ایران سرفراز- نرم افزار وپروژهای دانشجویی


نرم افزار وپروژهای دانشجویی

IT آشنایی با سیستم کامپیوتر

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Wingdings; panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:2; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:514416580; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:1112574030 67698691 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693;} @list l0:level1 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:o; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:"Courier New";} @list l1 {mso-list-id:1423526202; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-421089418 -1734287228 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l1:level1 {mso-level-start-at:0; mso-level-number-format:decimal-full-width; mso-level-text:%1-; mso-level-tab-stop:309.75pt; mso-level-number-position:left; margin-left:309.75pt; text-indent:-291.75pt;} ol {margin-bottom:0cm;} ul {margin-bottom:0cm;} -->

Mohsen_mahyar@yahoo.com

۱

 

به طور آلی کامپیوتر به دو بخش اصلی تقسیم میشود :

الف- سخت افزار

ب- نرم افزار

سخت افزار : به آلیه قطعات کامپیوتر آه قابل لمس بوده مانند : آی سی ها ،

مقاومتها، خازﻧﻬا، دیسکها، سیمها، لامپ و آلیدها، سخت افزار آامپیوتر گفته

میشود آه زیر نظر علم الکترونیک اداره میشود.

نرم افزار : به یک سری طرحها ، اطلاعات، فرمها ، و برنامه هایی آه به یک

آامپیوتر داده میشود تا بتوان عملیات بخصوصی را انجام دهد نرم افزار کامپیوتر

گفته میشود آه قابل لمس نبوده و زیر نظر علم ریاضی اداره میشود.

ساختار کامپیوتر:

ساختا کامپیوتر از اندامهای زیر تشکیل شده است:

١- ورودی : اندامهایی هستند آه توسط آﻧﻬا میتوان اطلاعاتی را به یک کامپیوتر

وارد آرد آه عبارتند از:

Scanner اسکنر Mouse ماوس Keyboard صفحه آلید

٢- خروجی : اندامهایی هستند آه توسط آﻧﻬا میتوان اطلاعات ر ا از کامپیوتر

دریافت آرد و مهمترین آﻧﻬا عبارتند از :

پلاتر یا رسام Printer پرینتر یا چاپگر Monitor مانیتور یا صفحه نمایش

Platter

٣- واحد مرآز پردازش : مهمترین اندام کامپیوتر میباشد آه آلیه پردازشهای

اطلاعات در آن صورت میپذیرد و خود شامل واحدهای زیر میباشد :

حافظه واحد آنترل واحد منطق و محاسبات

سیستم عامل :

سیستم عامل نرم افزاری است آه یک سری اطلاعات اولیه را در اختیار کامپیوتر

قرار میدهد تا بر اساس این اطلاعات اولیه بتوان نرم افزارهای جدیدی را به

آامپیوتر معرفی آرده و با آن ارتباط برقرار آرد یا به عبار ت دیگر سیستم عامل

به صورت یک پل ارتباطی بین سخت افزارها و نرم افزارها و آاربر عمل میکند .

سیستم عاملها به به طور آلی به دو دسته خطی و گرافیکی تقسیم میشوند . در

سیستم عاملهای خطی اطلاعات به صورت نوشتاری به آامپیوتر داده میشود مانند

و در سیستم عاملهای گرافیکی میتوان بدون نوشتن اطلاعات را به DOS سیستم عامل

آامپیوتر وارد آرد مانند سیستم عامل ویندوز

ورود به محیط آار ویندوز و شروع آار

محیط آاری را خواهیم دید آه دارای دو ناحیه اصلی است : Win پس از ورود به 98

Desktop ١- ناحیه میز آار یا

Task Bar ٢- ناحیه نوار وظیفه یا

در شکل زیر این دو ناحیه نشان داده شده اند :

 

Task Bar نوار وظیفه یا

IT مرآز اطلاع رسانی و تکنولو ژی اطلاعات اصفهان

۲

اشیاء ثابت میز آار :

سه شیء اصلی زیر وجود (Desktop) همینطور آه در شکل مشاهده میکنید در میز آار

دارند :

 

My Computer -١

 

 

در قالب دیسکهای مختل

 

 ( Hard Disk ) پنجره ای است آه شامل محتویات حافظه جانبی

بانضمام چند برنامه آاربردی میباشد . برنامه های آاربردی در این محیط عبارتند

از :

آه به بعضی از آﻧﻬا در مباحث بعدی Dial Up Networking, Printers, Scheduled, Control Panel

اشاره میکنیم.

Recycle Bin -٢

محیطی است برای قرار گرفتن اشیاء غیر ضروری و بعبارتی هر شیء در مرحله اول بعد

از حذف شدن وارد این محیط میشود . اشیائی آه در این محیط قرار میگیرند قابل

برگشت به مکان قبلی خود هستند ولی در صورتی آه در این مکان عمل حذف روی آﻧﻬا

انجام گیرد دیگر قابل برگت نخواهد بود.

My Document-٣

مکانی است برای ذخیره سازی پوشه ها و فایلهای مختلف مانند فایلهای متنی ،

گرافیکی، صوتی و غیره.

نوار وظیفه

Start نواری است آه در پایین محیط میز آار قرار دارد و در قسمت چپ آن دآمه

باز میشود . روی این نوار Start وجود دارد آه با آلیک آردن بر روی آن منوی

آیکوﻧﻬای مختلفی نیز م یتواند قرار بگیرد . ( با توجه به آل زیر ) آه در جای خودش

و گزینه های آن توضیح خواهیم داد. Start در مورد منوی

وظیفه دیگری آه این نوار بر عهده دارد این است آه هنگامی آه یک برنامه در

حال اجرا میباشد یا پنجره ای باز میباشد عنوان آن برنامه بر روی نوار وظیفه

نشان داده میشود . و یا اینکه وقتی به طور موقت از یک برنامه خارج میشویم (

حالت آوچک نمایی یک پنجره آه در مباحث بعدی توضیح خواهیم داد آن برنامه یا

پنجره در این نوار قرار میگیرد آه با آلیک آردن بر روی آن میتوانیم آن

برنامه یا پنجره را مجدد باز نماییم .

Start منوی

آه My Computer و My Document پنجره های

به طور موقت بسته شده اند و در نوار

Mohsen_mahyar@yahoo.com

۳

Desk Top ایجاد یک پوشه یا یک شیء در محیط

باید در فضای خالی این محیط روی Desk Top برای ایجاد یک پوشه یا یک شیء در محیط

را انتخاب New آلید سمت راست ماوس آلیک آرده تا منویی ظاهر شده ، گزینه

را برای Folder میکنیم آه یک زیر منوی دیگر ظاهر خواهد شد . در این منو گزینه

ایجاد یک پوشه ( شاخه) و با انتخاب گزینه های پایینی این منو میتوان فایلهایی

با توجه به نوع آﻧﻬا ( متنی، صوتی، گرافیکی و . . . ) ایجاد آرد . ( به شکل

زیر توجه آنید)

مفاهیم اساسی آار با اشیاء

انتخاب یک شیء : برای انتخاب یک شیء یک بار روی آن دآمه سمت چپ ماوس را فشار

( Click ) . میدهیم آه به این عمل اصطلاحاً آلیک آردن میگویند

باز آردن یک شیء : برای باز آردن یک شیء اشاره گر ماوس را بر روی آن میبریم و

گقته میشود. ( Double Click ) دو بار آلیک چپ میکنم آه به این عمل دبل آلیک

یک شیء ( Menu ) نمایش فهرست گزینشی برای یک شیء : برای نمایش فهرست گزینشی

روی آن دآمه سمت راست ماوس را فشار میدهیم آه به این عمل آلیک سمت راست (

گفته میشود. ( Right Click

عبارتست از فشار دآمه سمت چپ : ( Drag & Drop ) آشیدن و جابجا آردن یک شیء

و سپس رها آردن دآمه و به عبارتی قرار دادن شیء ( Drag ) ماوس و آشیدن آن

.( Drop ) در محل دلخواه

اجزاء یک پنجره در ویندوز

باز آردن یک شیء در ویندوز نمایش یک پنجره را به دنبال دارد . در هر پنجره

به طور آلی اجزای زیر مشاهده میشوند.

( Title Bar ) ١- نوار عنوان

نواری رنگی در ابتدای پنجره است آه عن وان شیء مورد نظر به همراه دآمه های

هدایت پنجره روی آن قرار دارد . دآمه های هدایت موجود در نوار عنوان عبارتند

از :

برای بستن یک پنجره باید از این دآمه استفاده آرد : Close - دآمه

بسته شدن موقت یک پنجره) ) : Minimize - دآمه

با آلیک بر روی این دآمه پنجره به حداقل ا ندازه میرسد . و از صفحه نمایش

برداشته میشود . و فقط به عنوان یک نشان آوچک در نوار وظیفه به چشم

میخورد. لازم به ذآر است ، پنجره ای آه حداقل شده است، بسته نشده است

و در حافظه موقت میباشد و در صورت آلیک بر روی آن در نوار وظیفه

دوباره پنجره باز میشود . ( در ق سمت نوار وظیفه نیز آمی در این

مورد توضیح داره شد.)

برای ایجاد پوشه و فایل ها New گزینه

و .... گزینه ایجاد

پوشه

Mohsen_mahyar@yahoo.com

۴

حداآثر نمایش پنجره ) ) : Maximize - دآمه

با فشار این دآمه پنجره به حداآثر اندازه خود میرسد و آل صفحه نمایش را

میگیرد.

