فضای خالی این محیط روی Desk Top برای ایجاد یک پوشه یا یک شیء در محیط

را انتخاب New کلید سمت راست ماوس کلیک کرده تا منویی ظاهر شده ، گزینه

را برای Folder میکنیم آه یک زیر منوی دیگر ظاهر خواهد شد . در این منو گزینه

ایجاد یک پوشه ( شاخه) و با انتخاب گزینه های پایینی این منو میتوان فایلهایی

با توجه به نوع آﻧﻬا ( متنی، صوتی، گرافیکی و . . . ) ایجاد آرد . ( به شکل

زیر توجه آنید)

مفاهیم اساسی کار با اشیاء

انتخاب یک شیء : برای انتخاب یک شیء یک بار روی آن دکمه سمت چپ ماوس را فشار

( Click ) . میدهیم آه به این عمل اصطلاحاً کلیک آردن میگویند

باز آردن یک شیء : برای باز کردن یک شیء اشاره گر ماوس را بر روی آن میبریم و

گقته میشود. ( Double Click ) دو بار کلیک چپ میکنم آه به این عمل دبل کلیک

یک شیء ( Menu ) نمایش فهرست گزینشی برای یک شیء : برای نمایش فهرست گزینشی

روی آن دکمه سمت راست ماوس را فشار میدهیم آه به این عمل آلیک سمت راست (

گفته میشود. ( Right Click

عبارتست از فشار دآمه سمت چپ : ( Drag & Drop ) آشیدن و جابجا آردن یک شیء

و سپس رها کردن دکمه و به عبارتی قرار دادن شیء ( Drag ) ماوس و کشیدن آن

.( Drop ) در محل دلخواه

اجزاء یک پنجره در ویندوز

باز آردن یک شیء در ویندوز نمایش یک پنجره را به دنبال دارد . در هر پنجره

به طور کلی اجزای زیر مشاهده میشوند.

( Title Bar ) ١- نوار عنوان

نواری رنگی در ابتدای پنجره است که عن وان شیء مورد نظر به همراه دکمه های

هدایت پنجره روی آن قرار دارد . دآمه های هدایت موجود در نوار عنوان عبارتند

از :

برای بستن یک پنجره باید از این دآمه استفاده آرد : Close - دکمه

بسته شدن موقت یک پنجره) ) : Minimize - دکمه

با کلیک بر روی این دآمه پنجره به حداقل ا ندازه میرسد . و از صفحه نمایش

برداشته میشود . و فقط به عنوان یک نشان آوچک در نوار وظیفه به چشم

میخورد. لازم به ذآر است ، پنجره ای آه حداقل شده است، بسته نشده است

و در حافظه موقت میباشد و در صورت کلیک بر روی آن در نوار وظیفه

دوباره پنجره باز میشود . ( در ق سمت نوار وظیفه نیز آمی در این

مورد توضیح داره شد.)

برای ایجاد پوشه و فایل ها New گزینه

و .... گزینه ایجاد

پوشه

۴

حداآثر نمایش پنجره ) ) : Maximize - دکمه

با فشار این دآمه پنجره به حداکثر اندازه خود میرسد و کل صفحه نمایش را

میگیرد.

برگشت به حالت قبلی) ) : Restore - دآمه

پس از اینکه پنجره به حداآثر اندازه خود رسید، برای بازگشت به حالت

قلی از این دآمه استفاده میشود.

( Menu Bar ) ٢- نوار منو

نواری است که دکمه هایی روی آن قرار دارد و هر کدام معرف یک منو میباشد . و

با کلیک بر روی هر یک از آﻧﻬا منوی مربوطه باز میشود.

منو چیست؟

جعبه کوچکی است که شامل چندین گزی نه است و در هر بار باز شدن آن فقط یک

گزینه قابل انتخاب میباشد. آه به آن فهرست گزینشی نیز میگویند.

( Tool Bar ) ٣- نوار ابزار

این نوار حاوی دآمه هایی است آه با کلیک آردن بر روی هر یک از آﻧﻬا یک

فرمان ویژه اجرا میگردد.

به ما امکان می دهد شیوه دلخواه برای نمایش پوشه ها وفایلها را انتخاب Views

کنیم .

خصوصیات فایل یا پوشه انتخاب شده را نمایش Properties گزینة

می دهد .

برای حذف فایلها Delete گزینه

بکار می رود .

Undo گزینه

آخرین عمل انجام شده را خنثی می آند .

برای انتقال فایلهای ذخیره شده به مقصد Paste گزینة

آردن در مبدا. Copy یا Cut مورد نظر بعد از عمل

برای نسخه برداری از یک فایل Copy گزینه

برای انتقال یک فایل به مکان دیگر . Cut گزینة

برای بازگشت به یک مسیر بالاتر Up گزینه

رفتن یک Back و Forward گزینه های

یا آوچک Minimize کنید

نما

یا بزرگ Maximize کنید

یا بستن نما Closeکلید

۵

مرحله به جلو و برگشتن یک مرحله به عقب.

( Address Bar ) ۴- نوار آدرس

نواری که حاوی جعبه انتخابی آدرس است . با کلیک کرد ن روی دکمه سمت راست

این نوار میتوان به مکاﻧﻬای مختلف در ویندوز دست یافت و در هر محلی که باشیم،

در Prompt آدرس متناظر با آن را در این جعبه مشاهده کنیم . ( شبیه به علامت

یک نوار آدرس را نمایش میدهد آه جعبه انتخابی آن A میباشد .) شکل شماره DOS

همان نوار آدرس را نمایش میدهد که جعبه انتخابی آن B بسته میباشد . و در شکل

برای انتخاب آدرس باز است.

A شکل

B شکل

( Status Bar ) ۵- نوار وضعیت

نواری که در انتهای پنجره که در هر لحظه وضعیت اشیاء آن و عملی که بر

روی آن انجام شده را نشان میدهد . بطور مثال اگر یک شیء را انتخاب کنیم در

1 را مشاهده میکنیم. Object Selected نوار وضعیت جمله

( Vertical Scroll Bar ) ۶- نوار پیمایش عمودی

از این نوار برای مشاهده اشیاء موجود در بالا و پایین اشیایی که مشاهده

میشوند استفاده میشود.

( Horizontal Scroll Bar ) ٧- نوار پیمایشی افقی

از این نوار برای مشاهده اشیاء موجود در طرفین اشیایی که مشاهده میشوند

استفاده میشود . در شکل زیر برای یادآوری مطالب فوق اجزاء یک پنجره را بطور

کامل مشاهده میکنید.

۶

تغییر اندازه یک پنجره :

همانگونه آه در قسمت دکمه های هدایت پنجره توضیح داده شد یکی از روشهای تغییر

اندازه پنجره استفاده از دکمه های حد اقل و حداکثر سازی است . روش دیگر به

این ترتیب است آه اشاره گر ماوس را در لبه افقی یا عمودی قرار میدهیم وقتی

شکل اشاره گر به این صورت ( ) ظاهر شد بطور دلخواه اندازه پنجره را

تغییر میدهیم . همچنین با دبل کلیک بر روی نوار عنوان میتوان اندازه پنجره را

حداکثر کرد.

( Move ) جابجایی یک پنجره

برای جابجا آردن یک پنجره باید روی نوار عنوان آن کلیک آرده و سپس آن را به

هر طرفی آه میخواهیم حرآت دهیم.

( دستور کار عملی شماره ( ١

١- اشیاء اصلی میزکار را باز نموده و محتویات آن را مشاهده نمایید . و سپس

پنجره های باز شده را حداقل آنید.

را جابجا کنید و سپس تغییر سایز دهید. (با روشهای My Computer ٢- پنجره محیط

مختلف)

را حداکثر نموده و اشیایی که در آن است را باز Recycle Bin ٣- پنجره محیط

کنید ، با باز نمودن اشیاء موجود چه چیزی مشاهده میکنید.

Drag & انتخاب نموده و آﻧﻬا را با My Document ۴- دو شیء به دلخواه از محیط

به میز آار ببرید. Drop

۵- فهرست گزینشی را برای تک تک اشیاء موجود روی میز آار بررسی آنید.

۶- اشیاء موجود در میز کار را به یکباره انتخاب آنید.

٧- تمام پنجره های باز شده را ببندید.

٨- به طریقه صحیح از محیط ویندوز خارج شده و سیستم را خاموش آنید.

« مدیریت اشیاء با فرماﻧﻬای مختلف »

١- ایجاد یک شیء

از منوی باز New روش اول : راست کلیک بر روی فضای خالی و انتخاب گزینه

شده.

از منوی فایل در هر پنجره New روش دوم : انتخاب گزینه

برای ایجاد یک شیء باید به نوع شیء توجه داشت . اگر بخواهیم یک پوشه جدید ایجاد

را انتخاب کنیم . و اگر Folder گزینه Newکنیم باید پس از انتخاب گزینه

بخواهیم فایل ایجاد آنیم باید با نام آن آشنایی داشته باشیم . و پس از انتخاب

گزینه ای که فایل دلخواه ما را مشخص میکند، انتخاب کنیم . به طور New گزینه

اشیاء موجود در پوشه

Help

نوار

عننوواارن منو

نوار

ابزار

نوار

وضعیت

۷

یک نوع فایل Bitmap Image یک نوع فایل متنی ساده است و یا Text Document مثال

(B گرافیکی ( نقاشی) است. (شکل

٢- تغییر نام یک شیء

از منوی Rename روش اول : راست کلیک روی شیء مورد نظر و انتخاب گزینه

( A باز شده (شکل

File از منوی Rename روش دوم : انتخاب شیء مورد نظر سپس انتخاب گزینه

اجرا میشود اشاره گر ماوس به صورت چشمک Rename در هر پنجره هنگامی آه فرمان

( B زن در میآید و میتوانیم نام دلخواه خود را تایپ کنیم. (شکل

( A (شکل

B (شکل

(

Copy ٣- نسخه برداری از شیء

روشهای آپی آردن یک شیء در ویندوز :

٣- کلیک راست روی شیء مورد نظر آه در محیط مبداء قرار دارد . و انتخاب -١

.Paste سپس کلید راست در فضای خالی محیط مقصد و انتخاب گزینه Copy گزینه

در نوار منوی پنجره محیط Edit از منوی Copy ٣- انت خاب شیء سپس انتخاب گزینه -٢

در نوار منوی ابزار پنجره Edit از منوی Paste مبداء و پس از آن انتخاب گزینه

محیط مقصد.

از منوی ابزار در نوار ابزار پنجره Copy ٣- انتخاب شیء سپس انتخاب دکمه -٣

از منوی ابزار در نوار ابزار پنجره Paste محیط مبداء و پس از آن انتخاب دآمه

محیط مقصد.

به طور همزمان در محیط مبداء و C و Ctrl ٣- انتخاب شیء و سپس فشار کلیدهای -۴

بطور همزمان در محیط مقصد. V و Ctrl سپس فشار کلیدهای

وکلید سمت چپ ماوس Ctrl ٣- انتخاب شیء مورد نظر و پایین نگه داشتن کلید -۵

آشیدن شیء مورد نظر به مقصد در صورتیکه پنجره مقصد مورد نظر باز باشد . (

( Drag & Drop

نکته ١ : روش اول برای اشیاء میز کار مناسب است . و روش ٢ و ٣ برای اشیاء

پنجره های مختلف بکار میرود . و روش ۴ در محیطهای نوشتاری برای نسخه برداری از

متن یا جمله دلخواه مناسب است.

