ایران سرفراز- نرم افزار وپروژهای دانشجویی


نرم افزار وپروژهای دانشجویی

کتاب آموزش جامع زبان برنامه نویسی#C

<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

کتاب آموزش جامع

C# زبان برنامه نویسی

Mohsen_mahyar@yahoo.com

این کتاب الکترونیکی رایگان است و هرگونه نسخه برداری از مطالب آن بصورت کلی یا جزیئ مجاز

میباشدودر29فصل درسایت به مورر قرارداده خواهد شد . این کتاب در واقع هدیه ای است به هموطنان عزیز,.

محسن قاسمی

افهرست مطالب

 

13NET . 1 مروری بر ساختار -1

14CLI و استانداردهای -.NET1 -1 -1

15- CLR 2 -1

15NET . -1 کامپایل کردن کد -2 -1

17-CTS 2 -2 -1

-3 اسمبلیها 18 -2 -1

22- FCL 3 -1

25SDK و .NET 4 کار با چارچوب -1

25NET. -1 بروز آوری چارچوب -4 -1

25NET. -2 ابزار چارچوب -4 -1

-3 ابزار پیکربندی چارچوب 29 -4 -1

31C# -5 فهم کامپایلر -1

-1 محل کامپایلر 31 -5 -1

-2 کامپایل کردن از طریق خط فرمان 31 -5 -1

-6 خلاصه 33 -1

36C# -1 چیدمان یک برنامه -2

37C# -1 تذکرات عمومی برنام هنویسی -1 -2

-2 انواع داده اولیه 39 -2

-3 عملگرهای ریاضی، منطق و شرطی 42 -2

-1 عملگرهای ریاضی 42 -3 -2

-2 عملگرهای شرطی و رابطه ای 43 -3 -2

44C# -4 راهنماهای پیش پردازش -2

-1 کامپایل شرطی 44 -4 -2

-2 راهنماهای تشخیص 45 -4 -2

-5 نوع داده ی شمارشی 45 -2

-1 کار با نوع داده شمارشی 46 -5 -2

47System.Enum -2 متدهای -5 -2

های بیتی 47 flag -3 انواع شمارشی و -5 -2

-6 انواع دادهی مقداری و ارجاعی 48 -2

48System.ValueType و- System.Object1 -6 -2

-2 تخصیص حافظه برای انواع داده مقداری و ارجاعی 48 -6 -2

-3 جعبهبندی 49 -6 -2

-7 فضاهای نامی 50 -2

51using -1-7 دستور -2

-2-7 اسامی مستعار فضای اسمی 52 -2

53I/O -8 کنسول -2

-9 خلاصه 54 -2

-1 دستورات انشعاب غیرشرطی 57 -3

-2 دستورات انشعاب شرطی 58 -3

58if -1 دستورات -2 -3

59if -2 بلوک های تک دستوری -2 -3

-3 ارزیابی کوتاه 62 -2 -3

63if.. else -4 دستورات -2 -3

تو در تو 64 if -5 دستورات -2 -3

65switch -6 دستورات -2 -3

روی رشتهها 68 switch -8 دستورات -2 -3

-3 دستورات تکرار 69 -3

69goto -1 ایجاد حلقهها با -3 -3

71do… while -3 حلقه -3 -3

72for -4 حلقه -3 -3

-4 خلاصه 77 -3

-1 ایجاد مدل ها 80 -4

-2 کلاس ها و اشیاء 80 -4

-3 :تعریف یک کلاس: 81 -4

-4 روابط کلاس: 82 -3

-5 ارکان سه گانه ی برنام هنویسی شی گرا 82 -4

-1-5 کپسوله کردن 83 -4

-2-5 تخصص 83 -4

-3-5 چندریختی 84 -4

-6 تحلیل و طراحی شی گرا 84 -4

-7 خلاصه 84 -4

-1-5 تعریف کلاس 87

-1 نمونهسازی اشیاء 88 -1-5

89Time -2 ایجاد کلاس -1-5

-3 معرفهای دسترسی 90 -1-5

-2-5 آرگومانهای متد 91

-3-5 سازندهها 92

-4-5 مقداردهندههای اولیه 93

94this -5-5 کلمه کلیدی

-6-5 اعضای نمونه و ایستا 95

-1 احضار متدهای ایستا 96 -6-5

-2 کاربرد فیلدهای ایستا 98 -6-5

-7-5 خراب کردن اشیاء 99

-8-5 تخصیص حافظه 101

-9-5 خلاصه 104

فصل ششم 106

وراثت و چند ریختی 106

-1 تخصص و تعمیم 106 -6

2

-2 وراثت 108 -6

-1 پیادهسازی وراثت 109 -2 -6

-2 فراخوانی سازندههای کلاس پایه 110 -2 -6

-3 کنترل دسترسی 110 -2 -6

-3 چند ریختی 111 -6