برگشت به حالت قبلی) ) : Restore - دآمه

پس از اینکه پنجره به حداآثر اندازه خود رسید، برای بازگشت به حالت

قلی از این دآمه استفاده میشود.

( Menu Bar ) ٢- نوار منو

نواری است آه دآمه هایی روی آن قرار دارد و هر آدام معرف یک منو میباش د . و

با آلیک بر روی هر یک از آﻧﻬا منوی مربوطه باز میشود.

منو چیست؟

جعبه آوچکی است آه شامل چندین گزی نه است و در هر بار باز شدن آن فقط یک

گزینه قابل انتخاب میباشد. آه به آن فهرست گزینشی نیز میگویند.

( Tool Bar ) ٣- نوار ابزار

این نوار حاوی دآمه هایی است آه با آلیک آردن بر روی هر یک از آﻧﻬا یک

فرمان ویژه اجرا میگردد.

به ما امکان می دهد شیوه دلخواه برای نمایش پوشه ها وفایلها را انتخاب Views

آنیم .

خصوصیات فایل یا پوشه انتخاب شده را نمایش Properties گزینة

می دهد .

برای حذف فایلها Delete گزینه

بکار می رود .

Undo گزینه

آخرین عمل انجام شده را خنثی می آند .

برای انتقال فایلهای ذخیره شده به مقصد Paste گزینة

آردن در مبدا. Copy یا Cut مورد نظر بعد از عمل

برای نسخه برداری از یک فایل Copy گزینه

برای انتقال یک فایل به مکان دیگر . Cut گزینة

برای بازگشت به یک مسیر بالاتر Up گزینه

رفتن یک Back و Forward گزینه های

یا آوچک Minimize آلید

نما

یا بزرگ Maximize آلید

یا بستن نما Close آلید

Mohsen_mahyar@yahoo.com

۵

مرحله به جلو و برگشتن یک مرحله به عقب.

( Address Bar ) ۴- نوار آدرس

نواری آه حاوی جعبه انتخابی آدرس است . با آلیک آرد ن روی دآمه سمت راست

این نوار میتوان به مکاﻧﻬای مختلف در ویندوز دست یافت و در هر محلی آه باشیم،

در Prompt آدرس متناظر با آن را در این جعبه مشاهده آنیم . ( شبیه به علامت

یک نوار آدرس را نمایش میدهد آه جعبه انتخابی آن A میباشد .) شکل شماره DOS

همان نوار آدرس را نمایش میدهد آه جعبه انتخابی آن B بسته میباشد . و در شکل

برای انتخاب آدرس باز است.

A شکل

B شکل

( Status Bar ) ۵- نوار وضعیت

نواری آه در انتهای پنجره آه در هر لحظه وضعیت اشیاء آن و عملی آه بر

روی آن انجام شده را نشان میدهد . بطور مثال اگر یک شیء را انتخاب آنیم در

1 را مشاهده میکنیم. Object Selected نوار وضعیت جمله

( Vertical Scroll Bar ) ۶- نوار پیمایش عمودی

از این نوار برای مشاهده اشیاء موجود در بالا و پایین اشیایی آه مشاهده

میشوند استفاده میشود.

( Horizontal Scroll Bar ) ٧- نوار پیمایشی افقی

از این نوار برای مشاهده اشیاء موجود در طرفین اشیایی آه مشاهده میشوند

استفاده میشود . در شکل زیر برای یادآوری مطالب فوق اجزاء یک پنجره را بطور

آامل مشاهده میکنید.

Mohsen_mahyar@yahoo.com

۶

تغییر اندازه یک پنجره :

همانگونه آه در قسمت دآمه های هدایت پنجره توضیح داده شد یکی از روشهای تغییر

اندازه پنجره استفاده از دآمه های حد اقل و حداآثر سازی است . روش دیگر به

این ترتیب است آه اشاره گر ماوس را در لبه افقی یا عمودی قرار میدهیم وقتی

شکل اشاره گر به این صورت ( ) ظاهر شد بطور دلخواه اندازه پنجره را

تغییر میدهیم . همچنین با دبل آلیک بر روی نوار عنوان میتوان اندازه پنجره را

حداآثر آرد.

( Move ) جابجایی یک پنجره

برای جابجا آردن یک پنجره باید روی نوار عنوان آن آلیک آرده و سپس آن را به

هر طرفی آه میخواهیم حرآت دهیم.

( دستور آار عملی شماره ( ١

١- اشیاء اصلی میز آار را باز نموده و محتویات آن را مشاهده نمایید . و سپس

پنجره های باز شده را حداقل آنید.

را جابجا آنید و سپس تغییر سایز دهید. (با روشهای My Computer ٢- پنجره محیط

مختلف)

را حداآثر نموده و اشیایی آه در آن است را باز Recycle Bin ٣- پنجره محیط

آنید ، با باز نمودن اشیاء موجود چه چیزی مشاهده میکنید.

Drag & انتخاب نموده و آﻧﻬا را با My Document ۴- دو شیء به دلخواه از محیط

به میز آار ببرید. Drop

۵- فهرست گزینشی را برای تک تک اشیاء موجود روی میز آار بررسی آنید.

۶- اشیاء موجود در میز آار را به یکباره انتخاب آنید.

٧- تمام پنجره های باز شده را ببندید.

٨- به طریقه صحیح از محیط ویندوز خارج شده و سیستم را خاموش آنید.

« مدیریت اشیاء با فرماﻧﻬای مختلف »

١- ایجاد یک شیء

از منوی باز New روش اول : راست آلیک بر روی فضای خالی و انتخاب گزینه

شده.

از منوی فایل در هر پنجره New روش دوم : انتخاب گزینه

برای ایجاد یک شیء باید به نوع شیء توجه داشت . اگر بخواهیم یک پوشه جدید ایجاد

را انتخاب آنیم . و اگر Folder گزینه New آنیم باید پس از انتخاب گزینه

بخواهیم فایل ایجاد آنیم باید با نام آن آشنایی داشته باشیم . و پس از انتخاب

گزینه ای آه فایل دلخواه ما را مشخص میکند، انتخاب آنیم . به طور New گزینه

اشیاء موجود در پوشه

Help

نوار

عننوواارن منو

نوار

ابزار

نوار

وضعیت

Mohsen_mahyar@yahoo.com

۷

یک نوع فایل Bitmap Image یک نوع فایل متنی ساده است و یا Text Document مثال

(B گرافیکی ( نقاشی) است. (شکل

٢- تغییر نام یک شیء

از منوی Rename روش اول : راست آلیک روی شیء مورد نظر و انتخاب گزینه

( A باز شده (شکل

File از منوی Rename روش دوم : انتخاب شیء مورد نظر سپس انتخاب گزینه

اجرا میشود اشاره گر ماوس به صورت چشمک Rename در هر پنجره هنگامی آه فرمان

( B زن در میآید و میتوانیم نام دلخواه خود را تایپ آنیم. (شکل

( A (شکل

B (شکل

(

Copy ٣- نسخه برداری از شیء

روشهای آپی آردن یک شیء در ویندوز :

٣- آلیک راست روی شیء مورد نظر آه در محیط مبداء قرار دارد . و انتخاب -١

.Paste سپس آلید راست در فضای خالی محیط مقصد و انتخاب گزینه Copy گزینه

در نوار منوی پنجره محیط Edit از منوی Copy ٣- انت خاب شیء سپس انتخاب گزینه -٢

در نوار منوی ابزار پنجره Edit از منوی Paste مبداء و پس از آن انتخاب گزینه

محیط مقصد.

از منوی ابزار در نوار ابزار پنجره Copy ٣- انتخاب شیء سپس انتخاب دآمه -٣

از منوی ابزار در نوار ابزار پنجره Paste محیط مبداء و پس از آن انتخاب دآمه

محیط مقصد.

به طور همزمان در محیط مبداء و C و Ctrl ٣- انتخاب شیء و سپس فشار آلیدهای -۴

بطور همزمان در محیط مقصد. V و Ctrl سپس فشار آلیدهای

و آلید سمت چپ ماوس Ctrl ٣- انتخاب شیء مورد نظر و پایین نگه داشتن آلید -۵

آشیدن شیء مورد نظر به مقصد در صورتی آه پنجره مقصد مورد نظر باز باشد . (

( Drag & Drop

نکته ١ : روش اول برای اشیاء میز آار مناسب است . و روش ٢ و ٣ برای اشیاء

پنجره های مختلف بکار میرود . و روش ۴ در محیطهای نوشتاری برای نسخه برداری از

متن یا جمله دلخواه مناسب است.

IT مرآز اطلاع رسانی و تکنولو ژی اطلاعات اصفهان

۸

را با یک روش دلخواه و Copy نکته ٢ : در نسخه برداری از یک شیء میتوان فرمان

را با یکی از روشهای گفته شده اجرا آرد . مثلاً میتوان فرمان آپی Paste فرمان

را با روش ٣ اجرا نمود. Paste را با روش ٢ و فرمان

٣ ) را مشاهده میکنید. - ٣ و ٣ - ٣ و ٢ - در شکلهای زیر روشهای ردیف ( ١

(٣- روش ( ١

(٣- (روش ٢

- روش ( ٣

(٣

Mohsen_mahyar@yahoo.com

۹

Cut ۴- جدا آردن یک شیء از محلی آه در آن قرار دارد

با این روش میتوان یک شیء را از مکانی به مکان دیگر انتقال داد به صورتی آه

بریدن ) گفته ) Cut در مکان اولیه دیگر موجود نباشد . به این عمل اصطلاحاً

میشود.

