RUP چیست

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:right; mso-pagination:widow-orphan; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

   RUP ??       چیست

با پیشرفت تکنولوژی آامپیوتر، نیاز هرچه بیشتر به گسترش علم نرم افزاری نیز احساس می شد آه با پیدایش متدولوژیهای

و روش آبشاری آغاز شد. در ابتدا، این روشها مناسب بودند و جوابگوی نیازهای آن زمان بودند ولی با افزایش SSADM همانند

داد هها و پیدایش مفاهیمی همچون شبکه، دیگرکارایی لازم را جهت پیاده سازی و هدایت پروژ ههای نرم افزاری نداشتند. پس

مفاهیم برنامه نویسی شیءگرا پا به عرصه وجود گذاشت و در سال 1991 بطور جدی مورد مطالعه و بحث قرار گرفت.

استفاده از این روشها و متدهای برنامه نویسی قدرت و انعطاف بسیاری را به برنامه ها داد و شرآتهای نرم افزاری توانستند با

آاهش هزین هها و بهینه سازی آدهای خود، نرم افزارهای قویتری را به بازار عرضه آنند ولی این روش جدید نیز نیاز به

و ... م یباشد. در Booch، OMT OSE مدیریت و یکپارچگی داشت. پس روشها و متدولوژیهای جدیدی مطرح شد آه شامل

مطرح ساخت آه بعد از روش (Rational Unfied Process) RUP روشی را تحت عنوان Rational سال 2000 شرآت

شرآت مایکروسافت به دنیای نرم افزار عرضه شد و امروزه از طرفداران بسیاری برخوردار است. MSF

اآثر تیمهای نرم افزاری ، هنوز هم از فرآیند آبشاری برای پروژه های تولیدی استفاده می آنند آه در آن هر فاز را در یک

توالی ، آامل می آنند. دراین توالی ، ابتدا شناخت نیازمندیها انجام می شود و سپس تحلیل و طراحی و بعد از آن پیاده

سازی یا مجتمع سازی و سپس تست انجام می شود.

چنین روشهایی ، تست آردن را تا پایان چرخه حیات پروژه به تاخیر می اندازد و مشکلات تولید نرم افزار را سخت و پر هزینه

از یک روش تکراری استفاده میکند . یعنی یک توالی از گامهای افزایشی یا تکرارها . RUP می گرداند. بر خلاف این روش

هر تکرار، مجموعه ای تعریف شده از اهداف و بخشی از پیاده سازی سیستم نهایی را تولید میکند .این بخش قابلیت

آارآردن را دارد. هر یک ازاین تکرارهای متوالی ، برای تکمیل و اصلاح سیستم تا زمان آامل شدن محصول نهایی ، بر مبنای

آار تکرارهای قبلی ساخته می شود.

درهر تکرار ، چنانچه درشکل 1 مشاهده می نمائید مقداری از نیازمندیها تحلیل و طراحی و پیاده سازی و تست انجام می

شود . هر تکرار ، برای تولید یک برنامه قابل اجرا آه یک گام به محصول نهایی ، نزدیکتر است ( بر اساس نتایج تکرارهای

قبلی) صورت می گیرد.

در اصل یک متدولوژی است آه در جهت آنترل و انجام پروژه های نرم افزاری در نظر گرفته شده است. در اصل RUP

چارچوبی در جهت انجام صحیح و موفق پروژ ههای نرم افزاری م یباشد آه آلیه مراحل انجام یک پروژه آه با معماری و آنالیز

ختم م یشود را دربیان میکند. Gold Release سازمان شروع شده و به تست نرم افزار و ارائه

به طور روشن و واضح مشخص می آند آه چه آسی مسئول چه چیزی است و نیز تعیین می آند آه هر فعالیتی از پروژه

ساختاری را برای چرخه حیات پروژه فراهم می آند آه به طور روشن ، RUP چگونه و چه موقع انجام می شود . همچنین

مراحل مهم و نقاط تصمیم گیری رابیان می آند.

فرآیندی است آه مراحل RUP یک روش برای تولید نرم افزار می باشد آه بر اساس تکرار بر مبنای معماری می باشد RUP

پروژه را تعریف میکند و همچینن فرآیندی است آه چارچوب فرآیند با قابلیت سفارشی شدن را برای مهندسی نرم افزار

را می توان برای حمایت از تیم های آوچک یا بزرگ و راهکارهای مرتب و رسمی برای تولید نرم RUP فراهم می آورد . محصول

افزار پیکر بندی نمود.

یک روش تولید و توسعه نرم افزار می باشد آه زمان انجام پروژه را به تکرارهایی تقسیم می نماید در هر تکرار از پروژه ، RUP

طی می شوند آه در هر دیسیپلین ، فعالیتهای مربوط به تکرار و خروجیهای تکرار ، درنمودار RUP 9 دیسیپلین تعریف شده در

زمان بندی پروژه معین می شود.

تکرارهای اولیه بر نیازمندیها و تحلیل طراحی و تکرارهای بعدی ، بر پیاده سازی و تست تاآید دارند. RUP در متدولوژی

روش تکراری) نسبت به روش آبشاری ) RUP مزیت متدولوژی ??

روش تکراری به دلایل زیر نسبت به روش آبشاری برتر می دارد:

-روش تکراری ، با نیازمندیهای متغیر سازگار است.

در طول تولید نرم افزار نیازمندیها و ویژگیها تغییر میکنند. اضافه آردن و تغییر ویژگی نیازمندیها همیشه از جمله مشکلات

موجود در پروژه هستند آه منجر به تاخیر در تحویل پروژه و عدم رضایت مشتریان و مجریان می گردد.

به جهت ساختار آن آه از روش تولید تکراری حمایت می آند آه در آن آلیه دیسیپلینها ، از نیازمندیها گرفته تا تست RUP در

و مدیریت نیازمندیها ، در هر تکرار از پروژه صورت می گیرد بنابراین مشکلات ناشی از تغییرات نیازمندیها در این متدولوژی مرتفع

گردیده است.

- در روش تکراری ، مجتمع سازی در انتهای هر تکرار صورت می گیرد.

از جمله مشکلات متدولوژی آبشاری ، مجتمع سازی درانتهای پروژه می باشد آه منجر به دوباره آاری و اتلاف وقت و هزینه

می گردد. روش تکراری ، پروژه را شکسته به تکرارهای آوچک تر تقسیم می آند آه در پایان هر تکرار ، مجتمع سازی صورت

می گیرد و در آن ، بلوآهای ساخته شده ، تدریجاً مجتمع سازی می شوند و در نتیجه ، دوباره آاری بعدی را به حداقل می

رساند .

ریسکها معمولاً در مجتمع سازیهای اولیه آشف می شوند. ، RUP -در متدولوژی

ریسکها را در تکرارهای اولیه آه آلیه مولفه های فرآیند ، تست می شوند ، آاهش می دهد. ، RUP روش مجتمع سازی

چون در هر تکرار ، جنبه های بسیاری از پروژه، مانند ابزارها و مهارتهای اعضاء ، تیم را می سنجند، می توان تشخیص داد آه

آیا ریسکهای آشف شده ، واقعی هستند یا نه؟ و نیز می توان ریسکهای جدید را تشخیص داد .

-در روش تکراری، استفاده مجدد آسان می شود.

شناسایی عیبهای معمول، از تشخیص آنها، در طی طرح ریزی آسانتر است . چون بخشی از آنها ، درتکرارها طراحی یا پیاده

/ 0 نظر / 114 بازدید