-1 ایجاد انواع دادهی چندریختی 111 -3 -6

114override و new -2 نسخهسازی با -3 -6

-4 کلاسهای انتزاعی 115 -6

-5 کلاسهای مهرشده 117 -6

117Object ) ) -6 ریشهی همه کلاسها -6

-7 خلاصه 119 -6

فصل هفتم 120

متدهای داخلی 120

کردن متدها 120 -overload1 -7

-2 کپسوله کردن دادهها با خصوصیات 122 -7

124get -1-2 معاون -7

125set -2-2 معاون -7

-3 برگرداندن چندین مقدار 125 -7

-1-3 ارسال انواع دادهی مقداری بوسیله ارجاع 126 -7

و انتساب روشن 128 out -2-3 پارامترهای -7

-4 خلاصه 129 -7

-1 کاربرد آرایهها 130 -8

-1 اعلان آرایهها 131 -1 -8

-2 فهم مقادیر پیش فرض 131 -1 -8

-3 دسترسی به عناصر آرایه 132 -1 -8

133foreach -2 دستور -8

-3 مقداردهی اولیه عناصر آرایه 134 -8

134params -4 کلید کلیدی -8

-5 آرایههای چندبعدی 135 -8

-1 آرایههای مستطیلی 135 -5 -8

-2 آرایههای ناهموار 137 -5 -8

-6 متدهای آرایه 140 -8

-7 مرتبکردن آرایهها 140 -8

-8 خلاصه 141 -8

-1 تعریف ساختارها 144 -9

-2 ایجاد ساختارها 145 -9

-1-2 ساختارها به صورت انواع دادة مقداری 146 -9

146new -2-2 ایجاد ساختارها بدون -9

-3 خلاصه 148 -9

150ArrayList -1-10 کلاس

151Queue -2-10 کلاس

152Stack -3-10 کلاس

152HashTable -4-10 کلاس

153SortedList -5-10 کلاس

154BitArray -6-10 کلاس

-7-10 مقایسهی آرایهها و کلکسیونها 157

-8-10 کاربرد کلاسهای کلکسیون برای بازی کارتها 157

-9-10 خلاصه 157

-1 تعریف کل 158 -11

-2 پیادهسازی کلها 160 -11

-3 اعمالکردن کلها 161 -11

-4 انواع داده کل چندگانه 161 -11

-5 محدودیتهای کل 163 -11

-1 محدودیتهای مشتق 164 -5 -11

-2 محدودیت سازنده 166 -5 -11

-3 محدودیت نوع مقداری/ ارجاعی 166 -5 -11

166FCL -6 کلاسها و کلکسیونهای کل در -11

-1 مروری بر کلکسیونهای کل 167 -6 -11

-7 خلاصه 170 -11

-1 اندیسگذار 172 -12

-1 مثال بدون کاربرد اندیسگذار 172 -1 -12

-2 کاربرد اندیسگذارها در مثال قبلی 173 -1 -12

-2 مقایسه آرایهها واندیسگذارها 174 -12

-3 خصوصیات آرایهها و اندیسگذارها 175 -12

-4 اندیسگذارها در واسطها 176 -12

-5 خلاصه 177 -12

179operator -1 کاربرد کلم هی کلیدی -13

179NET . -2 پشتیبانی دیگر زبان های -13

-3 ایجاد عملگرهای مفید 179 -13

-4 عملگرهای دوتایی منطقی 180 -13

-5 عملگر تساوی 180 -13

-6 عملگرهای تبدیل 180 -13

-7 خلاصه 184 -13

-1-14 برنامه نویسی یک فرم ویندوز 186

-1 ایجاد دستی یک برنامه کاربردی ویندوز 186 -1-14

188Windows.Forms -2-14 کلاس های کنترل در

188Control -1 کلاس -2-14

189control خصوصیات

-2 کار با کنتر لها 190 -2-14

اندازه و موقعیت 190

چگونه یک کنترل را لنگر بیاندازیم و بچسبانیم 191

و کانون 192 Tab ترتیب

طی کردن همه کنترل های روی یک فرم 193

194Control -3 رویدادهای -2-14

اداره کردن رویدادهای ماوس 194

اداره کردن رویدادهای صفحه کلید 196

NET. فصل اول- مقدمهای بر چارچوب

3

198Form -3-14 کلاس

1تنظیم ظاهر یک فرم 199 -3-14

کدری فرم 200

شفافیت فرم 200

تنظیم اندازه و موقعیت فرم 202

-2 نمایش فرم ها 203 -3-14

203modeless چرخه ی زندگی یک فرم

ایجاد و نمایش فرم 203

-3 فعال سازی و غیرفعال سازی فرم 204 -3-14