آردن یک شیء در ویندوز : Cut روشهای

سپس آلیک راست در فضای Cut ۴- آلیک راست روی شیء مورد نظر و انتخاب گزینه -١

.Paste خالی محیط مقصد و انتخاب گزینه

در پنجره محیط مبداء و Edit از منوی Cut ۴- انتخاب شیء و سپس انتخاب گزینه -٢

در پنجره مقصد. Edit از منوی Paste پس از آن انتخاب گزینه

از منوی ابزار پنجره محیط مبداء و پس Cut ۴- انتخاب شیء و سپس انتخاب دآمه -٣

از منوی ابزار در پنجره محیط مقصد. Paste از آن انتخاب دآمه

بطور همزمان در محیط مبداء و پس X و Ctrl ۴- انتخاب شیء و سپس فشار آلیدهای -۴

بطور همزمان در محیط مقصد. V و Ctrl از آن انتخاب آلیدهای

و آلید سمت چپ ماوس ، Shift ۴- انتخاب شیء مورد نظر و پایین نگه داشتن آلید -۵

(Drag& Drop) . آشیدن شیء مورد نظر به مقصد در صورتی آه پنجره مقصد باز باشد

را نیز میتوانید مشاهده آنید. Cut با توجه به شکل بالا مراحل

۵- ایجاد یک میانبر از شیء :

روشهای ایجاد میانبر :

.Create Shortcut الف- آلیک راست روی شیء مورد نظر و انتخاب گزینه

از نوار منوی هر File در منوی Create Shortcut ب- انتخاب شیء و سپس انتخاب گزینه

پنجره.

الف )

ب )

فرستادن به.... )از این فرمان برای ارسال شیء به مکاﻧﻬای ) Send To ۶- فرمان

و غیره (Floppy A) و دیسکت My Document خاصی از ویندوز مانند میز آار یا

استفاده میشود . آه عمل ارسال شیء متناظر است با ایجاد یک آلید میانبر از آن

شیء در محی ط مقصد . از این عمل برای ایجادآلید

میانبر از اشیاء ضروری و برنامه های مورد نیاز

در میز آار استفاده میشود.

در آل مقابل فایل

را با انتخاب Mahmood

می توانیم Send to گزینه

میز آار ، ، A به دیسکت

و ... My Document پوشة

بفرستیم .

IT مرآز اطلاع رسانی و تکنولو ژی اطلاعات اصفهان

۱۰

تغییراتی انجام داد تا باعث تغییر گزینه های فوق Send To تذآر: میتوان در پوشه

شود.

( Delete ) ٧- حذف یک شیء

روی Delete حذف اشیاء در ویندوز طی دو مرحله انج ام میگیرد . هر شیء آه عمل حذف

سطل زباله ) رفته و اگر در آنجا هم ) Recycle Bin آن انجام میگیرد ابتدا به محیط

فرمان حذف صادر شود، برای همیشه شیء مورد نظر حذف میشود.

روشهای مختلف حذف یک شیء :

از منوی باز شده . Delete ١- راست آلیک روی شیء و انتخاب گزینه

در نوار منوی پنجره. File از منوی Delete ٢- انتخاب شیء و سپس انتخاب گزینه

از نوار ابزار در پنجره جاری Delete ٣- انتخاب شیء سپس انتخاب دآمه

از صفحه آلید. Delete ۴- انتخاب شیء سپس انتخاب

سطل زباله ). ) Recycle Bin ۵- انتخاب شیء ، سپس بردن و رها آردن شیء در

در روشهای ( ١و ٢و ٣ ) نشان داده شده است. Delete در شکل زیر عمل

نکاتی راجع به محیط سطل زباله :

١- در محیط سطل زباله میتوان اشیاء موجود را به مکاﻧﻬای اولیه خود بازگرداند .

آه برای این آار باید یکی از روشهای زیر را انجام داد :

را انتخاب آنید تا شیء مورد نظر به محل اولیه Restore گزینه File الف- از منوی

خود باز گردد.

فعال باشد در آنار پنجره گزینه as web page گزینه View ب- در صورتی آه در منوی

Restore برای انتقال شیء مورد نظر به محل اولیه خود و یا انتخاب گزینه Restore

برای انتقال تمامی اشیاء به محل مورد نظرشان. All

را Restore ج- روی شیء مورد نظر راست آلیک آرده و از منوی ظاهر شده گزینه

انتخاب میکنیم.

٢- در محیط سطل زباله میتوان اشیاء را به یکباره برای همیشه حذف نمود آه برای

انتخاب میکنیم تا شیء مورد File را از منوی Empty Recycle Bin این آار گزینه

نظر به طور آلی حذف گردد.

روش ردیف

٢

روش ردیف

٣

روش ردیف

١

IT مرآز اطلاع رسانی و تکنولو ژی اطلاعات اصفهان

۱۱

با توجه به روش ١-ج

- با توجه به روش ١

الف

با توجه به روش ٢

Mohsen_mahyar@yahoo.com

۱۲

٨- بررسی خصوصیات یک شیء

استفاده نمود. Properties برای نمایش صفحه خصوصیات یک شیء دلخواه باید از گزینه

روش آار :

در نوار منوی هر File از منوی Properties ١- انتخاب شیء و سپس انتخاب گزینه

پنجره.

از منوی Properties ٢- راست آلیک بر روی شیء مورد نظر و سپس انتخاب گزینه

باز شده.

از نوار ابزار هر پنجره. Properties ٣- انتخاب شیء و سپس انتخاب دآمه

شکل روبرو با توجه به گزینه ٢ انجام گرفته است.

IT مرآز اطلاع رسانی و تکنولو ژی اطلاعات اصفهان

۱۳

برای یکی از اشیاء : Properties محیط

٩- انتخاب همه اشیاء به طور همزمان

Edit از منوی Select All روش اول : انتخاب گزینه

در محیط مورد نظر A و Ctrl روش دوم : انتخاب آلید های

روش سوم : پایین نگه داشتن آلید سمت چپ ماوس و آشیدن بر روی اشیاء مورد نظر به

طوری آه یک آادر ظاهر شود آه با آن میتوان اشیاء را انتخاب آرد . ( این روش

بیشتر برای اشیایی آه در آنار هم قرار دارند استفاده میشود.)

دستور آار عملی شماره ٢

١- ساختار درختی زیر را به طور آامل ایجاد آنید.

D:Yahoo

آپی آنید. C:\Game\SABA را در مسیر My Document ٢- تمام محتویات

در سئ وال ١ را در میز آار در یک پوشه به نام علی Yahoo ٣- محتویات پوشه

موجود نباشد. Yahoo انتقال دهید. به طوری آه دیگر در پوشه

یک آلید میانبر بر روی میز آار بسازید. Note Pad و Paint ۴- از برنامه

در سئوال ٢ را حذف آنید. SABA ۵- محتویات پوشه

را به یکباره حذف آنید. Recycle Bin ۶- محتویات محیط

آردن را برای سئوال ٢ تکرار آنید. Copy ٧- روشهای دیگر

در سئوال ١ را Yahoo ٨- آلیدهای میانبر از پوشه ها و فایلهای موجود در پوشه

روی میز آار ایجاد آنید.

SABA . BMP

NASIM . BMP

REZA . DOC

RAHA NEGAR . DOC

نام شی مورد نظر

نوع فایل – مسیر قرار گرفتن و فضای

اشغالی فایل

تاریخ DOS نام و پسوند فایل در محیط

ایجاد آخرین تاریخ تغییرات

دادن خاصیتهایی مثل : مخفی آردن ،

فقط خواندنی آرشیو و سیستمی بودن .

IT مرآز اطلاع رسانی و تکنولو ژی اطلاعات اصفهان

۱۴

Note Pad آشنایی با برنامه

Note Pad ایجاد آنیم، در حقیقت یک محیط Text Document هر گاه یک فایل از منوی

گزینه Start میتوانیم از منوی Note Pad ساخته ایم. برای دسترسی مستقیم به برنامه

را انتخاب آنیم. Notepad و Accessories و سپس زیر گزینه Programs

یک محیط ساده نوشتاری است آه در آن ذخیره متنهای مختلف و بازیابی آﻧﻬا Note Pad

وجود دارد.

: Note Pad توضیح منو های مختلف برنامه

File ١- منوی

برای ایجاد یک فایل متنی جدید. : New - گزینه

برای بازیابی فایلهای موجود بکار میرود. : Open - گزینه

برای ذخیره یک متن نوشته شده بدون مشخص نمودن نام : Save - گزینه

آن متن بکار میرود.

برای ذخیره یک متن با نام مشخص شده و منحصر با : Save As - گزینه

فرد بکار میرود.

برای تنظیمات صفحه آاغذ ، اندازه آاغذ ، و : Page Setup - گزینه

تنظیم حاشیه آاغذ و موارد دیگر بکار میرود.

با پیغام خطا Page Setup تذآر : در صورتی آه سیستم به چاپگر متصل نباشد گزینه

مواجه خواهد شد.

برای چاپ متن مورد نظر بکار میرود. : Print - گزینه

بکار میرود. Note Pad برای خروج از برنامه : Exit - گزینه

Edit ٢- منوی

برای باز گرداندن آخرین عمل انجام شده و در حقیقت لغو آن عمل : Undo - گزینه

انجام میشود.