۸

را با یک روش دلخواه و Copy نکته ٢ : در نسخه برداری از یک شیء میتوان فرمان

را با یکی از روشهای گفته شده اجرا آرد . مثلاً میتوان فرمان آپی Paste فرمان

را با روش ٣ اجرا نمود. Paste را با روش ٢ و فرمان

٣ ) را مشاهده میکنید. - ٣ و ٣ - ٣ و ٢ - در شکلهای زیر روشهای ردیف ( ١

(٣- روش ( ١

(٣- (روش ٢

- روش ( ٣

(٣

۹

Cut ۴- جدا کردن یک شیء از محلی آه در آن قرار دارد

با این روش میتوان یک شیء را از مکانی به مکان دیگر انتقال داد به صورتی که

بریدن ) گفته ) Cut در مکان اولیه دیگر موجود نباشد . به این عمل اصطلاحاً

میشود.

کردن یک شیء در ویندوز : Cut روشهای

سپس کلیک راست در فضای Cut ۴- کلیک راست روی شیء مورد نظر و انتخاب گزینه -١

.Paste خالی محیط مقصد و انتخاب گزینه

در پنجره محیط مبداء و Edit از منوی Cut ۴- انتخاب شیء و سپس انتخاب گزینه -٢

در پنجره مقصد. Edit از منوی Paste پس از آن انتخاب گزینه

از منوی ابزار پنجره محیط مبداء و پس Cut ۴- انتخاب شیء و سپس انتخاب دآمه -٣

از منوی ابزار در پنجره محیط مقصد. Paste از آن انتخاب دآمه

بطور همزمان در محیط مبداء و پس X و Ctrl ۴- انتخاب شیء و سپس فشار آلیدهای -۴

بطور همزمان در محیط مقصد. V و Ctrl از آن انتخاب کلیدهای

و کلید سمت چپ ماوس ، Shift ۴- انتخاب شیء مورد نظر و پایین نگه داشتن کلید -۵

(Drag& Drop) . آشیدن شیء مورد نظر به مقصد در صورتیکه پنجره مقصد باز باشد

را نیز میتوانید مشاهده کنید. Cut با توجه به شکل بالا مراحل

۵- ایجاد یک میانبر از شیء :

روشهای ایجاد میانبر :

.Create Shortcut الف- کلیک راست روی شیء مورد نظر و انتخاب گزینه

از نوار منوی هر File در منوی Create Shortcut ب- انتخاب شیء و سپس انتخاب گزینه

پنجره.

الف )

ب )

فرستادن به.... )از این فرمان برای ارسال شیء به مکاﻧﻬای ) Send To ۶- فرمان

و غیره (Floppy A) و دیسکت My Document خاصی از ویندوز مانند میز آار یا

استفاده میشود . که عمل ارسال شیء متناظر است با ایجاد یک کلید میانبر از آن

شیء در محی ط مقصد . از این عمل برای ایجادکلید

میانبر از اشیاء ضروری و برنامه های مورد نیاز

در میز کار استفاده میشود.

در کل مقابل فایل

را با انتخاب Mahmood

می توانیم Send to گزینه

میز کار ، ، A به دیسکت

و ... My Document پوشة

بفرستیم .

۱۰

تغییراتی انجام داد تا باعث تغییر گزینه های فوق Send To تذکر: میتوان در پوشه

شود.

( Delete ) ٧- حذف یک شیء

روی Delete حذف اشیاء در ویندوز طی دو مرحله انجام میگیرد . هر شیء که عمل حذف

سطل زباله ) رفته و اگر در آنجا هم ) Recycle Bin آن انجام میگیرد ابتدا به محیط

فرمان حذف صادر شود، برای همیشه شیء مورد نظر حذف میشود.

روشهای مختلف حذف یک شیء :

از منوی باز شده . Delete ١- راست کلیک روی شیء و انتخاب گزینه

در نوار منوی پنجره. File از منوی Delete ٢- انتخاب شیء و سپس انتخاب گزینه

از نوار ابزار در پنجره جاری Delete ٣- انتخاب شیء سپس انتخاب دکمه

از صفحه کلید. Delete ۴- انتخاب شیء سپس انتخاب

سطل زباله ). ) Recycle Bin ۵- انتخاب شیء ، سپس بردن و رها کردن شیء در

در روشهای ( ١و ٢و ٣ ) نشان داده شده است. Delete در شکل زیر عمل

نکاتی راجع به محیط سطل زباله :

١- در محیط سطل زباله میتوان اشیاء موجود را به مکاﻧﻬای اولیه خود بازگرداند .

که برای این کار باید یکی از روشهای زیر را انجام داد :

را انتخاب آنید تا شیء مورد نظر به محل اولیه Restore گزینه File الف- از منوی

خود باز گردد.

فعال باشد در آنار پنجره گزینه as web page گزینه View ب- در صورتی که در منوی

Restore برای انتقال شیء مورد نظر به محل اولیه خود و یا انتخاب گزینه Restore

برای انتقال تمامی اشیاء به محل مورد نظرشان. All

را Restore ج- روی شیء مورد نظر راست کلیک کرده و از منوی ظاهر شده گزینه

انتخاب میکنیم.

٢- در محیط سطل زباله میتوان اشیاء را به یکباره برای همیشه حذف نمود که برای

انتخاب میکنیم تا شیء مورد File را از منوی Empty Recycle Bin این آار گزینه

نظر به طور آلی حذف گردد.

روش ردیف

٢

روش ردیف

٣

روش ردیف

١

۱۱

با توجه به روش ١-ج

- با توجه به روش ١

الف

با توجه به روش ٢

۱۲

٨- بررسی خصوصیات یک شیء

استفاده نمود. Properties برای نمایش صفحه خصوصیات یک شیء دلخواه باید از گزینه

روش آار :

در نوار منوی هر File از منوی Properties ١- انتخاب شیء و سپس انتخاب گزینه

پنجره.

از منوی Properties ٢- راست آلیک بر روی شیء مورد نظر و سپس انتخاب گزینه

باز شده.

از نوار ابزار هر پنجره. Properties ٣- انتخاب شیء و سپس انتخاب دکمه

شکل روبرو با توجه به گزینه ٢ انجام گرفته است.

۱۳

برای یکی از اشیاء : Properties محیط

٩- انتخاب همه اشیاء به طور همزمان

Edit از منوی Select All روش اول : انتخاب گزینه

در محیط مورد نظر A و Ctrl روش دوم : انتخاب کلید های

روش سوم : پایین نگه داشتن کلید سمت چپ ماوس و کشیدن بر روی اشیاء مورد نظر به

طوری که یک کادر ظاهر شود که با آن میتوان اشیاء را انتخاب کرد . ( این روش

بیشتر برای اشیایی آه در آنار هم قرار دارند استفاده میشود.)

دستور کار عملی شماره ٢

١- ساختار درختی زیر را به طور کامل ایجادکنید.

D:Yahoo

کپی کنید. C:\Game\SABA را در مسیر My Document ٢- تمام محتویات

در سئ وال ١ را در میز آار در یک پوشه به نام علی Yahoo ٣- محتویات پوشه

موجود نباشد. Yahoo انتقال دهید. به طوری که دیگر در پوشه

یکآکلید میانبر بر روی میز آار بسازید. Note Pad و Paint ۴- از برنامه

در سئوال ٢ را حذف آنید. SABA ۵- محتویات پوشه

را به یکباره حذف کنید. Recycle Bin ۶- محتویات محیط

کردن را برای سئوال ٢ تکرار کنید. Copy ٧- روشهای دیگر

در سئوال ١ را Yahoo ٨-کلیدهای میانبر از پوشه ها و فایلهای موجود در پوشه

روی میز آار ایجاد آنید.

SABA . BMP

NASIM . BMP

REZA . DOC

RAHA NEGAR . DOC

نام شی مورد نظر

نوع فایل – مسیر قرار گرفتن و فضای

اشغالی فایل

تاریخ DOS نام و پسوند فایل در محیط

ایجاد آخرین تاریخ تغییرات

دادن خاصیتهایی مثل : مخفی آردن ،

فقط خواندنی آرشیو و سیستمی بودن .

۱۴

Note Pad آشنایی با برنامه

Note Pad ایجاد کنیم، در حقیقت یک محیط Text Document هر گاه یک فایل از منوی

گزینه Start میتوانیم از منوی Note Pad ساخته ایم. برای دسترسی مستقیم به برنامه

را انتخاب آنیم. Notepad و Accessories و سپس زیر گزینه Programs

یک محیط ساده نوشتاری است آه در آن ذخیره متنهای مختلف و بازیابی آﻧﻬا Note Pad

وجود دارد.

: Note Pad توضیح منو های مختلف برنامه

File ١- منوی

برای ایجاد یک فایل متنی جدید. : New - گزینه

برای بازیابی فایلهای موجود بکار میرود. : Open - گزینه

برای ذخیره یک متن نوشته شده بدون مشخص نمودن نام : Save - گزینه

آن متن بکار میرود.

برای ذخیره یک متن با نام مشخص شده و منحصر با : Save As - گزینه

فرد بکار میرود.

برای تنظیمات صفحه کاغذ ، اندازه کاغذ ، و : Page Setup - گزینه

تنظیم حاشیه آاغذ و موارد دیگر بکار میرود.

با پیغام خطا Page Setup تذآر : در صورتی که سیستم به چاپگر متصل نباشد گزینه

مواجه خواهد شد.

برای چاپ متن مورد نظر بکار میرود. : Print - گزینه

بکار میرود. Note Pad برای خروج از برنامه : Exit - گزینه

Edit ٢- منوی

برای باز گرداندن آخرین عمل انجام شده و در حقیقت لغو آن عمل : Undo - گزینه

انجام میشود.

برای جدا آردن و انتقال یک قسمت از فایل بکار میرود. : Cut - گزینه

برای نسخه برداری از یک قسمت از متن بکار میرود. : Copy - گزینه

استفاده میشود آه متن جدا Copy و Cut برای آامل آردن عملهای : Paste - گزینه

شده از محیط مبداء جدا شده و در محیط مقصد درج شود.

تمام متن تایپ شده را به یکباره انتخاب میکند. : Select All -

برای درج تاریخ و ساعت جاری سیستم از این گزینه استفاده : Time/ Date -

میشود.

برای قرار دادن تمام متن در محدوده دید کاربر از این گزینه : Word Wrap -

استفاده میشود.

Search ٣- منوی

برای جستجوی یک کلمه سا ده و یا یک عبارت در متن مورد نظر : Find - گزینه

بکار میرود .که با انتخاب این گزینه یک آادر محاوره ای باز میشودکه شامل

اجزای زیر است :

برای تایپ کلمه یا عبارت مورد نظر که نیاز به جستجوی آن : Find What - جعبه

داریم استفاده میشود.

برای اجرای دستور جستجو و نمایش نتیجه استفاده میشود. : Find Next - دآمه

فعال باشد جستجو از Up برای تعیین مسیر جستجو که وقتی حالت : Direction - گزینه

محل قرار گیری چشمک زن ( مکان نما ) به طرف بالا شروع میشود . و اگر در حالت

باشد جستجو به طرف پایین انجام میگیرد. Down

فعال بودن این گزینه در حین جستجو بین حروف کوچک و بزرگ : Match Case - گزینه

در یک عبارت تبعیض قرار میدهد.