بستن فرم 204

-4 فعل و انفعال فرم ها – یک برنامه کاربردی نمونه 205 -3-14

کد فرم اصلی 206

کد فرم جستجو 206

-5 فرم های مالک و ملک 207 -3-14

208MDI فرم های

208MDI ایجاد یک منو و فرم

210VS.NET با استفاده از MDI ایجاد یک منوی

-4-14 کار با منوها 211

211MenuItem -1-4-14 خصوصیات

-2-4-14 منوهای زمینه 211

-3-4-14 ساختن یک منوی زمینه 212

-5-14 اضافه کردن کمک به یک فرم 213

ها 213 -ToolTip1-5-14

214Help 1 و دکمه F -2-5-14 پاسخ به

216HelpProvider -3-5-14 کنترل

-6-14 وراثت فرم ها 216

-1 ایجاد و استفاده یک کتابخانه از فرم ها 216 -6-14

-2 کاربرد فرم ارث بری شده 217 -6-14

کردن رویدادها 217 -Override3 -6 -36

218VS.NET -4 ایجاد فرم های ارث بری شده با -6-14

-7-14 خلاصه 218

فرمهای ویندوز 220 NET. -1-15 مطالعه کنترلهای

Label و Panel ،GroupBox ،Button -2-15 کلاسهای

222

222Button -1 کلاس -2-15

تنظیم ظاهر یک دکمه 222

223Button اداره کردن رویدادهای

223CheckBox -2 کلاس -2-15

223CheckBox تنظیم ظاهر

224RadioButton -3 کلاس -2-15

قراردادن دکمههای رادیویی در یک گروه 224

226GroupBox -4 کلاس -2-15

226Panel -5 کلاس -2-15

226FlowLayoutPanel -6 کنترل -2-15

227TableLayoutPanel -7 کنترل -2-15

228Label -8 کلاس -2-15

228TextBox و PictureBox -3-15 کنترلهای

228PictureBox -1 کلاس -3-15

230TextBox -2 کلاس -3-15

کادرهای متنی و کاراکترهای بازگشت به سر سطر 231

و CheckedListBox،ListBox -4-15 کلاسهای

232ComboBox

232ListBox -1-4-15 کلاس

232ListBox اضافه کردن اقلام به یک

233ListBox انتخاب و جستجوی اقلام در یک

234ListBox سفارشیکردن ظاهر یک

و ComboBox : -2-4-15 کنترلهای دیگری از لیست

236CheckedListBox

237ListView و TreeView -5-15 کلاسهای

237ListView -1 کلاس -5-15

237ListView ایجاد یک شی

237ListView تعریف ظاهر شئ

تنظیم سرآیندهای ستون 238

239ListView ایجاد قلم دادههای

تعیین آیکونها 239

240ListView کار با کنترل

طیکردن همه قلم دادهها یا قلم دادههای انتخاب شده 240

تشخیص قلم داده انتخاب شده جاری 241

241ListView مرتبسازی قلم دادههای یک کنترل

242TreeView -2 کلاس -5-15

242TreeNode کلاس

اضافه کردن و حذ فکردن گره ها 243

244TreeView طی کردن همه گر هها در یک

تشخیص گره انتخاب شده 244

با کاربرد انعکاس 244 TreeView یک مثال

StatusStrip و Timer،ProgressBar -6-15 کلاس های

246

247StatusStrip ایجاد یک

-7-15 ایجاد کنترل های سفارشی 248

-1 بسط یک کنترل 249 -7-15

سفارشی 249 UserControl -2 ایجاد یک -7-15

249User Control یک مثال از

سفارشی 250 UserControl استفاده از

در زمان طراحی 251 UserControl کار با

4

-8-15 استفاده از کشیدن و انداختن بوسیله کنترل ها 252

مروری بر کشیدن و انداختن 252

مسئولیت های کنترل مبدأ 254

مسئولیت های کنترل هدف 254

-9-15 کاربرد منابع 256

-1 کار با فایل های منبع 257 -9-15

ایجاد رشت ههای منبع از روی یک فایل متنی 257

برای ایجاد یک فایل ResourceWriter کاربرد کلاس

258Resources .

برای دستیابی به منابع ResourceManager کاربرد کلاس

258

برای ایجاد یک فایل ResXResourceWriter کاربرد کلاس

259resx .