برای جدا آردن و انتقال یک قسمت از فایل بکار میرود. : Cut - گزینه

برای نسخه برداری از یک قسمت از متن بکار میرود. : Copy - گزینه

استفاده میشود آه متن جدا Copy و Cut برای آامل آردن عملهای : Paste - گزینه

شده از محیط مبداء جدا شده و در محیط مقصد درج شود.

تمام متن تایپ شده را به یکباره انتخاب میکند. : Select All -

برای درج تاریخ و ساعت جاری سیستم از این گزینه استفاده : Time/ Date -

میشود.

برای قرار دادن تمام متن در محدوده دید آاربر از این گزینه : Word Wrap -

استفاده میشود.

Search ٣- منوی

برای جستجوی یک آلمه سا ده و یا یک عبارت در متن مورد نظر : Find - گزینه

بکار میرود . آه با انتخاب این گزینه یک آادر محاوره ای باز میشود آه شامل

اجزای زیر است :

برای تایپ آلمه یا عبارت مورد نظر آه نیاز به جستجوی آن : Find What - جعبه

داریم استفاده میشود.

برای اجرای دستور جستجو و نمایش نتیجه استفاده میشود. : Find Next - دآمه

فعال باشد جستجو از Up برای تعیین مسیر جستجو آه وقتی حالت : Direction - گزینه

محل قرار گیری چشمک زن ( مکان نما ) به طرف بالا شروع میشود . و اگر در حالت

باشد جستجو به طرف پایین انجام میگیرد. Down

فعال بودن این گزینه در حین جستجو بین حروف آوچک و بزرگ : Match Case - گزینه

در یک عبارت تبعیض قرار میدهد.

توضیح Find است آه در منوی Find Next متناظر با همان گزینه : Find Next - گزینه

نیز همان عمل را انجام میدهد. F داده شد و یا آلید 3

مشاهده Find به همراه آادر محاوره ای Note Pad در شکل زیر نمونه ای از یک پنجره

میشود.

IT مرآز اطلاع رسانی و تکنولو ژی اطلاعات اصفهان

۱۵

آرایش پنجره ها در ویندوز

در ویندوز میتوانیم در صورتی آه چندین پنجره بر روی میز آار باز شده باشد،

آﻧﻬا را به روشهای زیر مرتب میکنیم :

Cascade Windows مرتب آردن به صورت آبشاری

Tile Windows Horizontally مرتب آردن به صورت افقی

Tile Windows Vertically مرتب آردن به صورت عمودی

روش آار :

راست آلیک آرده ، در منوی ظاهر شده سه (Task Bar) در فضای خالی نوار وظیفه

Cascade Windows: گزینه به صورت زیر مشاهده میشود

انتخاب ا ین گزینه : Tile Windows HorizontallyTile Windows VerticallyCascade Windows

پنجره ها را به صورت آبشاری روی هم قرار

میدهد.

IT مرآز اطلاع رسانی و تکنولو ژی اطلاعات اصفهان

۱۶

انتخاب این گزینه پنجره ها را به صورت افقی مرتب : Tile Windows Horizontally

میکند.

انتخاب این گزینه پنجره ها را به صورت عمودی در آنار : Tile Windows Vertically

هم مرتب میکند.

نکته ١ : باید توجه آرد آه هنگامی آه این گزینه ها فعال هستند آه دو یا چند

پنجره همزمان بر روی میز آار ما باز باشند.

نکته ٢ : گزینه های دوم و سوم در آرایش پنجره ها عملیات روی اشیاء اعم از

آپی ، برش ، و موارد دیگر را آسان میکند.

IT مرآز اطلاع رسانی و تکنولو ژی اطلاعات اصفهان

۱۷

دستور آار عملی شماره ٣

ذخیره آنید. System تایپ نموده و آنرا با نام Windows ١- متن زیر را در محیط

In The Name Of God

One day a rich man was invited to dinner.

He spent the day working in his garden.

At sunset he didn’t have time to dress for the dinner.

He went in his work clothes.

را در متن فوق جستجو آنید. نتیجه جستجو را چند بار مشاهده آنید. Day ٢- آلمه

را جستجو آنید. Day را فعال آرده و Match Case ٣- گزینه

را باز My Computer و My Document خارج شده و پنجره های Note Pad ۴- از محیط

آنید.

۵- دو پنجره باز شده را در راستای عمودی در آنار هم قرار دهید و با روشی

آپی آنید. C:\windows را در پوشه My Document سریع محتویات

را بر حسب نوع آﻧﻬا مرتب آنید و سپس ٧ فایل نقاشی C:\windows ۶- اشیاء پوشه

ببرید به طوری آه دیگر در محل قبلی نباشند. My Document از این پوشه را به محیط

قرار دهید و دوباره دستور شماره ۵ Maximize ٧- پنجره های باز شده را در حالت

را اجرا آنید.

تنظیم خصوصیات نمایش در ویندوز

با روشهای ساده میتوانیم در حالت ، شکل اشیاء ، محیط اشیاء و میز آار

تغییراتی ظاهری و نمایشی ایجاد آنیم . تمام این تغییرات در یک آادر محاوره ای به

قابل انجام است. دو روش برای راهیابی به این روش وجود Display Properties نام

دارد. آه در اینجا فعلاً یکی از این راهها را توضیح میدهیم . و در آینده با

روش دوم در جای خودش آشنا میشویم.

روش آار :

راست آلیک آرده و از منوی ظاهر شده آخرین گزینه (Desk Top) در فضای میز آار

را انتخ اب آنید در مقابل شما یک آادر محاوره ای باز میشود به نام Properties

است آه با انتخاب هر یک از (Tab Page) آه دارای چند برگ نشان Display Properties

آﻧﻬا میتوان تغییراتی در محیط ویندوز از نظر رنگ، طرز نمایش و ... ایجاد آرد آه

در زیر به توضیح هر یک از آﻧﻬا میپردازیم.

: Back Ground برگ نشان

از این برگ نمایش برای تنظیم پشت صفحه نمایش (میز آار ) استفاده میشود . در این

حالت میتوانیم یک عکس دلخواه و یا یک تصویر را روی صفحه نمایش قرار دهیم . در

صفحه مربوط به این برگ گزینه های زیر وجود دارند :

آه میتوان یکی از تصاویر پیش فرض را انتخاب Wall Paper الف- یک آادر لیستی

نمود. با آلیک آردن بر روی هر یک از تصاویر ، تصویر در صفحه نمایش پیش فرض

نمایش داده میشود.

از این گزینه وقتی استفاده میشود آه مایل باشید تصویری آه : Brows ب- گزینه

در مکانی دیگر قرار دارد را بخواهید به عنوان پشت زمین ه قرار دهید این گزینه

را انتخاب آرده آه پس از انتخاب این گزینه یک آادر محاوره ای برای خواندن

IT مرآز اطلاع رسانی و تکنولو ژی اطلاعات اصفهان

۱۸

فایل از محل مورد نظر باز خواهد شد . آه ما میتوانیم فایل مورد نظر خود را

انتخاب آنیم و پس از تایید در پشت زمینه قرار دهیم.

از این جعبه بر ای نحوه قرار گرفتن تصویر در صفحه : Display ج- جعبه انتخابی

تصویر Stretch نمایش استفاده میشود آه دارای ٣ گزینه است . با انتخاب گزینه

مورد نظر ما به اندازه تمام صفحه نمایش آشیده شده و نمایش داده میشود . انتخاب

باعث میشود آه تصویر مورد نظر در مرآز صفحه نمایش قرار گرفته و Center گزینه

با Pattern اطراف آن خالی میباشد آه میتوان اطراف آنرا با استفاده از گزینه

تصویر مورد نظر را به Tile تصاویر و شکلهای دلخواه پر آرد . انتخاب گزینه

صورت آاشی در آنار هم چیده به تعدادی آه صفحه نمایش پر شود.

با استفاده از این گزینه میتوان فضا ی خالی اطراف تصویر : Pattern د- گزینه

قرار گرفته است با طراحی دلخواه پر آنیم . آه با Center انتخابی را آه در حالت

انتخاب این گزینه آادر محاوره ای برای انتخاب طرحهای مختلف باز خواهد شد.

طرح مورد Edit Pattern نکته : برای افزودن یک طرح جدید باید با انتخاب آلید

آنرا به طرحهای Add نظر خود را بسازیم و با نامی دلخواه با انتخاب آلید

موجود اضافه آنیم.

وجود دارد آه انتخاب هر Apply , Cancel , Ok نکته : در پایین برگ نشان ٣ گزینه

یک از آﻧﻬا عملی را برای ما انجام میدهد آه به شرح آن میپردازیم :

تغییراتی را آه انجام داده ا یم را اعمال میکند . بدون اینکه : Apply گزینه

بسته شود. Display Properties آادر محاوره ای

بدون اینکه تغییراتی اعمال شود، از انتخاب خود صرف نظر آرده : Cancel گزینه

و آادر مربوطه بسته میشود.

با انتخاب این گزینه تغییرات ما اعمال و آادر محاوره ای بسته : Ok گزینه

میشود.

برای همه برگ نشاﻧﻬای موجود در این آادر این ٣ گزینه به صورت مشترک با وظایفی

آه در بالا برای آﻧﻬا توضیح داده شد وجود

دارد.