توضیح Find است که در منوی Find Next متناظر با همان گزینه : Find Next - گزینه

نیز همان عمل را انجام میدهد. F داده شد و یا کلید 3

مشاهده Find به همراه کادر محاوره ای Note Pad در شکل زیر نمونه ای از یک پنجره

میشود.

۱۵

آرایش پنجره ها در ویندوز

در ویندوز میتوانیم در صورتیکه چندین پنجره بر روی میز کار باز شده باشد،

آﻧﻬا را به روشهای زیر مرتب میکنیم :

Cascade Windows مرتب کردن به صورت آبشاری

Tile Windows Horizontally مرتب کردن به صورت افقی

Tile Windows Vertically مرتب آردن به صورت عمودی

روش کار :

راست کیک کرده ، در منوی ظاهر شده سه (Task Bar) در فضای خالی نوار وظیفه

Cascade Windows: گزینه به صورت زیر مشاهده میشود

انتخاب ا ین گزینه : Tile Windows HorizontallyTile Windows VerticallyCascade Windows

پنجره ها را به صورت آبشاری روی هم قرار

میدهد.

 

۱۶

انتخاب این گزینه پنجره ها را به صورت افقی مرتب : Tile Windows Horizontally

میکند.

انتخاب این گزینه پنجره ها را به صورت عمودی در کنار : Tile Windows Vertically

هم مرتب میکند.

نکته ١ : باید توجه کرد که هنگامی آه این گزینه ها فعال هستند که دو یا چند

پنجره همزمان بر روی میز کار ما باز باشند.

نکته ٢ : گزینه های دوم و سوم در آرایش پنجره ها عملیات روی اشیاء اعم از

کپی ، برش ، و موارد دیگر را آسان میکند.

۱۷

دستور کار عملی شماره ٣

ذخیره کنید. System تایپ نموده و آنرا با نام Windows ١- متن زیر را در محیط

In The Name Of God

One day a rich man was invited to dinner.

He spent the day working in his garden.

At sunset he didn’t have time to dress for the dinner.

He went in his work clothes.

را در متن فوق جستجو کید. نتیجه جستجو را چند بار مشاهده کنید. Day ٢- آلمه

را جستجو کنید. Day را فعال کرده و Match Case ٣- گزینه

را باز My Computer و My Document خارج شده و پنجره های Note Pad ۴- از محیط

آنید.

۵- دو پنجره باز شده را در راستای عمودی در آنار هم قرار دهید و با روشی

آپی آنید. C:\windows را در پوشه My Document سریع محتویات

را بر حسب نوع آﻧﻬا مرتب آنید و سپس ٧ فایل نقاشی C:\windows ۶- اشیاء پوشه

ببرید به طوری که دیگر در محل قبلی نباشند. My Document از این پوشه را به محیط

قرار دهید و دوباره دستور شماره ۵ Maximize ٧- پنجره های باز شده را در حالت

را اجرا کنید.

تنظیم خصوصیات نمایش در ویندوز

با روشهای ساده میتوانیم در حالت ، شکل اشیاء ، محیط اشیاء و میز کار

تغییراتی ظاهری و نمایشی ایجاد آنیم . تمام این تغییرات در یک کادر محاوره ای به

قابل انجام است. دو روش برای راهیابی به این روش وجود Display Properties نام

دارد. که در اینجا فعلاً یکی از این راهها را توضیح میدهیم . و در آینده با

روش دوم در جای خودش آشنا میشویم.

روش کار :

راست کیک کرده و از منوی ظاهر شده آخرین گزینه (Desk Top) در فضای میز کار

را انتخ اب کنید در مقابل شما یک کادر محاوره ای باز میشود به نام Properties

است آه با انتخاب هر یک از (Tab Page) آه دارای چند برگ نشان Display Properties

آﻧﻬا میتوان تغییراتی در محیط ویندوز از نظر رنگ، طرز نمایش و ... ایجاد آرد آه

در زیر به توضیح هر یک از آﻧﻬا میپردازیم.

: Back Ground برگ نشان

از این برگ نمایش برای تنظیم پشت صفحه نمایش (میز کار ) استفاده میشود . در این

حالت میتوانیم یک عکس دلخواه و یا یک تصویر را روی صفحه نمایش قرار دهیم . در

صفحه مربوط به این برگ گزینه های زیر وجود دارند :

آه میتوان یکی از تصاویر پیش فرض را انتخاب Wall Paper الف- یک کادر لیستی

نمود. با کلیک کردن بر روی هر یک از تصاویر ، تصویر در صفحه نمایش پیش فرض

نمایش داده میشود.

از این گزینه وقتی استفاده میشود آه مایل باشید تصویری که : Brows ب- گزینه

در مکانی دیگر قرار دارد را بخواهید به عنوان پشت زمین ه قرار دهید این گزینه

را انتخاب کرده که پس از انتخاب این گزینه یک کادر محاوره ای برای خواندن

۱۸

فایل از محل مورد نظر باز خواهد شد . که ما میتوانیم فایل مورد نظر خود را

انتخاب کنیم و پس از تایید در پشت زمینه قرار دهیم.

از این جعبه بر ای نحوه قرار گرفتن تصویر در صفحه : Display ج- جعبه انتخابی

تصویر Stretch نمایش استفاده میشود آه دارای ٣ گزینه است . با انتخاب گزینه

مورد نظر ما به اندازه تمام صفحه نمایش آشیده شده و نمایش داده میشود . انتخاب

باعث میشود آه تصویر مورد نظر در مرآز صفحه نمایش قرار گرفته و Center گزینه

با Pattern اطراف آن خالی میباشد آه میتوان اطراف آنرا با استفاده از گزینه

تصویر مورد نظر را به Tile تصاویر و شکلهای دلخواه پر کرد . انتخاب گزینه

صورت کاشی در کنار هم چیده به تعدادی که صفحه نمایش پر شود.

با استفاده از این گزینه میتوان فضا ی خالی اطراف تصویر : Pattern د- گزینه

قرار گرفته است با طراحی دلخواه پر کنیم . که با Center انتخابی راکه در حالت

انتخاب این گزینه کادر محاوره ای برای انتخاب طرحهای مختلف باز خواهد شد.

طرح مورد Edit Pattern نکته : برای افزودن یک طرح جدید باید با انتخاب کلید

آنرا به طرحهای Add نظر خود را بسازیم و با نامی دلخواه با انتخاب کلید

موجود اضافه آنیم.

وجود دارد آه انتخاب هر Apply , Cancel , Ok نکته : در پایین برگ نشان ٣ گزینه

یک از آﻧﻬا عملی را برای ما انجام میدهد آه به شرح آن میپردازیم :

تغییراتی را که انجام داده ا یم را اعمال میکند . بدون اینکه : Apply گزینه

بسته شود. Display Properties کادر محاوره ای

بدون اینکه تغییراتی اعمال شود، از انتخاب خود صرف نظرکرده : Cancel گزینه

و کادر مربوطه بسته میشود.

با انتخاب این گزینه تغییرات ما اعمال و کادر محاوره ای بسته : Ok گزینه

میشود.

برای همه برگ نشاﻧﻬای موجود در این کادر این ٣ گزینه به صورت مشترک با وظایفی

که در بالا برای آﻧﻬا توضیح داده شد وجود

دارد.

Screen Saver برگه نشان

اگر یک رنگ خاص برای مدت طولانی در یک نقطه از صفحه نمایش قرار گیرد باعث لطمه

استفاده میشود . Screen Saver به صفحه نمایش میشود به همین دلیل از محافظ صفحه یا

که این محافظ صفحه از نمایش طولانی یک شکل ثابت جلو گیری میکند . پس از طی زمان

تعیین شده فعال شده و به نمایش اشکال در حال تغییر Screen Saver تعیین شده

لیست

تصاویر

پیش فرض

در

ویندوز

گزینة

Brows

جهت

خواندن

تصاویر

از محل

دیگر

 

۱۹

میپردازد که با حرکت ماوس انتخاب یک کید به صفحه اولیه خو د باز خواهیم

این است که وقتی کاربر برای مدتی طولانی با Screen Saver گشت. به طور کلی وظیفه

کامپیوتر کار نکند به خاطر اینکه به صفحه نمایش آسیبی وارد نشود فعال شده و

از صفحه نمایش محافظت میکند.

دارای گزینه های زیر است : Screen Saver

در این جعبه اشکال و طرحهای مختلف محافظ صفحه : Screen Saver الف- جعبه انتخابی

قرار دارد که با انتخاب هر یک طرح ویژه ای برای محافظت از صفحه نمایش داده

میشود.

با استفاده از این کلید میتوانیم تنظیمات مختلف بر روی محافظ : Setting ب-کلید

صفحه انتخابی از جمله رنگ ، سرعت، سایز و خواص دیگر را انجام دهیم.

با انتخاب این کلید میتوانیم به صورت پیش نمایش محافظ صفحه : Preview ج- آلید

انتخاب شده خود را تست آنیم .

با فعال نمودن این گزینه میتوان رمزی برای محافظ : Password Protected د- گزینه

وقتی میخواهیم به Screen Saver صفحه نمایش قرار داد به طوری که پس از اجرای

سیستم برگردیم از کاربر رمز ورود به سیستم را درخواست میکند که این حالت

برای زمانی مفید است آه هر شخصی نتواند وارد سیستم وارد شده و از اطلاعات

موجود در آن استفاده کند.

برای وارد آردن رمز جدید و یا تغییر رمز قبلی میباشد . که : Change ه- کلید

با انتخاب این کلید یک کادر محاوره ای باز میشود سپس کلمه رمز را وارد

میکنیم . باید توجه داشته باشیم که کلمه رمز در دو مرحله وارد میشود و پس

را فشار داده و به کادر قبلی باز خواهیم گشت. Ok از آن کلید

از این گزینه میتوان برای تعیین زمان دلخواه برای فعال شدن : Wait و- گزینه

محافظ صفحه استفاده کرد. که حداقل زمان ممکن ١ دقیقه میباشد.

را برای اعمال تغییرات بدون Apply پس از انجام تغییرات بالا میتوانیم گزینه

بسته شدن آادر محاوره ای کلیک نماییم.

دکمه

تنظیمات

Screen Saver

دآمه پیش

نمایش

محل تنظیم

زمان

دکمه مربوط به

تنظیمات محافظ

مانیتور و هارد

دیسک (با توجه

به زمان تنظیمی

(

جعبه

انتخابی

Screen Saver

گزینه

دریافت کلمه

رمز

۲۰

Appearance برگ نشان

این برگ نشان ویژه تغییرات ظاهری ا شیاء و محیط وجود آﻧﻬا در قسمتهای مختلف

ویندوز است. پارامتر هایی آه در این قسمت قابل تنظیم هستند عبارتند از :

١- رنگ اجزای مختلف ویندوز

٢- فونت نوشته ها در قسمتهای مختلف

در این برگ نشان دارای جعبه ها و قسمتهایی هستیم . قسمت اول یک لیست پیش فرض

حاوی ط رحهای آلی و پیش فرض آه در ویندوز قرار دارد میباشد . Scheme به نام

برای مثال شما میتوانید این لیست را باز آرده و هر آدام از آﻧﻬا را انتخاب

آنید. و تغییراتی را آه در قسمت بالایی این برگ نشان داده میشود مشاهده آنید.