برای خواندن یک ResXResourceReader کاربرد کلاس

259resx . فایل

259resources . به یک فایل resx. تبدیل یک فایل

و منابع 259 -VS.NET2 -9-15

کاربرد فایل های منبع برای ایجاد فرم های محلی 260

260VS.NET محلی کردن منابع با استفاده از

تعیین منابع محلی در زمان اجرا 261

261VS.NET ایجاد یک اسمبلی پیرو بدون

-10-15 خلاصه 261

263MessageBox -1 کادرمحاوره ای -16

دکمه های موجود برای کادر پیغام: 264

تنظیم دکم هی پیش فرض: 265

گزینه های مختلف کادر پیغام 265

265Show حالت های مختلف استفاده از متد

نمونه هایی از کادر پیغام 267

268OpenFileDialog -2 کنترل -16

269OpenFileDialog خصوصیت های کنترل

271OpenFileDialog متدهای

271OpenFileDialog استفاده از کنترل

بررسی نکات مهم برنامه 273

274SaveFileDialog -3 کنترل -16

274SavefileDialog خصوصیت های کنترل

275SaveFileDialog متدهای کنترل

275SaveFileDialog استفاده از کنترل

277FontDialog -4 کنترل -16

277FontDialog خصوصیت های کنترل

278FontDialog متدهای کنترل

278FontDialog استفاده از کنترل

280ColorDialog -5 کنترل -16

281ColorDialog خصوصیت های کنترل

282ColorDialog استفاده از کنترل

283PrintDialog -6 کنترل -16

284PrintDialog خصوصیتهای کنترل

284PrintDialog استفاده از کنترل

284PrintDocument -1 کلاس -6 -16

284PrintDocument خصوصیات کلاس

چاپ یک سند 285

بررسی مثال چاپ 288

291FolderBrowserDialog -7 کنترل -16

292FolderBrowser خصوصیت های کنترل

292FolderBrowser استفاده از کنترل

-8 خلاصه 294 -16

-1 تعریف و پیاد هسازی یک واسط 297 -17

-1 پیاده سازی بیش از یک واسط 299 -1 -17

-2 بسط دادن واسط ها 299 -1 -17

-2 دستیابی به متدهای واسط 303 -17

-1 قالب بندی به یک واسط 303 -2 -17

304is -2 عملگر -2 -17

306as -3 عملگر -2 -17

307is و as -4 مقایسه عملگرهای -2 -17

-5 مقایسه کلاس انتزاعی و واسط 307 -2 -17

کردن پیاده سازی های واسط 307 -override3 -17

-4 پیاده سازی صریح واسط 310 -17

-2 پنهان کردن اعضا 312 -4 -17

-3 دستیابی به کلا سهای مهرشده و انواع داده ی -4 -17

مقداری 312

-5 خلاصه 314 -17

-1 اعلان و کاربرد نمایندهها 316 -18

-1 سناریوی کارخانه اتوماتیک 317 -1 -18

-2 پیادهسازی کارخانه بدون کاربرد نمایندهها 317 -1 -18

-3 پیادهسازی کارخانه با استفاده یک نماینده 317 -1 -18

-4 متدها و نماینده های بینام 319 -1 -18

-2 اعلان یک رویداد 321 -18

-1 متعهد شدن به یک رویداد 322 -2 -18

-2 غیر متعهد شدن از یک رویداد 322 -2 -18

-3 رها کردن یک رویداد 322 -2 -18

323GUI -3 رویدادهای -18

-1 مقدمه 325 -19

326System.Exception -2 کلاس -19

-3 کدنویسی برای اداره کردن استثناها 327 -19

-4 چگونه یک کلاس استثناء سفارشی ایجاد کنیم؟ 329 -19

-5 استثناءهای اداره نشده 332 -19