Screen Saver برگه نشان

اگر یک رنگ خاص برای مدت طولانی در یک نقطه از صفحه نمایش قرار گیرد باعث لطمه

استفاده میشود . Screen Saver به صفحه نمایش میشود به همین دلیل از محافظ صفحه یا

آه این محافظ صفحه از نمایش طولانی یک شکل ثابت جلو گیری میکند . پس از طی زمان

تعیین شده فعال شده و به نمایش اشکال در حال تغییر Screen Saver تعیین شده

لیست

تصاویر

پیش فرض

در

ویندوز

گزینة

Brows

جهت

خواندن

تصاویر

از محل

دیگر

IT مرآز اطلاع رسانی و تکنولو ژی اطلاعات اصفهان

۱۹

میپردازد آه با حرآت ماوس انتخاب یک آلید به صفحه اولیه خو د باز خواهیم

این است آه وقتی آاربر برای مدتی طولانی با Screen Saver گشت. به طور آلی وظیفه

آامپیوتر آار نکند به خاطر اینکه به صفحه نمایش آسیبی وارد نشود فعال شده و

از صفحه نمایش محافظت میکند.

دارای گزینه های زیر است : Screen Saver

در این جعبه اشکال و طرحهای مختلف محافظ صفحه : Screen Saver الف- جعبه انتخابی

قرار دارد آه با انتخاب هر یک طرح ویژه ای برای محافظت از صفحه نمایش داده

میشود.

با استفاده از این آلید میتوانیم تنظیمات مختلف بر روی محافظ : Setting ب- آلید

صفحه انتخابی از جمله رنگ ، سرعت، سایز و خواص دیگر را انجام دهیم.

با انتخاب این آلید میتوانیم به صورت پیش نمایش محافظ صفحه : Preview ج- آلید

انتخاب شده خود را تست آنیم .

با فعال نمودن این گزینه میتوان رمزی برای محافظ : Password Protected د- گزینه

وقتی میخواهیم به Screen Saver صفحه نمایش قرار داد به طوری آه پس از اجرای

سیستم برگردیم از آاربر رمز ورود به سیستم را درخواست میکند آه این حالت

برای زمانی مفید است آه هر شخصی نتواند وارد سیستم وارد شده و از اطلاعات

موجود در آن استفاده آند.

برای وارد آردن رمز جدید و یا تغییر رمز قبلی میباشد . آه : Change ه- آلید

با انتخاب این آلید یک آادر محاوره ای باز میشود سپس آلمه رمز را وارد

میکنیم . باید توجه داشته باشیم آه آلمه رمز در دو مرحله وارد میشود و پس

را فشار داده و به آادر قبلی باز خواهیم گشت. Ok از آن آلید

از این گزینه میتوان برای تعیین زمان دلخواه برای فعال شدن : Wait و- گزینه

محافظ صفحه استفاده آرد. آه حداقل زمان ممکن ١ دقیقه میباشد.

را برای اعمال تغییرات بدون Apply پس از انجام تغییرات بالا میتوانیم گزینه

بسته شدن آادر محاوره ای آلیک نماییم.

دآمه

تنظیمات

Screen Saver

دآمه پیش

نمایش

محل تنظیم

زمان

دآمه مربوط به

تنظیمات محافظ

مانیتور و هارد

دیسک (با توجه

به زمان تنظیمی

(

جعبه

انتخابی

Screen Saver

گزینه

دریافت آلمه

رمز

Mohsen_mahyar@yahoo.com

۲۰

Appearance برگ نشان

این برگ نشان ویژه تغییرات ظاهری ا شیاء و محیط وجود آﻧﻬا در قسمتهای مختلف

ویندوز است. پارامتر هایی آه در این قسمت قابل تنظیم هستند عبارتند از :

١- رنگ اجزای مختلف ویندوز

٢- فونت نوشته ها در قسمتهای مختلف

در این برگ نشان دارای جعبه ها و قسمتهایی هستیم . قسمت اول یک لیست پیش فرض

حاوی ط رحهای آلی و پیش فرض آه در ویندوز قرار دارد میباشد . Scheme به نام

برای مثال شما میتوانید این لیست را باز آرده و هر آدام از آﻧﻬا را انتخاب

آنید. و تغییراتی را آه در قسمت بالایی این برگ نشان داده میشود مشاهده آنید.

میتوان برای هر یک از گزینه های ویندوز ، تغییرات رنگ Item در لیست انتخابی

و اندازه قلم یا طرز نوشتن عناوین را اعمال آرد . پس از اعمال این تغییرات

با نام دیگر ذخیره آنید. و یا اینکه Save As میتوانید آﻧﻬا را به وسیله آلید

از لیست موجود حذف آرد. Delete میتوان یک طرح موجود را به وسیله گزینه

تغییرات را اعمال نماییم. Apply پس از انجام تغییرات میتوانیم با انتخاب گزینه

Effects برگ نشان

در این برگ نشان گزینه های زیر قابل تنظیم اند :

الف- آیکوﻧﻬای اجزاء اصلی میز آار :

موجود در نوار نمایش داده Icon میتوانیم Change Icon - با استفاده از آلید

شده در بالای این برگ نشان را در صورت انتخاب تغییر داد.

تغییر یافته را به آیکون Icon میتوانیم Default Icon - با استفاده از آلید

پیش گزینه ویندوز باز گردانیم.

صفحه پیش نمایش تغییرات

انجام شده

لیست طرحهای پیش فرض

لیست گزی نه های

ویندوز

گزینه های انتخاب

رنگ

گزینه های مربوط به

نوع قلم ، اندازه ،

رنگ قلم و ....

Mohsen_mahyar@yahoo.com

۲۱

در قسمت میانی این برگ نشان یک گزینه مشاهده میشود آه با فعال آردن این

گزینه میتوانیم اشیاء داخل میز آار را مخفی سازیم . ولی شرط دیگری نیز در

View my active desktop انتخاب این گزینه وجود دارد و آن این است آه باید گزینه

فعال باشد. Web در برگ نشان as a web page

گزینه های دیگری نیز وجود دارد آه هر آدام Effects در قسمت پایینی برگ نشان

وظیفه بخصوصی دارد آه در شکل زیر آنرا مشاهده میکنیم.

Setting برگ نشان

از این برگ نشان برای تنظیم درجه وضوح صفحه نمایش ویندوز استفاده میشود . آه

این برگ نشان شامل دو پارامتر است.

انتخاب هر یک از گزینه های آن یک طیف رنگی خاص : Colors ١- جعبه انتخاب

را برای نمایش در نظر میگیرد .

آه میزان آیفیت نمایش را تعیین میکند. Screen Area ٢- پارامتر

را برای بهتر شدن آیفیت به سمت راست و برای آمتر شدن Screen Area دآمه متحرک

آیفیت به سمت چپ بکشید.

توقف ناگهانی برنامه در ویندوز

اگر در حین اجرای یک برنامه توقف ناگهانی حاصل شد و سیستم به حالت معلق

در آمد و به هیچ درخواستی پاسخ نداد ، برای رفع این عیب آلیدهای (Hung)

را با هم فشرده تا آادر محاوره ای مربوط به آن ظاهر شود . Alt ، Delete ، Ctrl

را آلیک میکنیم. توجه End Task سپس برنامه مشکل آفرین را انتخاب آرده و دآمه

داشته باشید آه در این حالت تنها برنامه را از لیست حذف آرده اید . و اگر

دآمه مربوط به تغییر

آیکوﻧﻬای در نوار فوق

گزینه مخفی

آردن آیکوﻧﻬای

میز آار

نمایش آیکوﻧﻬا

با همه

رنگهای ممکن

گزینه آیکوﻧﻬا

به صورت بزرگ

حرآت منوها ،

پنجره ها و لیست

صیقل دادن لبه ها به طور آهسته

حروف حرآت پنجره ها

در حین آشیدن و

جابجایی

Mohsen_mahyar@yahoo.com

۲۲

را فشار داده تا سیستم دوباره راه Reset مشکل هنوز پا بر جا باشد باید دآمه

اندازی شود.

دستور آار عملی شماره ۴

برای پس زمینه صفحه C:/ Windows ١- یک تصویر دلخواه از مسیری به غیر از پوشه

در نظر بگیرید و آنرا در مرآز صفحه قرار دا ده و برای فضای اطراف آن

بسازید. SABA طرحی با نام

وارد نموده و آنرا تست آنید. I.T ٢- برای حالت محافظ صفحه رمزی با نام

و همچنین اندازه همه اشیاء را توسط برگ Start ٣- رنگ و فونت نوشته های منوی

تغییر دهید. Appearance نشان

۴- اشیاء میز آار را پنهان آنید.

۵- ایکون سطل زبا له در حالت پر را تغییر دهید و سپس دوباره به حالت قبل

بازگردانید.

۶- آیفیت صفحه نمایش را تغییر دهید.

این بار همه این آارها را Ok ٧- پس از انجام همه موارد فوق با فشردن آلید

تکرار آنید. چه تفاوتی مشاهده میکنید؟ Apply با آلید

Start اجزای منوی

با انتخاب این گزینه پنجره ای باز میشود آه شامل : Shot Down ١- گزینه

رویداد Ok چند گزینه است و با فعال نمودن هر یک از آﻧﻬا و انتخاب آلید

خاصی برای سیستم به وقوع می پیوندد.

گزینه آماده به آار نام داد. آه با انتخاب این گزینه : Stand By - گزینه

سیستم به حالت تعلیق رفته آه مصرف برق بس یار آمی دارد . ولی به برنامه

ویندوز پایان داده نمیشود . و برای برگشت به ویندوز تنها فشردن یک آلید

آافی است.