میتوان برای هر یک از گزینه های ویندوز ، تغییرات رنگ Item در لیست انتخابی

و اندازه قلم یا طرز نوشتن عناوین را اعمال کرد . پس از اعمال این تغییرات

با نام دیگر ذخیره کنید. و یا اینکه Save As میتوانید آﻧﻬا را به وسیله کلید

از لیست موجود حذف کرد. Delete میتوان یک طرح موجود را به وسیله گزینه

تغییرات را اعمال نماییم. Apply پس از انجام تغییرات میتوانیم با انتخاب گزینه

Effects برگ نشان

در این برگ نشان گزینه های زیر قابل تنظیم کند :

الف- آیکوﻧﻬای اجزاء اصلی میز کار :

موجود در نوار نمایش داده Icon میتوانیم Change Icon - با استفاده از کلید

شده در بالای این برگ نشان را در صورت انتخاب تغییر داد.

تغییر یافته را به آیکون Icon میتوانیم Default Icon - با استفاده از کلید

پیش گزینه ویندوز باز گردانیم.

صفحه پیش نمایش تغییرات

انجام شده

لیست طرحهای پیش فرض

لیست گزی نه های

ویندوز

گزینه های انتخاب

رنگ

گزینه های مربوط به

نوع قلم ، اندازه ،

رنگ قلم و ....

 

۲۱

در قسمت میانی این برگ نشان یک گزینه مشاهده میشود که با فعال آردن این

گزینه میتوانیم اشیاء داخل میز کار را مخفی سازیم . ولی شرط دیگری نیز در

View my active desktop انتخاب این گزینه وجود دارد و آن این است که باید گزینه

فعال باشد. Web در برگ نشان as a web page

گزینه های دیگری نیز وجود دارد که هر آدام Effects در قسمت پایینی برگ نشان

وظیفه بخصوصی دارد که در شکل زیر آنرا مشاهده میکنیم.

Setting برگ نشان

از این برگ نشان برای تنظیم درجه وضوح صفحه نمایش ویندوز استفاده میشود . که

این برگ نشان شامل دو پارامتر است.

انتخاب هر یک از گزینه های آن یک طیف رنگی خاص : Colors ١- جعبه انتخاب

را برای نمایش در نظر میگیرد .

که میزان کیفیت نمایش را تعیین میکند. Screen Area ٢- پارامتر

را برای بهتر شدن آیفیت به سمت راست و برای کمتر شدن Screen Area دآمه متحرک

کیفیت به سمت چپ بکشید.

توقف ناگهانی برنامه در ویندوز

اگر در حین اجرای یک برنامه توقف ناگهانی حاصل شد و سیستم به حالت معلق

در آمد و به هیچ درخواستی پاسخ نداد ، برای رفع این عیب کلیدهای (Hung)

را با هم فشرده تا کادر محاوره ای مربوط به آن ظاهر شود . Alt ، Delete ، Ctrl

را کلیک میکنیم. توجه End Task سپس برنامه مشکل آفرین را انتخاب کرده و دآمه

داشته باشید که در این حالت تنها برنامه را از لیست حذف کرده اید . و اگر

دکمه مربوط به تغییر

آیکوﻧﻬای در نوار فوق

گزینه مخفی

کردن آیکوﻧﻬای

میز کار

نمایش آیکوﻧﻬا

با همه

رنگهای ممکن

گزینه آیکوﻧﻬا

به صورت بزرگ

حرکت منوها ،

پنجره ها و لیست

صیقل دادن لبه ها به طور آهسته

حروف حرآت پنجره ها

در حین آشیدن و

جابجایی

۲۲

را فشار داده تا سیستم دوباره راه Reset مشکل هنوز پا بر جا باشد باید دکمه

اندازی شود.

دستور کار عملی شماره ۴

برای پس زمینه صفحه C:/ Windows ١- یک تصویر دلخواه از مسیری به غیر از پوشه

در نظر بگیرید و آنرا در مرآز صفحه قرار دا ده و برای فضای اطراف آن

بسازید. SABA طرحی با نام

وارد نموده و آنرا تست کنید. I.T ٢- برای حالت محافظ صفحه رمزی با نام

و همچنین اندازه همه اشیاء را توسط برگ Start ٣- رنگ و فونت نوشته های منوی

تغییر دهید. Appearance نشان

۴- اشیاء میز کار را پنهان کنید.

۵- ایکون سطل زبا له در حالت پر را تغییر دهید و سپس دوباره به حالت قبل

بازگردانید.

۶- کیفیت صفحه نمایش را تغییر دهید.

این بار همه این آارها را Ok ٧- پس از انجام همه موارد فوق با فشردن کلید

تکرار آنید. چه تفاوتی مشاهده میکنید؟ Apply با کلید

Start اجزای منوی

١ با انتخاب این گزینه پنجره ای باز میشود آه شامل : Shot Down - گزینه

رویداد Ok چند گزینه است و با فعال نمودن هر یک از آﻧﻬا و انتخاب آلید

خاصی برای سیستم به وقوع می پیوندد.

گزینه آماده به آار نام داد. که با انتخاب این گزینه : Stand By - گزینه

سیستم به حالت تعلیق رفته که مصرف برق بس یار آمی دارد . ولی به برنامه

ویندوز پایان داده نمیشود . و برای برگشت به ویندوز تنها فشردن یک کلید

کافی است.

با فعال نمودن این گزینه میتوان عمل خروج از ویندوز : Shot Down - گزینه

برای خاموش نمودن سیستم را انجام داد.

از این گزینه برای راه اند ازی مجدد سیستم استفاده : Restart - گزینه

میکنیم.

از این گزینه برای راه اندازی مجدد سیستم : Restart In MS- Dos Mode - گزینه

استفاده میشود. ( یک روش انتقال از محیط MS- Dos ولی در محیط سیستم عامل

است.) Dos به Windows

۲۳

برای اجرای مستقیم برنامه های کاربردی و محتویات پوشه ها : Run ٢- گزینه

از آن استفاده میشود . باید مسیر کامل برنامه یا فایل مورد نظر را در

این مسیر Browse تایپ نموده و یا با استفاده از کلید Open جعبه انتخابی

لیست آخرین برنامه های اجرا Open را مشخص میکنیم . در جعبه انتخابی

قرار میگیرد و اجرای مجدد این برنامه ها به سادگی Run شده توسط برنامه

امکان پذیر میشود.

انتخاب این گزینه نمایش آتابخانه کمکی ویندوز را به دنبال : Help ٣- گزینه

باز میشود Windows Help دارد. به عبارت دیگر با انتخاب این گزینه پنجره

آه سه برگ نشان در این پنجره وجود دارند و هر یک از برگ نشاﻧﻬا در

مورد موضوعات و مفاهیم ویندوز ما را راهنمایی میکنند.

این برگ نشان شامل دو نیم صفحه میباشد . در نیم : Contents - برگ نشان

صفحه سمت چپ لیستی از عناوین آمکی را مشاهده میکنید آه پس از انتخاب

عنوان مورد نظرتان شرح آنرا در نیم صفحه سمت راست مشاهده آنیم.

در ای ن برگ نشان مفاهیم ویندوز بر اساس نام ( حروف : Index - برگ نشان

الفبا) مرتب شده اند و میتوانیم با تایپ حرف اول موضوع در جعبه

فوقانی به فهرست موضوعات مشابه و با تایپ تعداد حروف بیشتر به موضوع

خاص مورد نظر خود نزدیک میشویم.

در این برگ نشان میتوان موضوع مورد ن ظر خود را : Search - برگ نشان

جستجو نمود . بدین ترتیب آه نام آامل موضوع در جعبه ویژه تایپ شود و

را فشار دهیم. List Topic سپس کلید

از این گزینه برای جستجوی موارد مختلف استفاده میشود . آه : Find ۴- گزینه

این موارد عبارتند از :

- فایلها و پوشه های موجود جستجو در اینترنت ستجوی افراد ( یافتن

( Emali - آدرس پست الکترونیکی

- جستجوی یک آامپیوتر خاص در یک شبکه آامپیوتری

از موارد فوق میتوانیم به توضیح مورد اول بپردازیم به دلیل اینکه سایر موارد

از حوزه مفاهیم اولیه ویندوز خارج میباشد.

mo-mah.persianblog.ir

mohsenmahyar@yahoo.com

۲۴

چگونگی جستجوی فایل ها یا پوشه ها

به طور کلی معیار های زیر برای یک فایل یا پوشه میتواند انتخاب شود :

Name الف- نام فایل یا پوشه مورد نظر

Containing Text ب- متن فایل

Created ج- تاریخ ایجاد

Modified چ- آخرین ویرایش

Last Accessed ح- آخرین دسترسی

Type خ- نوع فایل

Size د- حجم فایل

توضیح :

پنجره .ویژه جستجو باز میشود .که شامل سه Start از منوی Find با انتخاب گزینه

برگ نشان است در هر برگ معیارهای جستجو فرق میکند . در برگ نشان اول که

نام دارد معیارهای قسمت الف و ب که در قسمت ب الا گفته شد Name And Location

قابل استفاده است.

مسیر آن در ، Name - بعبارت دیگر نام فایل یا پوشه مورد نظر در جعبه

صورت میگیرد . فعال نمودن Browse و مسیر یابی بوسیله آلید Look In جعبه

جستجو در زیر مجموعه های یک پوشه و محتویات آن را نتیجه Sub Folders گزینه

میدهد.

برای آغاز جستجو و نمایش نتیجه آن استفاده میشود. Find Now - کلید

مشخصات جستجوی جاری را برای یک جستجوی دیگر لغو میکند. New Search - کلید

اجرای جستجو را متوقف می سازد . Stop - کلید

جستجو بر اساس تاریخ انجام میگیرد آه این تاریخ (Date ) در برگ نشان دوم

میتواند شامل تاریخ ایجاد ، آخرین ویرایش و یا آخرین دسترسی باشد.

محل نوشتن نام فایل

تعیین مسیر جستجو

نتیجه ﻧﻬایی جستجو

mo-mah.persianblog.ir

mohsenmahyar@yahoo.com

۲۵

(Size ) و حجم آن (Type) جستجو بر حسب نوع فایل (Advanced ) در برگ نشان سوم

آن انجام میگیرد.

نکته : برای پیدا آردن فایلها بوسیله پسوند آﻧﻬا میتوانیم از عبارت ( پسوند

تمام فایلهای نقاشی موجود در مسیر *.bmp فایل . *) استفاده کنیم . بطور مثال

مشخص شده را جستجو میکند و نمایش میدهد.

دستور آار عملی شماره ۵

سیستم را به حالت تعلیق در آورید سپس Shut Down ١- با استفاده از پنجره

MS- Dos آن را به حالت عادی باز گردانید و این بار سیستم را در محیط

راه اندازی کنید.

اجرا کنید. Run را با استفاده از گزینه Note Pad, Paint ٢- برنامه

٣- موضوعات مرتب و توضیحات آتابخانه ویندوز را راجع به پنجره ها (

Help فایل نقاشی ) بوسیله هر سه روش استفاده از منوی ) BMP و (Windows

پیدا کنید.