-1-20 کاراکترها و یونیکد 333

NET. فصل اول- مقدمهای بر چارچوب

5

-1-1-20 یونیکد 334

-2-1-20 کار با کاراکترها 335

335char انتساب یک مقدار به یک نوع داده ی

به یک مقدار عددی 335 Char تبدیل یک مقدار

-3-1-20 کاراکترها و محلی کردن 335

-4-1-20 کاراکترها و دسته های یونیکد آنها 336

-2-20 کلاس رشته 337

-1-2-20 ایجاد رشته ها 337

-2-2-20 داخل کردن رشته ها 338

-3-2-20 مروری بر عملیات رشته ها 339

-3-20 مقایسه ی رشته ها 339

340String.Compare -1-3-20 کاربرد

341String.CompareOrdinal -2-3-20 کاربرد

-4-20 جستجو، تغییر و کدگذاری محتوای یک رشته 342

-1 جستجوی محتویات یک رشته 342 -4-20

-2 جستجوی رشت ه ی جانشین دار 343 -4-20

-3 تبدیل رشته ها 343 -4-20

-4 کدگذاری رشته 345 -4-20

346StringBuilder -5-20 کلاس

و الحاق رشته 347 StringBuilder -2 مقایسه ی -5-20

-6-20 فرمت دهی مقادیر عددی، تاریخ و زمان 348

-1-6-20 ساختن یک عنصر فرمت 348

-2-6-20 فرمت دهی مقادیر عددی 349

-3-6-20 فرمت دهی تاریخ و زمان 350

-4-6-20 تاریخ ها و فرهنگ 352

و DateTimeFormatInfo کلاس های

352NumberFormatInfo

-7-20 عبارات منظم 353

354Regex -1 کلاس -7-20

-2 ایجاد عبارات منظم 357 -7-20

-3 مثال هایی از کاربرد عبارات منظم 361 -7-20

-8-20 خلاصه 362

-1 مدیریت سیستم فایل 363 -21

364NET . -1 کلاس های مربوط به پوشه ها و فایل ها در -1 -21

366Path -2 کلاس -1 -21

366File Browser -3 مثال -1 -21

-2 انتقال، کپی و حذف فایل ها 370 -21

370FilePeopertiesAndMovement -1 مثال -2 -21

FilePropertiesAndMovment -2-2-21 بررسی کد برنامه

371

-3 خواندن و نوشتن در فایل ها 374 -21

-1 خواندن یک فایل 374 -3 -21

-2 نوشتن به یک فایل 375 -3 -21

-3 جریان ها 376 -3 -21

-4 جریان های بافر شده 378 -3 -21

-5 خواندن و نوشتن در فایل های دودویی 378 -3 -21

378FileStream کلاس

-6 خواندن ونوشتن در فایل های متنی 380 -3 -21

380StreamReader کلاس

380StreamReader متدهای کلاس

381StreamWriter کلاس

381StreamWriter متدهای کلاس

381CryptoStream -7 رمزنگاری با کلاس -3 -21

-4 خواندن اطلاعات درایو 381 -21

-5 امنیت فایل 383 -21

های یک فایل 383 ACL -1 خواندن -5 -21

های یک فایل 384 ACL -2 اضافه کردن و حذف -5 -21

-6 خلاصه 385 -21

-1 مقدمه 387 -22

388Access اشیای موجود در

-3 مقید کردن داده ها 394 -22

خلاصه 400

402-ADO.NET 2 -23

403Data -1 فضای نامی -2 -23

404SqlConnection: -2 کلاس -2 -23

404ring ConnectionSt ایجاد بخش های مختلف

406SqlCommand -3 کلاس -2 -23

406Connection خاصیت

406CommandText خاصیت

407Parameters خاصیت

408ExecuteNonQuery متد

409SqlDataAdapter -4 کلاس -2 -23

409SelectCommand خاصیت

SQL با استفاده از دستور SelectCommand تنظیم خاصیت