با فعال نمودن این گزینه میتوان عمل خروج از ویندوز : Shot Down - گزینه

برای خاموش نمودن سیستم را انجام داد.

از این گزینه برای راه اند ازی مجدد سیستم استفاده : Restart - گزینه

میکنیم.

از این گزینه برای راه اندازی مجدد سیستم : Restart In MS- Dos Mode - گزینه

استفاده میشود. ( یک روش انتقال از محیط MS- Dos ولی در محیط سیستم عامل

است.) Dos به Windows

IT مرآز اطلاع رسانی و تکنولو ژی اطلاعات اصفهان

۲۳

برای اجرای مستقیم برنامه های آاربردی و محتویات پوشه ها : Run ٢- گزینه

از آن استفاده میشود . باید مسیر آامل برنامه یا فایل مورد نظر را در

این مسیر Browse تایپ نموده و یا با استفاده از آلید Open جعبه انتخابی

لیست آخرین برنامه های اجرا Open را مشخص میکنیم . در جعبه انتخابی

قرار میگیرد و اجرای مجدد این برنامه ها به سادگی Run شده توسط برنامه

امکان پذیر میشود.

انتخاب این گزینه نمایش آتابخانه آمکی ویندوز را به دنبال : Help ٣- گزینه

باز میشود Windows Help دارد. به عبارت دیگر با انتخاب این گزینه پنجره

آه سه برگ نشان در این پنجره وجود دارند و هر یک از برگ نشاﻧﻬا در

مورد موضوعات و مفاهیم ویندوز ما را راهنمایی میکنند.

این برگ نشان شامل دو نیم صفحه میباشد . در نیم : Contents - برگ نشان

صفحه سمت چپ لیستی از عناوین آمکی را مشاهده میکنید آه پس از انتخاب

عنوان مورد نظرتان شرح آنرا در نیم صفحه سمت راست مشاهده آنیم.

در ای ن برگ نشان مفاهیم ویندوز بر اساس نام ( حروف : Index - برگ نشان

الفبا) مرتب شده اند و میتوانیم با تایپ حرف اول موضوع در جعبه

فوقانی به فهرست موضوعات مشابه و با تایپ تعداد حروف بیشتر به موضوع

خاص مورد نظر خود نزدیک میشویم.

در این برگ نشان میتوان موضوع مورد ن ظر خود را : Search - برگ نشان

جستجو نمود . بدین ترتیب آه نام آامل موضوع در جعبه ویژه تایپ شود و

را فشار دهیم. List Topic سپس آلید

از این گزینه برای جستجوی موارد مختلف استفاده میشود . آه : Find ۴- گزینه

این موارد عبارتند از :

- فایلها و پوشه های موجود جستجو در اینترنت ستجوی افراد ( یافتن

( Emali - آدرس پست الکترونیکی

- جستجوی یک آامپیوتر خاص در یک شبکه آامپیوتری

از موارد فوق میتوانیم به توضیح مورد اول بپردازیم به دلیل اینکه سایر موارد

از حوزه مفاهیم اولیه ویندوز خارج میباشد.

IT مرآز اطلاع رسانی و تکنولو ژی اطلاعات اصفهان

۲۴

چگونگی جستجوی فایل ها یا پوشه ها

به طور آلی معیار های زیر برای یک فایل یا پوشه میتواند انتخاب شود :

Name الف- نام فایل یا پوشه مورد نظر

Containing Text ب- متن فایل

Created ج- تاریخ ایجاد

Modified چ- آخرین ویرایش

Last Accessed ح- آخرین دسترسی

Type خ- نوع فایل

Size د- حجم فایل

توضیح :

پنجره .ویژه جستجو باز میشود . آه شامل سه Start از منوی Find با انتخاب گزینه

برگ نشان است در هر برگ معیارهای جستجو فرق میکند . در برگ نشان اول آه

نام دارد معیارهای قسمت الف و ب آه در قسمت ب الا گفته شد Name And Location

قابل استفاده است.

مسیر آن در ، Name - بعبارت دیگر نام فایل یا پوشه مورد نظر در جعبه

صورت میگیرد . فعال نمودن Browse و مسیر یابی بوسیله آلید Look In جعبه

جستجو در زیر مجموعه های یک پوشه و محتویات آن را نتیجه Sub Folders گزینه

میدهد.

برای آغاز جستجو و نمایش نتیجه آن استفاده میشود. Find Now - آلید

مشخصات جستجوی جاری را برای یک جستجوی دیگر لغو میکند. New Search - آلید

اجرای جستجو را متوقف می سازد . Stop - آلید

جستجو بر اساس تاریخ انجام میگیرد آه این تاریخ (Date ) در برگ نشان دوم

میتواند شامل تاریخ ایجاد ، آخرین ویرایش و یا آخرین دسترسی باشد.

محل نوشتن نام فایل

تعیین مسیر جستجو

نتیجه ﻧﻬایی جستجو

Mohsen_mahyar@yahoo.com

۲۵

(Size ) و حجم آن (Type) جستجو بر حسب نوع فایل (Advanced ) در برگ نشان سوم

آن انجام میگیرد.

نکته : برای پیدا آردن فایلها بوسیله پسوند آﻧﻬا میتوانیم از عبارت ( پسوند

تمام فایلهای نقاشی موجود در مسیر *.bmp فایل . *) استفاده آنیم . بطور مثال

مشخص شده را جستجو میکند و نمایش میدهد.

دستور آار عملی شماره ۵

سیستم را به حالت تعلیق در آورید سپس Shut Down ١- با استفاده از پنجره

MS- Dos آن را به حالت عادی باز گردانید و این بار سیستم را در محیط

راه اندازی آنید.

اجرا آنید. Run را با استفاده از گزینه Note Pad, Paint ٢- برنامه

٣- موضوعات مرتب و توضیحات آتابخانه ویندوز را راجع به پنجره ها (

Help فایل نقاشی ) بوسیله هر سه روش استفاده از منوی ) BMP و (Windows

پیدا آنید.

در محتویات سیستم جستجو آنید. Find ۴- موارد زیر را بوسیله گزینه

ساخته شده C:/Windows الف- فایل یا پوشه هایی آه در طی دو ماه قبل در مسیر

اند.

هستند. C:/Windows در پوشه Readme ب- فایل یا پوشه هایی آه محتوی عبارت

آه در طی یک ماه قبل به آﻧﻬا دسترسی ( Bitmap Image) ج- تمام فایلهای نقاشی

انجام گرفته است.

Text و همه فایلهای متنی از منوی (HTM د- همه فایلهای اینترنتی ( با پسوند

. My Computer در پنجره Document

٢ آیلو بایت (At Most) آه حد اآثر Word Document ه- همه فایلهای متنی از نوع

حجم دارند را بیابید.

جستجو بین دو

جستجو بر اساس

جستجو بر اساس

IT مرآز اطلاع رسانی و تکنولو ژی اطلاعات اصفهان

۲۶

Start Up استفاده از منوی

برای ایجاد دیسک راه انداز د ر ویندوز ٩٨ میتوان از این گزینه استفاده

آرد.

Setting گزینه

این گزینه شامل زیر گزینه های زیر است :

یک برنامه آاربردی موجود در ویندوز است آه بوسیله آن : Control Panel -١

میتوانیم نرم افزار و سخت افزار سیستم و ابزارهای مرتبط با آﻧﻬا را مدیریت و

عبارتند از : Control Panel آنترل آنیم. روشهای دیگر دسترسی به برنامه

My Computer - باز آردن این برنامه در پنجره

.Run در جعبه ویژه اجرا در گزینه Control.exe - تایپ عبارت

شامل ابزارها و قسمتهای مختلفی است آه در اینجا به شرح Control Panel برنامه

برخی از ابزارهای مهم آن می پردازیم.

: Add/ Remove Program ابزار

این ابزار نصب و عزل برنامه های ویندوز بکار میرود . با آلیک بر روی این

ابزار یک آادر محاوره ای نمایش داده میشود آه شامل سه برگ نشان است.

- در برگ نشان اول عملیات نصب و عزل برنامه ها صورت میگیرد . آه برای نصب یک

استفاده میکنیم . و برای حذف Install از دآمه ،CD برنامه جدید از یک دیسک یا

IT مرآز اطلاع رسانی و تکنولو ژی اطلاعات اصفهان

۲۷

یک برنامه موجود ، ابتدا آنرا در جعبه برنامه ها انتخاب میکنیم و سپس آلید

را انتخاب میکنیم. Add/ Remove

اجزای نصب شده ویندوز به همراه (Windows Setup) - در برگ نشان دوم

مشخصاتشان نمایش داده میشوند . در سمت راست هر ردیف اطلاعات جعبه درونی

لیست نرم افزار های

نصب شده روی سیستم

دآمه مربوط به نصب

نرم افزار روی سیستم

دآمه مربوط به حذف

یک نرم افزار روی

سیستم

لیست برنامه های جانبی

ویندوز

نمایش زیر مجموعه هر

یک از برنامه ها

IT مرآز اطلاع رسانی و تکنولو ژی اطلاعات اصفهان

۲۸

این پنجره ، حجم برنامه ای آه نصب شده است ذآر میشود . اگر علامت √ در

هر یک موجود نباشد به مفهوم نشدن هر یک از اجزاء میباشد . اگر این

علامت در مربع خاآستری ظاهر شده به معنی نصب قسمتی از اجزا ی آن میباشد . و

اگر این علامت در مربع سفید ظاهر شده باشد به مفهوم نصب آلیه قسمتها

برای آن میباشد . برای افزودن یا آاهش اجزاء روی سیستم ابتدا ردیف

مشخصات هر Details مورد نظر را انتخاب آرده و سپس با آلیک بر روی دآمه

جزء آن را مشاهده و در صورت لزوم انتخاب یا لغو نماییم.