در محتویات سیستم جستجو کنید. Find ۴- موارد زیر را بوسیله گزینه

ساخته شده C:/Windows الف- فایل یا پوشه هایی آه در طی دو ماه قبل در مسیر

اند.

هستند. C:/Windows در پوشه Readme ب- فایل یا پوشه هایی آه محتوی عبارت

آه در طی یک ماه قبل به آﻧﻬا دسترسی ( Bitmap Image) ج- تمام فایلهای نقاشی

انجام گرفته است.

Text و همه فایلهای متنی از منوی (HTM د- همه فایلهای اینترنتی ( با پسوند

. My Computer در پنجره Document

٢ کیلو بایت (At Most) که حد اکثر Word Document ه- همه فایلهای متنی از نوع

حجم دارند را بیابید.

جستجو بین دو

جستجو بر اساس

جستجو بر اساس

mo-mah.persianblog.ir

mohsenmahyar@yahoo.com

۲۶

Start Up استفاده از منوی

برای ایجاد دیسک راه انداز د ر ویندوز ٩٨ میتوان از این گزینه استفاده

کرد.

Setting گزینه

این گزینه شامل زیر گزینه های زیر است :

یک برنامه کاربردی موجود در ویندوز است که بوسیله آن : Control Panel -١

میتوانیم نرم افزار و سخت افزار سیستم و ابزارهای مرتبط با آﻧﻬا را مدیریت و

عبارتند از : Control Panel کنترل کنیم. روشهای دیگر دسترسی به برنامه

My Computer - باز آردن این برنامه در پنجره

.Run در جعبه ویژه اجرا در گزینه Control.exe - تایپ عبارت

شامل ابزارها و قسمتهای مختلفی است که در اینجا به شرح Control Panel برنامه

برخی از ابزارهای مهم آن می پردازیم.

: Add/ Remove Program ابزار

این ابزار نصب و عزل برنامه های ویندوز بکار میرود . با کلیک بر روی این

ابزار یک کادر محاوره ای نمایش داده میشود که شامل سه برگ نشان است.

- در برگ نشان اول عملیات نصب و عزل برنامه ها صورت میگیرد . که برای نصب یک

استفاده میکنیم . و برای حذف Install از دکمه ،CD برنامه جدید از یک دیسک یا

۲۷

یک برنامه موجود ، ابتدا آنرا در جعبه برنامه ها انتخاب میکنیم و سپس کلید

را انتخاب میکنیم. Add/ Remove

اجزای نصب شده ویندوز به همراه (Windows Setup) - در برگ نشان دوم

مشخصاتشان نمایش داده میشوند . در سمت راست هر ردیف اطلاعات جعبه درونی

لیست نرم افزار های

نصب شده روی سیستم

دآمه مربوط به نصب

نرم افزار روی سیستم

دآمه مربوط به حذف

یک نرم افزار روی

سیستم

لیست برنامه های جانبی

ویندوز

نمایش زیر مجموعه هر

یک از برنامه ها

۲۸

این پنجره ، حجم برنامه ای آه نصب شده است ذآر میشود . اگر علامت √ در

هر یک موجود نباشد به مفهوم نشدن هر یک از اجزاء میباشد . اگر این

علامت در مربع خاآستری ظاهر شده به معنی نصب قسمتی از اجزا ی آن میباشد . و

اگر این علامت در مربع سفید ظاهر شده باشد به مفهوم نصب کلیه قسمتها

برای آن میباشد . برای افزودن یا آاهش اجزاء روی سیستم ابتدا ردیف

مشخصات هر Details مورد نظر را انتخاب کرده و سپس با کیک بر روی دکمه

جزء آن را مشاهده و در صورت لزوم انتخاب یا لغو نماییم.

میتوان یک دیسک راه انداز برای ویندوز (Start Up Disk ) - در برک نشان سوم

٩٨ ایجاد آرد و مشکلات احتمالی در آغاز اجرای ویندوز را حل نمود . برای

را انتخاب کرد و پس Create Disk ساخت یک دیسک راه انداز ابتدا باید دآمه

ساخت دیسک راه Ok مربوطه را قرار داد و با انتخا ب کلید CD از آن

انداز را پایان داد.

Power Manager ابزار

از این ابزار برای مدیر یت و کنترل انرژی سیستم استفاده میکنیم . با انتخاب

این ابزار یک کادر محاوره ای باز میشود. که شامل دو برگ نشان است :

برای تنظیم زمان معلق شدن سیستم ( : (Power Schement ) - برگ نشان اول

Hard ) زمان خاموش شدن صفحه نمایش و زمان خاموش شدن حافظه جانبی (Stand By

بکار میرود. (Disk

شامل دو گزینه است که بوسیله فعال نمودن : (Advanced ) - برگ نشان دوم

را برای همیشه (Power Management ) گزینه اول میتوان آیکون مدیریت انرژی

در نوار وظیفه نم ایش داد . و با فعال کردن گزینه دوم رمز دهی به حالت

خروج از تعلیق سیستم صورت میگیرد.

نمونه ای از لیست باز شده جهت دریافت زمان

Mouse ابزار

از این ابزار برای تنظیم مشخصات ظاهری و عملیات ماوس استفاده میشود . با

انتخاب این ابزار یک آادر محاوره ای نمایش داده که شامل سه برگ نشان است :

که وظیفه آن تغییر دآمه های سمت چپ و راست – (Buttons ) - در برگ نشان اول

ماوس را تنظیم میکند. (Double Click) ماوس میباشد. و همچنین سرعت دبل کلیک

میدانیم وظیفه دکمه سمت چپ ماوس انتخابها و آشیدﻧﻬای عادی میباشد و دکمه

و آشیدﻧﻬای مخصوص است که این وظایف (Menu) سمت را ست نمایش فهرست گزینشی

در این برگ نشان بالعکس خواهد شد. Left – Handed با فعال شدن گزینه

۲۹

شکلهای مختلف اشاره گر ماوس تنظیم میشود . – (Pointer ) - در برگ نشان دوم

که هر آدام مربوط به عملیات خاصی هستند.

دو پارامتر قابل تنظیم است . یکی سرعت نشانه – (Motion) - در برگ نشان سوم

گر ماوس و دیگری نمایش ردیاب اشاره گر ماوس که با فعال نمودن گزینه

میتوانیم حالت رد را برای اشاره گر ماوس ایجاد کنیم. Show Pointer Trails

Keyboard ابزار

از این ابزار برای تنظیم مشخصات صفحه کلید استفاده میشود . با انتخاب این

ابزار یک آادر محاوره ای نمایش داده میشود آه شامل دو برگ نشان است :

- در برگ نشان اول مشخصات تکرار کاراکتر اعم از میزان تاخیر در تکرار (

از جنس زمان ) و میزان سرعت تکرار تنظیم میشود که برای حداکثر آردن

را به سمت Repeat Rate و Repeat Delay سرعت تکرار باید هر دو دکمه متحرک

راست بکشید . در این حالت ماکزیمم سرعت کار روی صفحه کلید تنظیم شده

است. در این برگ نشان، همچنین سرعت چشمک زدن مکان نما نیز قابل تنظیم

است.

زبان مورد استفاده صفحه کلید و آرایش : (Language ) - در برگ نشان دوم

کلیدهای صفحه آلید مشخص میشود . در این برگ نشان یک زبان جدید را

میتوانیم برای ا ستفاده صفحه کلید نصب آنیم . که برای این کار باید روی

کلیک نموده و زبان مورد نظر را از لیستی که ظاهر میشود انتخاب Add دکمه

مربوطه را در CD کنیم. در این حالت ممکن است ویندوز از ما بخواهد که

درایو بگذاریم.

نشانه زبان را میتوانیم Enable indicator in task bar نکته : با فعال نمودن گزینه

در نوار وظیفه داشته باشیم تا هرگاه خواستیم زبان را تغییر دهیم به آسانی از

روی نوار وظیفه این آار را انجام دهیم.

۳۰

دستور کار عملی شماره ۶

یا دیسکت بر روی سیستم خود نصب کنید . ( CD ١- یک برنامه دلخواه ر ا از روی

با کمک مربی)

٢- آیکون مدیریت انرژی و نشانه زبان را در نوار وظیفه ظاهر سازید و سرعت

تکرار کاراکتر ها و چشمک زدن مکان نما را تغییر دهید.

٣- دآمه های سمت چپ و راست ماوس را تعویض نموده و عملیات جدید را برای

وظایف آﻧﻬا تست کنید.

۴- اشاره گر ماوس را ردیابی کنید و با تغییر سرعت آن موارد تنظیم شده را

مشاهده کنید.

را اجرا Control Panel برنامه ، Setting ۵- از دو روش دیگر به غیر از گزینه

کنید.

Task Bar & Start Menu

A شکل

استفاده میکنیم . Start از این گزینه برای تنظیم خصوصیات نوار وظیفه و منوی

با انتخاب این گزینه یک کادر محاوره ای باز میشود که شامل دو برگ نشان است.

دو راه برای ورود به این پنجره وجود دارد :

مانند ) Properties ١- از طریق راست کلیک روی نوار وظیفه و انتخاب گزینه

(A شکل

Task Bar & Start Menu سپس انتخاب گزینه Start از منوی Setting ٢- انتخاب گزینه

(B و ورود به این محیط. ( شکل

 

۳۱

خصوصیات ظاهری و (Task Option) در برگ نشان اول

نمایشی نوار وظیفه شامل گزینه های زیر است :

با فعال نمودن این گزینه نوار وظیفه همیشه در سطح صفحه نم ایش : Always On Top -

قرار دارد و هر پنجره ای که باز شود و حتی در حالت حداکثر قرار گیرد مانع

نمایش نوار وظیفه نخواهد شد.

با فعال نمودن این گزینه میتوانیم نوار وظیفه را بطور خودکار : Auto Hide -

پنهان نماییم ولیکن این حالت پنهان تا زمانی باقی میماند که با ماوس روی محل

قرار گرفتن نوار وظیفه حرکت نکنیم.

با فعال نمودن این گزینه میتوان آیکوﻧﻬای موجود : Show Small Icon In Start Menu -

را به صورت ریز و آوچک نمایش داد. Start در منوی

با فعال نمودن این گزینه میتوان آیکوﻧﻬای موجود در : Show small icon in start menu -

را بصورت ریز و کوچک نمایش داد. Start منوی

با فعال کردن این گزینه میتوان نشانه ساعت را در نوار وظیفه : Show clock -

نمایش داد . که با دبل کلیک آردن روی آن ، تغییر ساعت و تاریخ جاری سیستم به

در برنامه Date Time راحتی قابل اجراست. البته برای تنظیم زمان از ابزار

نیز میتوان استفاده کرد. Control Panel

Start Menu Programs برگ نشان

در این برگ نشان عملیات زیر قابل اجرا است.