410

با استفاده از پروسیجر SelectCommand تنظیم خاصیت

ذخیره شده 411

SQL برای ایجاد دستورات CommandBuilder استفاده از

دیگر 411

412Fill متد

413DataSet -5 کلاس -2 -23

414DataView -6 کلاس -2 -23

415Sort خاصیت

415RowFilter خاصیت

6

416Find متد

در عمل 417 ADO.NET -3 استفاده از کلاس های -23

در برنامه 417 DataSet -1 کاربرد -3 -23

-4 اتصال داده ها 422 -23

422-CurrencyManager,BindingContext: 1 -4 -23

-2 اتصال کنترل ها 423 -4 -23

-5 خلاصه 437 -23

-1-24 ریسمان ها 440

-1 شروع ریسمان ها 440 -1-24

-2-1-20 پیوندزدن ریسمان ها 442

443Sleep -3-1-20 بلوکه کردن ریسمان ها با

-4 از بینبردن ریسمان ها 444 -1-24

-2-24 همگام سازی 447

449Interlocked -1-2-20 کاربرد

-2 کاربرد قفل ها 451 -2-24

-3-2-20 کاربرد مانیتورها 451

-3-20 خلاصه 456

458WebClient -1-25 کلاس

-1 گرفتن فایلها 458 -1-25

458WebClient -2 مثالی از -1-25

460WebResponse و WebRequest -4 کلاسهای -1-25

WebResponse و WebRequest -5 ویژگیهای دیگر -1-25

461

-6 تقاضاهای ناهمگام 462 -1-25

463HTML -2-25 نمایش خروجی بصورت یک صفحه

-1 کاوشکردن ساده وب از طریق برنامه کاربردی 463 -2-25

465IE -2 شروع ____________نمونههای -2-25

روی برنامه IE -3 اعمالکردن بیشتر ویژگیهای -2-25

کاربردی 465

-4 نمایش مستندات با استفاده از کنترل -2-25

471WebBrowser

472WebBrowser -5 چاپکردن بوسیله کنترل -2-25

-6 نمایش کد یک صفحه درخواست شده 473 -2-25

474Web -3-25 سلسله مراتب کلاسهای

-1 کلاسهای سودمند 475 -3-25

ها 475 URI

475DNS و اسامی IP -2 آدرسهای -3-25

476IP برای آدرسهای NET. -3 کلاسهای -3-25

477DNSLookup -4 مثال -3-25

-4-25 خلاصه 478

-1 مقدمه 479 -26

481TCP -1 مقدمه ای بر -1 -26

482UDP -2 مقدمه ای بر -1 -26

-3 مقدمه ای بر پورت ها 484 -1 -26

485System.Net -4 فضای نامی -1 -26

485System.Net.Sockets -5 فضای نامی -1 -26

485TCP -2 مثال انتقال و پردازش دستورات در -26

487Net. -1 کاربرد کلا سهای معمول -2 -26

-2 سرویس دهنده 488 -2 -26

-3 سرویس گیرنده 489 -2 -26

-4 کامپایل کردن و اجرای برنامه 492 -2 -26

492UDP -3 مثال انتقال و پردازش دستور با -26

492NET -1 کاربرد کلی کلا سهای ضروری -3 -26

-2 سرور 493 -3 -26

-3 سرویس گیرنده 494 -3 -26

-4 کامپایل کردن و اجرای مثال 495 -3 -26

496UDP -4 ایجاد یک تلگراف اخبار بوسیله چندپخشی -26

496NET -1 کاربرد کلی کلاس های مورد نیاز -4 -26

-2 سرور 498 -4 -26

-3 سرویس گیرنده 500 -4 -26

-4 کامپایل کردن و اجرای مثال 503 -4 -26

فصل بیست و هفتم 504

504NET. چارچوب Socket -1 کلاس -27

504Socket با کلاس TCP -1 سرویس گیرنده ی -1 -27

504Socket کلاس

سازنده 505

متدها 505

خصوصیات 507