میتوان یک دیسک راه انداز برای ویندوز (Start Up Disk ) - در برک نشان سوم

٩٨ ایجاد آرد و مشکلات احتمالی در آغاز اجرای ویندوز را حل نمود . برای

را انتخاب آرد و پس Create Disk ساخت یک دیسک راه انداز ابتدا باید دآمه

ساخت دیسک راه Ok مربوطه را قرار داد و با انتخا ب آلید CD از آن

انداز را پایان داد.

Power Manager ابزار

از این ابزار برای مدیر یت و آنترل انرژی سیستم استفاده میکنیم . با انتخاب

این ابزار یک آادر محاوره ای باز میشود. آه شامل دو برگ نشان است :

برای تنظیم زمان معلق شدن سیستم ( : (Power Schement ) - برگ نشان اول

Hard ) زمان خاموش شدن صفحه نمایش و زمان خاموش شدن حافظه جانبی (Stand By

بکار میرود. (Disk

شامل دو گزینه است آه بوسیله فعال نمودن : (Advanced ) - برگ نشان دوم

را برای همیشه (Power Management ) گزینه اول میتوان آیکون مدیریت انرژی

در نوار وظیفه نم ایش داد . و با فعال آردن گزینه دوم رمز دهی به حالت

خروج از تعلیق سیستم صورت میگیرد.

نمونه ای از لیست باز شده جهت دریافت زمان

Mouse ابزار

از این ابزار برای تنظیم مشخصات ظاهری و عملیات ماوس استفاده میشود . با

انتخاب این ابزار یک آادر محاوره ای نمایش داده آه شامل سه برگ نشان است :

آه وظیفه آن تغییر دآمه های سمت چپ و راست – (Buttons ) - در برگ نشان اول

ماوس را تنظیم میکند. (Double Click) ماوس میباشد. و همچنین سرعت دبل آلیک

میدانیم وظیفه دآمه سمت چپ ماوس انتخابها و آشیدﻧﻬای عادی میباشد و دآمه

و آشیدﻧﻬای مخصوص است آه این وظایف (Menu) سمت را ست نمایش فهرست گزینشی

در این برگ نشان بالعکس خواهد شد. Left – Handed با فعال شدن گزینه

Mohsen_mahyar@yahoo.com

۲۹

شکلهای مختلف اشاره گر ماوس تنظیم میشود . – (Pointer ) - در برگ نشان دوم

آه هر آدام مربوط به عملیات خاصی هستند.

دو پارامتر قابل تنظیم است . یکی سرعت نشانه – (Motion) - در برگ نشان سوم

گر ماوس و دیگری نمایش ردیاب اشاره گر ماوس آه با فعال نمودن گزینه

میتوانیم حالت رد را برای اشاره گر ماوس ایجاد آنیم. Show Pointer Trails

Keyboard ابزار

از این ابزار برای تنظیم مشخصات صفحه آلی د استفاده میشود . با انتخاب این

ابزار یک آادر محاوره ای نمایش داده میشود آه شامل دو برگ نشان است :

- در برگ نشان اول مشخصات تکرار آاراآتر اعم از میزان تاخیر در تکرار (

از جنس زمان ) و میزان سرعت تکرار تنظیم میشود آه برای حداآثر آردن

را به سمت Repeat Rate و Repeat Delay سرعت تکرار باید هر دو دآمه متحرک

راست بکشید . در این حالت ماآزیمم سرعت آار روی صفحه آلید تنظیم شده

است. در این برگ نشان، همچنین سرعت چشمک زدن مکان نما نیز قابل تنظیم

است.

زبان مورد استفاده صفحه آلید و آرایش : (Language ) - در برگ نشان دوم

آلیدهای صفحه آلید مشخص میشود . در این برگ نشان یک زبان جدید را

میتوانیم برای ا ستفاده صفحه آلید نصب آنیم . آه برای این آار باید روی

آلیک نموده و زبان مورد نظر را از لیستی آه ظاهر میشود انتخاب Add دآمه

مربوطه را در CD آنیم. در این حالت ممکن است ویندوز از ما بخواهد آه

درایو بگذاریم.

نشانه زبان را میتوانیم Enable indicator in task bar نکته : با فعال نمودن گزینه

در نوار وظیفه داشته باشیم تا هرگاه خواستیم زبان را تغییر دهیم به آسانی از

روی نوار وظیفه این آار را انجام دهیم.

IT مرآز اطلاع رسانی و تکنولو ژی اطلاعات اصفهان

۳۰

دستور آار عملی شماره ۶

یا دیسکت بر روی سیستم خود نصب آنید . ( CD ١- یک برنامه دلخواه ر ا از روی

با آمک مربی)

٢- آیکون مدیریت انرژی و نشانه زبان را در نوار وظیفه ظاهر سازید و سرعت

تکرار آاراآتر ها و چشمک زدن مکان نما را تغییر دهید.

٣- دآمه های سمت چپ و راست ماوس را تعویض نموده و عملیات جدید را برای

وظایف آﻧﻬا تست آنید.

۴- اشاره گر ماوس را ردیابی آنید و با تغییر سرعت آن موارد تنظیم شده را

مشاهده آنید.

را اجرا Control Panel برنامه ، Setting ۵- از دو روش دیگر به غیر از گزینه

آنید.

Task Bar & Start Menu

A شکل

استفاده میکنیم . Start از این گزینه برای تنظیم خصوصیات نوار وظیفه و منوی

با انتخاب این گزینه یک آادر محاوره ای باز میشود آه شامل دو برگ نشان است.

دو راه برای ورود به این پنجره وجود دارد :

مانند ) Properties ١- از طریق راست آلیک روی نوار وظیفه و انتخاب گزینه

(A شکل

Task Bar & Start Menu سپس انتخاب گزینه Start از منوی Setting ٢- انتخاب گزینه

(B و ورود به این محیط. ( شکل

IT مرآز اطلاع رسانی و تکنولو ژی اطلاعات اصفهان

۳۱

خصوصیات ظاهری و (Task Option) در برگ نشان اول

نمایشی نوار وظیفه شامل گزینه های زیر است :

با فعال نمودن این گزینه نوار وظیفه همیشه در سطح صفحه نم ایش : Always On Top -

قرار دارد و هر پنجره ای آه باز شود و حتی در حالت حداآثر قرار گیرد مانع

نمایش نوار وظیفه نخواهد شد.

با فعال نمودن این گزینه میتوانیم نوار وظیفه را بطور خودآار : Auto Hide -

پنهان نماییم ولیکن این حالت پنهان تا زمانی باقی میماند آه با ماوس روی محل

قرار گرفتن نوار وظیفه حرآت نکنیم.

با فعال نمودن این گزینه میتوان آیکوﻧﻬای موجود : Show Small Icon In Start Menu -

را به صورت ریز و آوچک نمایش داد. Start در منوی

با فعال نمودن این گزینه میتوان آیکوﻧﻬای موجود در : Show small icon in start menu -

را بصورت ریز و آوچک نمایش داد. Start منوی

با فعال آردن این گزینه میتوان نشانه ساعت را در نوار وظیفه : Show clock -

نمایش داد . آه با دبل آلیک آردن روی آن ، تغییر ساعت و تاریخ جاری سیستم به

در برنامه Date Time راحتی قابل اجراست. البته برای تنظیم زمان از ابزار

نیز میتوان استفاده آرد. Control Panel

Start Menu Programs برگ نشان

در این برگ نشان عملیات زیر قابل اجرا است.

آه روش آ ه روش آار بدین صورت Start ١- افزودن یک برنامه به برنامه های منوی

است :

و سپس انتخاب یک برنامه از مسیر دلخواه با استفاده از آلید Add انتخاب آلید

به طور متوالی ،تا مرحله پایانی Next پس از آن انتخاب آلید Browse مسیر یاب

IT مرآز اطلاع رسانی و تکنولو ژی اطلاعات اصفهان

۳۲

برنامه جدید به لیست Ok نمایش داده شود . سپس با استفاده از آلید Finish

اضافه میشود. Start برنامه های منوی

: Start ٢- حذف یک برنامه از منوی

انجام میگیرد آه با انتخاب ا ین آلید لیست برنامه Remove این آار بوسیله آلید

نمایش داده میشوند و با انتخاب برنامه مورد نظر و Start های موجود در منوی

حذف خواهد گردید. Start برنامه از منوی Remove استفاده از

استفاده میشود . آه Start برای تغییر مکان گزینه های منوی Advanced نکته : آلید

نمایش داده Start Menu در این صفحه برای دسترسی به محیط آاوشگر ویندوز قسمت

میشود. آار با محیط آاوشگر ویندوز در مباحث بعدی توضیح داده میشود.

قرار میگیرند Document حذف نمودن فایلهایی آه در قسمت

فایلهایی آه اخیراً مورد استفاده قرار گرفته اند نمایش داده Document در قسمت

Start Menu در برگ نشان Clear میشوند این فایلها را میتوانیم با با زدن آلید

حذف میکنیم . البته حذف قبه معنای حذف برنامه از جای اصلی خود Programs

نمیباشد و تنها از این لیست حذف میشود.