که روش که روش کار بدین صورت Start ١- افزودن یک برنامه به برنامه های منوی

است :

و سپس انتخاب یک برنامه از مسیر دلخواه با استفاده از کلید Add انتخاب کلید

به طور متوالی ،تا مرحله پایانی Next پس از آن انتخابک کلید Browse مسیر یاب

۳۲

برنامه جدید به لیست Ok نمایش داده شود . سپس با استفاده از کلید Finish

اضافه میشود. Start برنامه های منوی

: Start ٢- حذف یک برنامه از منوی

انجام میگیردکه با انتخاب ا ین کلید لیست برنامه Remove این کار بوسیله کلید

نمایش داده میشوند و با انتخاب برنامه مورد نظر و Start های موجود در منوی

حذف خواهد گردید. Start برنامه از منوی Remove استفاده از

استفاده میشود . که Start برای تغییر مکان گزینه های منوی Advanced نکته : کلید

نمایش داده Start Menu در این صفحه برای دسترسی به محیط کاوشگر ویندوز قسمت

میشود. کار با محیط آاوشگر ویندوز در مباحث بعدی توضیح داده میشود.

قرار میگیرند Document حذف نمودن فایلهایی آه در قسمت

فایلهایی که اخیراً مورد استفاده قرار گرفته اند نمایش داده Document در قسمت

Start Menu در برگ نشان Clear میشوند این فایلها را میتوانیم با با زدن کلید

حذف میکنیم . البته حذف قبه معنای حذف برنامه از جای اصلی خود Programs

نمیباشد و تنها از این لیست حذف میشود.

Start Up استفاده از گزینه

است میتوان سیستم را Programs با استفاده از این گزینه که از زیر گزینه های

ملزم به اجرای یک برنامه دلخواه در بدو ورود به محیط ویندوز میکند . برنامه

قرار داشته باشد. تا چنین هدفی انجام گردد. Start Up مزبور باید در قسمت

فهرست اسناد) ) Document گزینه

مکانی است برای قرار گرفتن فایلهایی که اخیراً مورد استفاده قرار گرفته اند .

وقتی اجرای برنامه های مختلف سبب ایجاد اسناد جدید میشود ویندوز ١۵ مورد از

آخرین اسناد استفاده شده را لیست کرده و امکان دسترسی به فایلهای آﻧﻬا را از

روی فهرست اسناد امکان پذیر میسازد . و با اضافه شدن یک سند جدید ، اولین

سند از لیست حذف میشود.

۳۳

(Windows Explorer ) آشنایی با برنامه کاوشگر ویندوز

کاوشگر ویندوز برنامه ای است آه امکان کار با محتویات پوشه ها را فراهم

میکند. این پوشه ها میتوانند در هر پوشه معمولی ، دیسک یا درایو باشند . با

استفاده از این برنامه امکان اجرای برنامه ها ، باز آردن اسناد انتقال و

آپی فایلها وجود دارد. روش دسترسی به این برنامه بدین صورت است:

که اجرای این Start از منوی Programs در قسمت Windows Explorer انتخاب گزینه

Exploring برنامه نمایش پنجره ای را به دنبال دارد آه در عنوان این پنجره آلمه

مشاهده میشود . این پنجره از دو فریم یا قاب تشکیل شده است آه در قاب سمت چپ

یک محیط به همراه محتویاتش به صورت لیست نمایش داده شده اند . که این محیط

میتواند میز فلاپی، و هر یک از دیسکهای موجود دیگر باشد . در قاب سمت راست

محتویات هر محیط انتخاب شده به صورت گسترده نمایش داده شده است . وجود علامت + در

آنار پوشه ها در قاب سمت چپ به این معنی است که کل محتویات آن پوشه نمایان

نیست. که با کلیک روی این علامت ، علامت + به - تبدیل شده و محتویات پوشه را

نمایان میسازد.

نکته : تمامی اعمال مدیریتی و کنترل اشیاء که قبلاً توضیح داده شد در این برنامه

انجام پذیر است و حتی به صورت ساده تر انجام می گیرد .

.

دستور کار عملی شماره ٧

١- ابتدا نوار وظیفه را پنهان کنید سپس آن را ظاهر ساخته و این بار ساعت

را مخفی آنید.

اضافه کنید. Start ٢- برنامه ای از روی میزکار به برنامه های منوی

را حذف کنید. Start ٣- برنامه اضافه شده به منوی

۴- چند فایل مختلف ( فایلهای متنی و یا نقاشی ) را از مسیر دلخواه پیدا نموده

پاک آنید. Document و باز آنید. و پس از بستن لیست آﻧﻬا را از قسمت

را پاک کنید. Document ۵- همه محتویات

۶- یکی از برنامه های میز کار را بصورت خودکار برای اجرا در شروع کار

ویندوز تنظیم کنید.

٧- برنامه کاوشگر ویندوز را اجرا نموده و سپس موارد زیر را انجام دهید.

آپی C:/Windows در مسیر log را در پوشه ای به نام My Document الف- محتویات

کنید.

را خالی نمایید. Recycle Bin را در بالا حذف کنید و سپس log ب- محتویات پوشه

۳۴

ابزار سیستم) ) System Tools

مجموعه ابزار های مدیریت بهینه سازی در سیستم میباشد. که هر یک System Tools

وظیفه خاصی را بعهده دارند.

از منوی Programs به این صورت است که با انتخاب System Tools روش دسترسی به

سپس انتخاب Start

. System Tools و به دنبال آن Accessories گزینه

: System Tools گزینه

یک ابزار برای عملیات خاصی میباشد. این System Tools هر یک از زیر گزینه های

گزینه های عبارتند از :

با استفاده از این ابزار میتوانیم محتویات دیسکها را از : Disk Clean Up -١

وجود فایلهای غیر ضروری و بدون استفاده پاک آنیم . با انتخا ب این

ابزار یک پنجره باز میشود . آه بوسیله جعبه انتخابی موجود در آن

میتوانیم دیسک مورد نظر را انتخاب آنیم . با انتخاب دیسک و زدن آلید

یک کادر محاوره ای باز میشود . که در جعبه میانی آن نام برنامه ها Ok

اجزای More Option و حجمی آه اشغال نموده اند، ذکر شده است. برگ نشان

سیستم ویندوز ٩٨ و قابلیت قسمتهای مورد نظر آن را نمایش میدهد.

بهینه سازی دیسک ) هنگامی آه برای اولین بار ) : Disk Defragmenter ٢- ابزار

فایلهای مختلف روی دیسک نوشته میشوند سیستم عامل اطلاعات آﻧﻬا را در

شیارهای مجاور قرار میدهد ولی با حذف و اضا فه های متعددی آه روی

فایلهای با حجم مختلف روی دیسک انجام میشود اطلاعات یک فایل لزوماً در

شیارهای مجاور قرار نگرفته و سرعت سیستم در سرویس دهی فایلها آاهش

را از Disk Defragmenter مییابد . بنابر این با استفاده از ابزار

انتخاب میکنیم سپس با مشاهده آادر محاوره ای باز شده System Tools ابزار

را انتخاب میکنیم تا Ok یک دیسک دلخواه را انتخاب مینماییم وکلید

میتوانیم جزئیات عمل Show Details آغاز شود. با انتخاب دآمه Defrag عمل

بهینه سازی را ببینیم.

۳۵

مرور دیسک) : از این ابزار برای بررسی ساختار هر ) Scan Disk ٣- ابزار

دیسک و فلاپی دیسک و رفع خطای احتمالی در آﻧﻬا استفاده میکنیم . در

حقیقت استفاده از این ابزار باعث میشود آه در کل دیسک پیمایشی صورت

بگیرد و خطاهای موجود گزارش شده و در صورت امکان رفع شوند . با انتخاب

این ابزار پنجره ای باز میشود آه در جعبه انتخابی بالای پنجره دی سک

را انتخاب میکنیم تا عمل Start مورد نظر خود را انتخاب نموده سپس آلید

پیمایش دیسک به طور Checking Folders پیمایش دیسک آغاز شود. در قسمت

از Cancel تصویری قابل مشاهده است و هر لحظه میتوان با انتخاب دآمه

مرور دیسک صرف نظر آرد.

(Format ) قالب دهی دیسک

۳۶

برای فرمت آردن یک دیسک روی نشانه دیسک مورد نظر دکمه سمت راست را فشار داده

و گزینه فرمت را از منوی باز شده انتخاب میکنیم آه نتیجه این انتخاب باز

شدن یک کادر محاوره ای میباشد آه در آن ابتدا ظرفیت دیسک را انتخاب کرده سپس

Full Format نوع قالب دهی را با گزینه های دیگر انتخاب میکنیم . اگر گزینه

انتخاب شود پس از عمل قالب دهی ، سکتور های خراب نیز مورد بررسی قرار

هیچ نوع بررسی انجام نشده و تنها اطلاعات دیسک پاک Quick میگیرند. در حالت

میشوند. ولی این گزینه برای دیسکتهایی آه تا آنون قابل دهی نشده اند قابل

اجرا نیست.

خواهد شد. (Bootable) باعث ایجاد دیسک راه انداز Copy System File Only گزینه

تذآر : امکان اجرای فرمان فرمت روی دیسکی که ویندوز را روی آن نصب آرده ایم

امکان پذیر نمیباشد.

: چند نکته در ویندوز ٩٨

را انتخاب آنیم F در ابتدای روشن کردن سیستم اگر چند بار مت والی کلید 8

، چند گزینه ظاهر میشود. آه به توضیح موارد مهم آن میپردازیم.

١- حالت نرمال است آه همیشه به طور پیش فرض سیستم به این حالت راه

اندازی میشود.

همانند حالت ١ میباشد با این تفاوت آه آلیه مراحل راه Logged (Bootlog.txt) -٢

ذخیره میشود. Bootlog.txt اندازی سیستم در فایلی به نام

در سیستم این DOS در صورت وجود سیستم عامل Privies in MS- DOS Mod و حالت 7

میبرید. DOS حالت نیز ظاهر میشود آه با انتخاب آن سیستم را به مود اصلی

تخمین زدن فضای هارد آامپیوتر

باکلیک راست بر روی هر درایو و انتخاب گزینه My Computer پس از رفتن به فضای

پنجره ای ظاهر میشود آه هر دیسک یا به صورت دایره نشان میدهد . که Properties

رنگ آبی نمایانگر فضای پر و صورتی نمایانگر فضای خالی میباشد . و نیز مقدار هر

میتوان Label دو مورد نیز در این آادر نوشته شده است . همچنین در پنجره

نامی را برای هر دیسک تایپ;کرد و به آن برچسب داد.

 

   + MOHSEN GHASEMI - ۱۱:۳٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۸/۱٩

سلسله مراتب داده ها پایگاه داده ها انواع و اجزاء پایگاه داده ها

فصل پنجم - پایگاه داده هاآنچه در این فصل می خوانید

 

mohsenmahyar@yahoo.com

mo-mah.persianblog.ir

:

 

سلسله مراتب داده ها

پایگاه داده ها

انواع و اجزاء پایگاه داده ها

داده

ساختار پایگاه داده ها

سیستم مدیریت پایگاه داده

اجزاء و وظایف سیستم مدیریت پایگاه داده

مزایا و معایب سیستم مدیریت پایگاه داده

سخت افزار، نرم افزار و کاربران

 

 

سلسله مراتب داده هاداده ها در پایگاه داده ها بطور سلسله مراتبی سازماندهی می شوند که این سلسله مراتب شامل بیت، بایت،کاراکتر، فیلد، رکورد، فایل و پایگاه داده می باشد.

 بیت:

 کوچکترین واحد حافظه است که می توان یکی از ارقام دو دویی )0یا 1) را در آن ذخیره نمود.

 بایت:

 به مجموعه بیت ها بایت گفته می شود. هر بایت از هشت بیت تشکیل می شود که معرف یک کاراکتر است.