507SocketOptionLevel کلاس شمارشی

507SocketOptionName کلاس شمارشی

508SocketFlags کلاس شمارشی

509SocketException کلاس شمارشی

510TCP مثال برنامه سرویس گیرنده ی

510TcpEchoClientSockets.cs کد برنامه ی

510Socket -2 سرویس دهنده با کلاس -1 -27

511TCP مثال برنام ه سرویس دهنده

-3 گزینه های سوکت 512 -1 -27

513UDP مثال سرویس گیرنده ی

-4 پرچم های سوکت 514 -1 -27

بدون وقفه 515 -I/O5 -1 -27

516I/O -6 بررسی وضعیت -1 -27

-7 فراخوانی های مسدود کننده با مهلت زمانی 517 -1 -27

با مهلت زمانی معین 519 Echo مثال سرویس دهنده ی

-8 تسهیم سازی 520 -1 -27

520Socket کلاس Select() متد

مثال سرویس دهنده ی چند پورتی 521

NET. فصل اول- مقدمهای بر چارچوب

7

ناهمگام 522 -I/O9 -1 -27

مثال سرویس گیرنده ی ناهمگام 525

ناهمگام 527 Tcp مثال سروی سدهنده ی

-1 مقدمه 529 -28

-1 چه زمانی صفبندی پیام را به کار ببریم؟ 530 -1 -28

-2 ویژگیهای صفبندی پیام 531 -1 -28

-3 محصولات صف بندی پیام 531 -1 -28

532MQ -2 معماری -28

-1 پیامها 532 -2 -28

-2 صف پیام 533 -2 -28

ایجاد صفهای پیام 534

خصوصیات صف پیام 534

-3 برنامهنویسی صفبندی پیام 535 -28

-1 ایجاد یک صف پیام 536 -3 -28

536CourseOrder -2 برنامه کاربردی -3 -28

536CourseOrder کتابخانهی کلاس

ارسال کنندهی پیام تکلیف درس 538

ارسال پیامهای قابل ترمیم و اولویتدار 539

دریافت کنندهی پیام تکلیف درس 540

صفهای تصدیق 543

صفهای جواب 543

صفهای تراکنشی 544

545MessageQueue -4 نصب -28

-5 خلاصه 545 -28

546ActiveX -1 وارد کردن کنترل های -29

549NET . -2 واردکردن یک کنترل به -29

-1 وارد کردن یک کنترل 549 -2 -29

-2 وارد کردن کنترل به صورت دستی 550 -2 -29

-3 اضافهکردن ____________کنترل به فرم 551 -2 -29

552Com -3 وارد کردن قطعات -29

553ComTestForm -1 کدنویسی برنامهی -3 -29

554NET . به COM DLL -2 وارد کردن -3 -29

-3 وارد کردن کتابخانه نوع داده 554 -3 -29

-5 ایجاد یک برنامه آزمایشی 554 -3 -22

558NET -4 صادرکردن قطعات -29

-1 ایجاد یک کتابخانهی نوع داده 560 -4 -22

561-P/Invoke 5 -29

564PE -1 فایلهای -30

-1-1 فراداده 564 -30

-2-1 محدوده های امنیت 565 -30

-3-1 اظهارنامه ها 565 -30

-2 اسمبلی های چند ماژولی 566 -30

-1-2 ایجاد یک اسمبلی چند ماژولی 566 -30

-2-2 آزمایش اسمبلی 570 -30

-3-2 اسمبلی های خصوصی 572 -30

-4-2 اسمبلی های اشتراکی 572 -30

573DLL -5-2 پایان جهنم -30

-3 نسخه ها 573 -30

-1-3 اسامی قوی 573 -30

574-GAC 2-3 -30

-3-3 ایجاد یک اسمبلی اشتراکی 574 -30

-4-3 اسمبلی های مورد نیاز دیگر 576 -30

578 ضمیمه 1

578 2005#C نصب ویژوال

580 2005#VC محیط توسعه ی

 

   + MOHSEN GHASEMI - ۱٠:٤٤ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/٤/۳