Start Up استفاده از گزینه

است میتوان سیستم را Programs با استفاده از این گزینه آه از زیر گزینه های

ملزم به اجرای یک برنامه دلخواه در بدو ورود به محیط ویندوز میکند . برنامه

قرار داشته باشد. تا چنین هدفی انجام گردد. Start Up مزبور باید در قسمت

فهرست اسناد) ) Document گزینه

مکانی است برای قرار گرفتن فایلهایی آه اخیراً مورد استفاده قرار گرفته اند .

وقتی اجرای برنامه های مختلف سبب ایجاد اسناد جدید میشود ویندوز ١۵ مورد از

آخرین اسناد استفاده شده را لیست آرده و امکان دسترسی به فایلهای آﻧﻬا را از

روی فهرست اسناد امکان پذیر میسازد . و با اضافه شدن یک سند جدید ، اولین

سند از لیست حذف میشود.

IT مرآز اطلاع رسانی و تکنولو ژی اطلاعات اصفهان

۳۳

(Windows Explorer ) آشنایی با برنامه آاوشگر ویندوز

آاوشگر ویندوز برنامه ای است آه امکان آار با محتویات پوشه ها را فراهم

میکند. این پوشه ها میتوانند در هر پوشه معمولی ، دیسک یا درایو باشند . با

استفاده از این برنامه امکان اجرای برنامه ها ، باز آردن اسناد انتقال و

آپی فایلها وجود دارد. روش دسترسی به این برنامه بدین صورت است:

آه اجرای این Start از منوی Programs در قسمت Windows Explorer انتخاب گزینه

Exploring برنامه نمایش پنجره ای را به دنبال دارد آه در عنوان این پنجره آلمه

مشاهده میشود . این پنجره از دو فریم یا قاب تشکیل شده است آه در قاب سمت چپ

یک محیط به همراه محتویاتش به صورت لیست نمایش داده شده اند . آه این محیط

میتواند میز فلاپی، و هر یک از دیسکهای موجود دیگر باشد . در قاب سمت راست

محتویات هر محیط انتخاب شده به صورت گسترده نمایش داده شده است . وجود علامت + در

آنار پوشه ها در قاب سمت چپ به این معنی است آه آل محتویات آن پوشه نمایان

نیست. آه با آلیک روی این علامت ، علامت + به - تبدیل شده و محتویات پوشه را

نمایان میسازد.

نکته : تمامی اعمال مدیریتی و آنترل اشیاء آه قبلاً توضیح داده شد در این برنامه

انجام پذیر است و حتی به صورت ساده تر انجام می گیرد .

.

دستور آار عملی شماره ٧

١- ابتدا نوار وظیفه را پنهان آنید سپس آن را ظاهر ساخته و این بار ساعت

را مخفی آنید.

اضافه آنید. Start ٢- برنامه ای از روی میز آار به برنامه های منوی

را حذف آنید. Start ٣- برنامه اضافه شده به منوی

۴- چند فایل مختلف ( فایلهای متنی و یا نقاشی ) را از مسیر دلخواه پیدا نموده

پاک آنید. Document و باز آنید. و پس از بستن لیست آﻧﻬا را از قسمت

را پاک آنید. Document ۵- همه محتویات

۶- یکی از برنامه های میز آار را بصورت خودآار برای اجرا در شروع آار

ویندوز تنظیم آنید.

٧- برنامه آاوشگر ویندوز را اجرا نموده و سپس موارد زیر را انجام دهید.

آپی C:/Windows در مسیر log را در پوشه ای به نام My Document الف- محتویات

آنید.

را خالی نمایید. Recycle Bin را در بالا حذف آنید و سپس log ب- محتویات پوشه

IT مرآز اطلاع رسانی و تکنولو ژی اطلاعات اصفهان

۳۴

ابزار سیستم) ) System Tools

مجموعه ابزار های مدیریت بهینه سازی در سیستم میباشد. آه هر یک System Tools

وظیفه خاصی را بعهده دارند.

از منوی Programs به این صورت است آه با انتخاب System Tools روش دسترسی به

سپس انتخاب Start

. System Tools و به دنبال آن Accessories گزینه

: System Tools گزینه

یک ابزار برای عملیات خاصی میباشد. این System Tools هر یک از زیر گزینه های

گزینه های عبارتند از :

با استفاده از این ابزار میتوانیم محتویات دیسکها را از : Disk Clean Up -١

وجود فایلهای غیر ضروری و بدون استفاده پاک آنیم . با انتخا ب این

ابزار یک پنجره باز میشود . آه بوسیله جعبه انتخابی موجود در آن

میتوانیم دیسک مورد نظر را انتخاب آنیم . با انتخاب دیسک و زدن آلید

یک آادر محاوره ای باز میشود . آه در جعبه میانی آن نام برنامه ها Ok

اجزای More Option و حجمی آه اشغال نموده اند، ذآر شده است. برگ نشان

سیستم ویندوز ٩٨ و قابلیت قسمتهای مورد نظر آن را نمایش میدهد.

بهینه سازی دیسک ) هنگامی آه برای اولین بار ) : Disk Defragmenter ٢- ابزار

فایلهای مختلف روی دیسک نوشته میشوند سیستم عامل اطلاعات آﻧﻬا را در

شیارهای مجاور قرار میدهد ولی با حذف و اضا فه های متعددی آه روی

فایلهای با حجم مختلف روی دیسک انجام میشود اطلاعات یک فایل لزوماً در

شیارهای مجاور قرار نگرفته و سرعت سیستم در سرویس دهی فایلها آاهش

را از Disk Defragmenter مییابد . بنابر این با استفاده از ابزار

انتخاب میکنیم سپس با مشاهده آادر محاوره ای باز شده System Tools ابزار

را انتخاب میکنیم تا Ok یک دیسک دلخواه را انتخاب مینماییم و آلید

میتوانیم جزئیات عمل Show Details آغاز شود. با انتخاب دآمه Defrag عمل

بهینه سازی را ببینیم.

Mohsen_mahyar@yahoo.com

۳۵

مرور دیسک) : از این ابزار برای بررسی ساختار هر ) Scan Disk ٣- ابزار

دیسک و فلاپی دیسک و رفع خطای احتمالی در آﻧﻬا استفاده میکنیم . در

حقیقت استفاده از این ابزار باعث میشود آه در آل دیسک پیمایشی صورت

بگیرد و خطاهای موجود گزارش شده و در صورت امکان رفع شوند . با انتخاب

این ابزار پنجره ای باز میشود آه در جعبه انتخابی بالای پنجره دی سک

را انتخاب میکنیم تا عمل Start مورد نظر خود را انتخاب نموده سپس آلید

پیمایش دیسک به طور Checking Folders پیمایش دیسک آغاز شود. در قسمت

از Cancel تصویری قابل مشاهده است و هر لحظه میتوان با انتخاب دآمه

مرور دیسک صرف نظر آرد.

(Format ) قالب دهی دیسک

Mohsen_mahyar@yahoo.com

۳۶

برای فرمت آردن یک دیسک روی نشانه دیسک مورد نظر دآمه سمت راست را فشار داده

و گزینه فرمت را از منوی باز شده انتخاب میکنیم آه نتیجه این انتخاب باز

شدن یک آادر محاوره ای میباشد آه در آن ابتدا ظرفیت دیسک را انتخاب آرده سپس

Full Format نوع قالب دهی را با گزینه های دیگر انتخاب میکنیم . اگر گزینه

انتخاب شود پس از عمل قالب دهی ، سکتور های خراب نیز مورد بررسی قرار

هیچ نوع بررسی انجام نشده و تنها اطلاعات دیسک پاک Quick میگیرند. در حالت

میشوند. ولی این گزینه برای دیسکتهایی آه تا آنون قابل دهی نشده اند قابل

اجرا نیست.

خواهد شد. (Bootable) باعث ایجاد دیسک راه انداز Copy System File Only گزینه

تذآر : امکان اجرای فرمان فرمت روی دیسکی آه ویندوز را روی آن نصب آرده ایم

امکان پذیر نمیباشد.

: چند نکته در ویندوز ٩٨

را انتخاب آنیم F در ابتدای روشن آردن سیستم اگر چند بار مت والی آلید 8

، چند گزینه ظاهر میشود. آه به توضیح موارد مهم آن میپردازیم.

١- حالت نرمال است آه همیشه به طور پیش فرض سیستم به این حالت راه

اندازی میشود.

همانند حالت ١ میباشد با این تفاوت آه آلیه مراحل راه Logged (Bootlog.txt) -٢

ذخیره میشود. Bootlog.txt اندازی سیستم در فایلی به نام

در سیستم این DOS در صورت وجود سیستم عامل Privies in MS- DOS Mod و حالت 7

میبرید. DOS حالت نیز ظاهر میشود آه با انتخاب آن سیستم را به مود اصلی

تخمین زدن فضای هارد آامپیوتر

با آلیک راست بر روی هر درایو و انتخاب گزینه My Computer پس از رفتن به فضای

پنجره ای ظاهر میشود آه هر دیسک یا به صورت دایره نشان میدهد . آه Properties

رنگ آبی نمایانگر فضای پر و صورتی نمایانگر فضای خالی میباشد . و نیز مقدار هر

میتوان Label دو مورد نیز در این آادر نوشته شده است . همچنین در پنجره

نامی را برای هر دیسک تایپ آرد و به آن برچسب داد.

   + MOHSEN GHASEMI - ٢:٥٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۳/٢٥