 کاراکتر:

 اساسی ترین واحد منطقی داده کاراکتراست که می تواند مشاهده

و دستکاری شود و شامل حروف الفبا، اعداد یا علائم خاص است.

فیلد:

به مجموعه ای از چند فیلد به هم مرتبط که یک فقره اطلاع راجع به فرد، موضوع یا کالایی را ارائه کند، فیلد گفته می شود.

رکورد:

 از ترکیب چند فیلد مرتبط به هم یک رکورد یا سابقه اطلاعاتی تشکیل می شود.

فایل:

 مجموعه ای از رکورد های بهم مرتبط، یک فایل یا پرونده اطلاعاتی را به وجود می آورد که می تواند مربوط به یک برنامه کاربردی خاص باشد.

پایگاه داده هاپایگاه داده ها مجموعه ای از داده های رایانه ای، سازماندهی شده و ذخیره شده به نحوی است که بازیابی آسان را تسهیل می کند، به عبارت دیگر، پایگاه داده ها شامل مجموعه ای سازمان یافته از اطلاعات بهم مرتبط می باشد. 

در یک تعریف کامل تر، پایگاه داده عبارت است از:

مجموعه ای از داده های ذخیره شده بصورت مجتمع و مبتنی بر یک ساختار، با حداقل افزونگی و تحت کنترل متمرکز که استفاده از آن بصورت اشتراکی و همزمان نیز امکان پذیر می باشد.

انواع پایگاه داده ها:پایگاه داده های عملیاتی:

جزئیات داده هایی که برای پشتیبانی از عملیات و فرایندهای سازمان مورد نیاز است را ذخیره می کند.

پایگاه داده های توزیعی:

ممکن است رونوشتی از پایگاه داده های عملیاتی، پایگاه داده های چند رسانه ای و یا هر نوع دیگری از پایگاه داده ها باشند.

پایگاه داده های چند رسانه ای :

بر روی پایگاه داده های چند رسانه ای، اطلاعات چند رسانه ای وب سایت ها(متن،گرافیک، صدا و...) ذخیره می شود.

اجزاء پایگاه داده ها:

اجزاء اصلی یک پایگاه داده عبارتند از:

داده

ساختار پایگاه داده

سیستم مدیریت پایگاه داده

سخت افزار

نرم افزار

کاربران

1- داده:

داده ها مهمترین جزء هر پایگاه داده محسوب می شوند. داده ها مشخصات مختلف و وضعیت کلی عوامل مختلف نظیر مشتریان، محصولات، بازارها، کارکنان و... را نشان می دهند.

اطلاعات ذخیره شده در پایگاه داده ها از منابع و فایل های مختلفی جمع آوری می شوند. پایگاه داده ها می توانند همه نوع داده را بصورت عددی، حرفی، مختلط و فرم های دیگر ذخیره کنند. نکته قابل توجه اینکه داده ها باید قابل اعتماد، جدید و دقیق باشند.

2- ساختار پایگاه داده ها:

روشی که رکوردها سازماندهی می شوند و با یکدیگر در پایگاه داده

مرتبط می شوند، سازمان یا ساختار پایگاه داده نامیده می شود.

 

ساختار پایگاه داده به دو دسته فیزیکی و منطقی قابل تقسیم می باشد:

 

الف-ساختار فیزیکی:

ساختار فیزیکی بیانگر چگونگی حضور داده ها در پایگاه داده ها است.

یعنی اینکه چگونه داده ها در یک وسیله رایانه ای یا حافظه داخلی رایانه ذخیره شوند. در واقع ساختار فیزیکی داده ها چگونگی ذخیره سازی  و نحوه دستیابی به آنها به کمک ابزارهای ذخیره سازی خارجی را تشریح می کند. سه روش متداول برای سازماندهی فایل ها وجود دارد:

1- سازماندهی ترتیبی فایل:

روش ترتیبی ساده ترین روش سازماندهی رکوردها در فایل ها محسوب  می شود.

در این روش رکوردها بدون توجه به ارزش یا مقدار واقعی محتوی آنها پشت سر هم ذخیره می شوند.

یکی از محدودیتهای عمده فایل های ترتیبی این است که نمی توان به یک رکورد بخصوصی دست یافت، مگرآنکه تمام رکوردهای قبل از آن خوانده شود.

2-سازماندهی ترتیبی مبتنی بر شاخص:

در این روش، فیلد کلیدی یا فیلد شاخص هر رکورد و مکان فیزیکی آن رکورد بر روی دستگاه ذخیره سازی مشخص می شود. این کار به یافتن سریعتر رکوردها کمک می کند. در این روش دسترسی به داده ها بصورت مستقیم می باشد.

 

3- سازماندهی تصادفی یا فایل مستقیم:

این روش برای سازماندهی مستقیم فایل بکار می رود. در این روش برای تعیین آدرس فیزیکی یک رکورد از یک فیلد کلیدی استفاده می شود و به جای شاخص از فرمول ریاضی که الگوریتم تبدیل نام دارد، برای تبدیل مستقیم فیلد کلیدی به مکان ذخیره سازی فیزیکی رکورد روی دیسک استفاده می شود.

این نوع دستیابی بهترین روش در مورد فایل هایی است که هر یک از مجموعه اطلاعات آنها رابطه ای با بخش های قبلی و بعدی ندارد.

ب- ساختار منطقی:

نحوه ای که فایل ها، رکوردها و فیلد ها در پایگاه داده ها با یکدیگر

mohsenmahyar@yahoo.com

mo-mah.persianblog.ir

 

 

 

 

:

   + MOHSEN GHASEMI - ۸:۳۳ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/۸/۱۳

ASP.NET -Net Framework -IIS

<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:right; mso-pagination:widow-orphan; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

1 Mohsen_mahyar@yahoo.com

-ASP.NET جزوه آموزشی کلاس

فصل اول :

برای فراهم کردن مقدمات برنامه نویسی .Net Framework و IIS آشنایی با

ASP.NET

مقدمه :

را برای اجرای برنامه های IIS در این فصل به صورت بسیار کاربردی نحوه نصب، تنظیم و راه اندازی

گوشزد خواهد شد . پس .Net Framework فرا می گیرید. همچنین نکاتی نیز در مورد نصب ASP.NET

وب سایت را تعیین نموده ، Home را نصب نموده ، دایرکتوری IIS از مطالعه این فصل شما می توانید

و موارد IIS صفحه پیش فرض را مشخص کنید و دایرکتوری مجازی در آن ایجاد نمایید . با تنظیمات

امنیتی آن نیز آشنا خواهید شد.

2

-ASP.NET جزوه آموزشی کلاس

Mohsen_mahyar@yahoo.com

: IIS نصب وراه انداری

وب سرور مایکروسافت می باشد و برای ایجاد ، مدیریت و هاستینگ وب سایت ها مورد استفاده IIS

قرار می گیرد . این برنامه بر روی سی دی های ویندوزهای ٢٠٠٠ به بالا که بر پایه ان تی هستند موجود

در کنترل پنل مراجعه کنید و قسمت Add/Remove Programs می باشد . برای نصب به آن به قسمت

را انتخاب کنید. سپس از صفحه ی ظاهر شده به نام Add/Remove windows components

را انتخاب نمایید و سپس Internet Information Services (IIS) کامپوننت ویزاد گزینه ی Windows

کلیک کنید تا سایر ملحقات آنرا نیز انتخاب نمایید. پس از تایید صفحه جاری و فشردن Details روی دکمه

ویندوز را هم از شما خواهد پرسید ) . در CD نصب می شود ( احتمالا مسیر IIS مجموعه ی Next دکمه

. ( این حالت پس از نصب حتما باید ویندوز را ریست کنید ( شکل های ١و ٢

. IIS شکل ١- نحوه ی اضافه یا حذف کردن

3

که هنگام نصب انتخاب کرده اید: IIS توضیحات بیشتر در مورد جزئیات

فایل های راهنما و مثالهای وابسته را نصب می کند . : Documentation

توانایی دانلود و آپلود را به سایت شما اضافه می کند. : File Transfer Protocol (FTP) •

اگر از ویژوال استودیو یا فرانت پیج استفاده می کنید بهتر : Front-page Server Extensions

است این گزینه را انتخاب کنید.

نگارش تحت وب توانایی های مدیریتی وب سایت. : Internet Service Manager

نیاز دارید آنرا انتخاب نمایید. Network News اگر به پشتیبانی : NNTP Service

توانایی فرستادن و یا دریافت ایمیل را فراهم می کند. : SMTP Service

. IIS شکل ٢- گزینه های مختلف

Internet Service در کنترل پنل Administrative tools می توانید از قسمت IIS برای مدیریت

را اجرا کنید. Manger

4

Mohsen_mahyar@yahoo.com

 

: .Net Framework نصب

را نصب نمایید نگارش IIS اینکار را انجام دهید ! اگر ابتدا آنرا نصب و سپس I IS حتما پس از نصب

برطرف خواهد شد. I IS شما ناقص خواهد شد! این مشکل احتمالا در نگارش های آتی .Net Framework

حداقل دوراه وجود دارد: راه اول نصب کامل مجموعه ویژوال استودیو .Net Framework برای نصب

بیست مگابایتی Setup است که به همراه آن دات نت فریم ورک هم نصب خواهد شد . راه دوم استفاده از

دات نت فریم ورک است که بر روی سی دی های کامپوننت های ویژوال استودیو دات نت ، موجود می

کلیک کنید ! برای نصب کامل ویژوال استودیو Next باشد. نصب آن هیچ نکته خاصی نداردو فقط بر روی

دات نت چیزی حدود ٢ گیگا بایت را باید کنار بگذارید.

بهتر ا ست بر روی کامپیوتر سروری که می خواهید فایلهای خودتان را اجرا کنید سی دی کامپوننت های

دات نت را کامل نصب کنید. حدود ۴٠٠ مگابایت بیشتر نیست !

: ASP.NET برای ایجاد اولین برنامه I IS تنظیمات

: Home الف ) تغییر مکان دایرکتوری

Root و یا Home مکانی که فایلهای وب سرور شما بر روی آن ذخیره می گردد به نام دایرکتوری

صورت می گیرد . مسیر پیش فرض آن IIS شناخته می شود . تعیین این دایرکتوری توسط

امکان پذیر است . I IS می باشد و تعویض آن به هر مسیر دیگری توسط C:\Inetpub\WWWROOT

در کنترل پنل ، اجرا کنید Administrative tools را از قسمت Internet Service Manager برای اینکار

کلیک راست کنید و گزینه خواص آنرا انتخاب Default web site ( شکل ٣ ). پس از اجرای آن روی

Home ایی به نام Tab ظاهر خواهد شد. در Default web site properties نمایید. صفحه ی

.( می توانید این مسیر پیش فرض را تعویض نمایید ( در صورت لزوم! ) ( شکل های ۴ و ۵ Directory

هنگامی که به سایت شما دسترسی پیدا می User در این صفحه گزینه های دیگری مانند توانایی های

است که در اغلب موارد کافی Browsing و Read کند را می توان مشاهده کرد . برای مثال پیش فرض آن

می باشند.

5

شکل ٣- گزینه های مختلف مدیریتی در ویندوزهای ٢٠٠٠ به بالا.

سه گزینه زیر وجود دارند : Home در این صفحه برای تعیین دایرکتوری

که کاملا واضح بوده و پیش فرض می باشد. : A directory located on this computer

در این حالت یک دایرکتوری به اشتراک گذاشته : A share location on another computer

در نظر گرفته می شود. Home شده روی کامپوتر دیگر به عنوان

در این حالت اگر کسی سعی کند به سایت شما دسترسی پیدا کند و : A Redirection to a URL

انجام می دهد. www.dot به آدرسی دیگر فوروارد خواهد شد. شبیه به کاری که سایت

6

Mohsen_mahyar@yahoo.com

شکل ۴- برای تنظیم کردن قسمت های مختلف وب سایت پیش فرض باید روی آن کلیکراست کرد و

گزینه خواص آنرا انتخاب نمود.

: I IS ب) ایجاد یک دایرکتوری مجازی در

برای کاربران شما قابل (C:\Inetpub\WWWROOT) Home تمام ساب دایرکتوری ها در دایرکتوری

وجود داشته باشد Test دسترسی هستند. برای مثال اگر داخل آن دایرکتوری مفروضی به نام

به صورت زیر قابل دستیابی است : ( C:\Inetpub\WWWROOT\Tools )

http://localhost/test

7

Mohsen_mahyar@yahoo.com

با ایجاد دایرکتوری مجازی می توان از دایرکتوری هایی استفاده کرد که الزاما ساب دایرکتوری در

نیز به سادگی C:\MyDir وب سایت شما نیستند . برای مثال از دایرکتوری مانند Home دایرکتوری

می توان با این روش بهره مند شد . خصوصا این روش هنگامیکه شما از چندین سرور استفاده می کنید

ارزش خودش را نشان می دهد.

. IIS در Home شکل ۵- تنظیم دایرکتوری

از Action را اجرا کنید . روی دکمه Internet Service Manager برای ایجاد یک دایرکتوری مجازی

را انتخاب کنید. اینکار را با کلیک راست Virtual Directory و سپس New نوار ابزار بالای صفحه آیتم

هم می توانید انجام دهید. در صفحه خوش آمد گویی ظاهر شده روی Default Web Site روی آیتم

8

 

 

 

کل یک کنید . در صفحه بعد نام دلخواهی را وارد نمایید . در صفحه بعدی موارد امنیتی مشخص شده Next

اند که پیش فرض آنها برای اغلب سایت ها کافی هستند.

شکل ۶- نحوه ی شروع کردن ویزارد ایجاد دایرکتوری مجازی

9

 

 

 

شکل ٧- مشخص کردن نامی برای دایرکتوری مجازی.

شکل ٨- مشخص کردن مکان فیزیکی دایرکتوری مجازی

1 0

Mohsen_mahyar@yahoo.com

 

 

شکل ٩- تعیین موارد امنیتی مرتبط با دایرکتوری مجازی.

راه دیگری هم برای انجام اینکار وجود دارد:

دایرکتوری را که می خواهید بعنوان دایرکتوری مجازی مشخص Windows Explorer با استفاده از

مربوط به Tab را انتخاب نمایید . سپس بر روی P roperties نمایید ، انتخاب کنید . از منوی فایل گز ینه

کلیک کنید و وب سایتی را که می خواهیددایرکتوری مجازی برای آن ایجاد کنید انتخاب web sharing

نام دلخواهی را مشخص ، Edit Alias کردن فولدر کلیک کنید ودر صفحه S hare نمایید. روی گزینه

کلیک نمایید. حذف این دایرکتوری مجازی Ok نموده و همچنین موارد امنیتی را انتخاب نمایید . سپس روی

امکان پذیر است . فقط کافی است روی آن کلیک راست کرده و Internet Service Manager هم در

را انتخاب کنید. حذف آن ، خود فایل ها را حذف نمی کند. delete

1 1

Mohsen_mahyar@yahoo.com

 

 

شکل ١٠ - نحوه ی دیگر ایجاد دایرکتوری مجازی .

مروری بر سطوح دسترسی ها در هنگام ایجاد یک دایرکتوری مجازی :

هنگامیکه می خواهید یک دایرکتوری مجازی را ایجاد کنید با ۵ گزینه امنیتی بسیار مهم روبرو می شوید

که لازم است مروری بر آنها ارائه شود:

در این حالت کاربران می توانند به سایت شما دسترسی پیدا کنند و : Read سطح دسترسی •

محتویات آنرا مشاهده کنند. ( به صورت پیش فرض انتخاب شده است )

1 2

 

 

Mohsen_mahyar@yahoo.com

توانایی اجرای اسکریپت ها را در دایرکتوری وب ارائه می دهد. در : Run Scripts سطح دسترسی •

باید در آنها اجرا شوند لازم است. ( به صورت ASP این حالت برای دایرکتوری هایی که صف حات

پیش فرض انتخاب شده است )

امکان اجرای برنامه ها را دایرکتوری مجازی می دهد . این مورد برای : E xecute سطح دسترسی •

موجود در آنها نیاز به ایجاد فایل روی سرور دارند ASP دایرکتوری های مجازی که فایل های

باید فعال شود.

کاربران را قادر می سازد تا لیست تمام ساب دایرکتوری ها را مشاهده : Browse سطح دسترسی •

کنند. اگر کاربری در این حالت آدرس یک دایرکتوری را وارد کند و صفحه ای را مشخص ننماید ،

در اینج ا Default Document می تواند لیست دایرکتوری ها و فایل ها را مشاهده کند . اهمیت

مشخص می گردد.

نکته :

که می توان آن را یک فولدر به اشتراک گذاشته شده در شبکه انتخاب کرد و Home همانند دایرکتوری

یا فوروارد کردن یک لینک ، این امکان برای دایرکتوری های مجازی نیز وجود دارد . در ویزارد مربوط به

ایجاد دایرکتوری مجازی این امکان در نظر گرفت ه نشده است . برای حل این مشکل در ابتدا می توان یک

می توان مسیر شبکه IIS دایرکتوری معمولی را روی هارد انتخاب کردو سپس با انتخاب خواص آن در

را وارد نمود و مشکل را حل کرد.

: I IS در Default Document تنظیم

هنگامی که کاربری به وب سایت شما مراجعه می کند و صرفا مسیر یک دایرکتوری را مشخص کند

به این IIS در Default document بدون نوشتن نام صفحه درخواستی ، در صورت مشخص کردن

صفحه پیش فرض فرستاده می شود .

فایلی را IIS می توان صفر تا تعداد زیادی فایل را برای انجام اینکار مشخص و انتخاب کرد . اگر I IS در

دایرکتوری را شما فعال کرده باشید Browsing پیدا نکرد یک خطا را به کاربر نمایش می دهد و اکر امکان

لیست دایرکتوری ها و فایل ها نمایش دادهمی شوند. ، Error بجای

1 3

Mohsen_mahyar@yahoo.com

 

 

Index.htm, : بهتر است از نام های استاندارد زیر برای مشخص کردن این سند پیش فرض استفاده کنید

و مانند اینها . Default.aspx

را Default website را اجرا کنید. پنجره خواص Internet Service Manager برای تنظیم این موارد

را فعال کرده و Enable default document . را انتخاب کنید Document ایی به نام Tab انتخاب کنید و

نام های پیش فرض را اصلاح کنید.

نکته :

وجود دارد ، Default web site در صفحه خواص D ocument مربوط به Tab گزینه دیگری که در

است . بوسیله اینکار می توان به تمام اسناد روی سایت خودتان یک پاورقی اضافه Document footer

. <bold> Copyright 2003</bold> باشدمانند H TML کنید. فرمت آن هم باید

شکل ١١ - مشخص کردن سند پیش فرض یک وب سایت.

1 4

Mohsen_mahyar@yahoo.com

 

 

متوقف کردن و راه اندازی مجدد یک وب سایت :

گاهی از اوقات لازم است برای انجام عملیاتی مانند نگهداری ، تهیه پشتیبان و یا ویروس یابی، سایت را

Pause . متوقف کرد . متوقف کردن وب سایت در ارتباط تمام کاربران با سایت به صورت آنی مؤثر است

کردن ه م میسر است . این حالت سایت را متوقف نمی کند اما از فعالیت های جدید جلوگیری می کند . برای

وب سایت های بسیار پرکار و پر مشغله ، مدیر سایت بهتر است ابتدا این کار را انجام دهد و سپس سایت

را متوقف کند.

کردن یک وب سرور Pause دلایل زیادی برای متوقف کردن یا ASP.NET با استفاده از برنامه های

وجود ندارد.

شکل ١٢ - نحوه ی راه اندازی و یا متوقف کردن یک وب سایت.

نکته :

از طریق خط فرمان هم می توان اینکار را انجام داد. لیست آن به شرح زیر است :

iisreset /restart . وب سرور را متوقف و سپس راه اندازی می کند

iisreset /start . وب سرور را راه اندازی می کند

iisreset /stop . وب سرور را متوقف می کند

iisreset /reboot . کامپیوتر را ریبوت می کند

در صورت بروز خطا هر یک از مراحل متوقف سازی یا راه

اندازی مجدد وب سرور ، کامپیوتر را ریست می کند.

iisreset /rebootonerror

iisreset /status . وب سرور را متوقف و سپس راه اندازی می کند

iisreset /? . راهنمای این دستور را نمایش می دهد

1 5

Mohsen_mahyar@yahoo.com

: SubWeb ایجاد

ساب وب یک دایرکتوری مجازی است که حاوی وب سایت شما است . در این حالت با اضافه کردن

به دایرکتوری مجازی ، ویژوال استودیو دات نت را قادر می سازید تا F ront-page Server Extensions

بتواند یک برنامه را در این دایرکتوری ایجاد و نگهداری نماید.

کلیک راست نمایید و از منوی ظاهر شده IIS در LocalHost برای ایجاد ساب وب ، بر روی آیکون

را انتخاب نمایید. یک صفحه ویزارد باز می شود . نام د ایرکتوری را در اینجا Server extension web

همان نام دایرکتوری مجازی که در قبل ایجاد کرده اید وارد نمایید . توضیح مختصری را هم می توانید در

کلیک کنید در صفحه بعدی ، گزینه پیش فرض را قبول کرده روی N ext وارد کنید . روی title قسمت

کلیک کنید و تمام! پس از انجام اینکار ، این فولدر در ویژوال استودیو قابل دسترسی می شود . Next

و یا فولدری داخل آن ایجاد کرد. root web را تنها می توان روی SubWeb

برای اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه کنید :

Mohsen_mahyar@yahoo.com

وجود دارد ولی بر روی FrontPageServer بر روی سی دی کامپوننت های ویژوال استودیو دات نت

است. Win2000 advanced server نصب نمی شود. بهترین راه استفاده از WinXP

روی ویندوز اکس پی . FrontPageServer شکل ١٣ - پیغام خطا هنگام نصب

1 6

Mohsen_mahyar@yahoo.com

 

تمرین:

ایجاد کنید . مسیر دایرکتوری واقعی که فا یلهای شما درون آن Ch ١- یک دایرکتوری مجازی با نام 01

می باشد . آیا می توان آنرا به D:\ASP_NET\Chapter قرار خواهد گرفت برای مثال 01

تبدیل کرد؟ SubWeb

 

   + MOHSEN GHASEMI - ۸:٢۳ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/۸/۱