دستورات کنترل روند برنامه -- تعریف متغیرها جلسة سوم درزبان C

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Mitra; panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:auto; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:180558564; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-954011326 253412148 359712728 593281736 789632420 -1286557808 -906832270 1760879436 -1663293512 905498506;} @list l0:level1 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:•; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:"Times New Roman";} @list l1 {mso-list-id:306857162; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:2147249884 1974647350 408446722 1410747568 1608011838 -964497820 164906938 546582144 1909743588 527313936;} @list l1:level1 {mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l2 {mso-list-id:342244001; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-466041956 -1016679150 -73105170 -1708392440 -1651739104 347775820 724573536 1177945504 868802740 -142336502;} @list l2:level1 {mso-level-start-at:2; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l3 {mso-list-id:506755126; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:9882878 -700383378 -1297289966 -1819876418 -1270055380 -927795900 -636317808 749248888 146025854 -887863970;} @list l3:level1 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:•; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:"Times New Roman";} @list l4 {mso-list-id:975910571; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:46583058 -1192361584 1909358846 541870346 1386914764 1204061134 192981458 1816447128 -118583422 -746021844;} @list l4:level1 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:•; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:"Times New Roman";} @list l4:level2 {mso-level-start-at:171; mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:•; mso-level-tab-stop:72.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:"Times New Roman";} @list l5 {mso-list-id:1727676153; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:1390550822 1845906952 509352382 -470112318 1418750978 -525547402 -740098984 2067462698 -1557988178 786628256;} @list l5:level1 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:•; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:"Times New Roman";} @list l6 {mso-list-id:1765689978; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-728366390 1535780016 -570649534 971027742 -843306034 -147956104 -1990931454 365972798 -611580008 -1523841262;} @list l6:level1 {mso-level-start-at:2; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l7 {mso-list-id:1854177129; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:1288099174 1348376656 -1318175040 -1533088802 569257282 -1432037578 -272991576 389853700 -969105014 -929418410;} @list l7:level1 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:•; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:"Times New Roman";} @list l8 {mso-list-id:1934707425; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-1118035232 1574236070 1641308416 -817334084 1394090798 -462648560 1839657410 678091224 -468179360 -1287344150;} @list l8:level1 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:•; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:"Times New Roman";} ol {margin-bottom:0cm;} ul {margin-bottom:0cm;} -->

 

C درزبان دستورات کنترل روند برنامه --  تعریف متغیرها   جلسة سوم

-

 

ساختار یک برنامة ساده

#include  < header file>

void    main()

{

            تعریف متغیرها

            دستورات اجرایی

}

 

توابع ورودی - خروجی C

 

تابع و نه دستور

مهمترین:   printf و scanf

<stdio.h>

 

تابع خروجی printf

 

printf (“  عبارت 1” , عبارت 2 )

 

عبارت 2 : اطلاعاتی که باید به خروجی منتقل شوند.

(اختیاری است)

 

 

printf (“  عبارت 1” , عبارت 2 )

 

عبارت 1 می‌تواند شامل:

         اطلاعاتی که باید عینا در خروجی چاپ شوند

         کاراکترهای تعیین کنندة فرمت خروجی

         کاراکترهای کنترلی

 

 

کاراکترهای تعیین کنندة فرمت خروجی

         مشخص کنندة نوع اطلاعات ذکر شده در عبارت 2

         با علامت % شروع می‌شوند. مانند:

%c (برای کاراکتر)

%d (برای عدد صحیح)

%f (برای عدد اعشاری)

کاراکترهای کنترلی

         تعیین شکل اطلاعات خروجی

         با علامت \ شروع می‌شوند. مانند:

\n  انتقال به سطر جدید

\f   انتقال به صفحة جدید

 

مثال

printf (“this is a test.”);

خروجی

this is a test.

مثال

int i =10 ;

char ch = ‘a’ ;

 

printf (“%d , %c” , i , ch);

خروجی

10 , a

مثال

int i =10 ;

char ch = ‘a’ ;

 

printf (“i = %d , ch = %c” , i , ch);

خروجی

i = 10 , ch = a

 

مثال

int i =10 ;

char ch = ‘a’ ;

printf (“i = %d\nch = %c” , i , ch);

خروجی

i = 10

ch = aاولین برنامه

 

#include  <stdio.h>

void  main()

{

            printf (“This is our first C program”) ;

}

تابع ورودی  scanf

 

scanf (“  عبارت 1” , عبارت 2 )

 

عبارت 2 : آدرس متغیرهایی که باید خوانده شوند

عبارت 1 : نوع متغیرها و نحوة خوانده شدن آنها

 

 

 

عبارت 1 شامل:

  1. کاراکترهای فرمت. مشخص‌کنندة نوع اطلاعات. مانند:

%c   (کاراکتر)

 %d  (عدد صحیح)

 

 

  1. کاراکتر فضای خالی

تاثیر: در نظر نگرفتن (رد کردن) فضای خالی در اطلاعات ورودی

  1. کاراکترهای دیگر

تاثیر: خواندن و صرفنظر کردن از کاراکتر فوق

 

 

 

 

مثال

int i , j ;

char ch ;

 

scanf (“%d %d %c” , &i , &j , &ch) ;

 

مثال برنامه‌نویسی

 

دریافت شعاع یک دایره از ورودی و چاپ مساحت آن در خروجی

 

#include  <stdio.h>

void  main()

{

            float r, area ;

 

            printf (“Enter the radius:”) ;

            scanf (“%f” , &r) ;

            area = 3.14 * r * r ;

            printf (“\n area = %f” , area) ;

}

 

 

 

جلسة چهارم

 

دستورات کنترل روند برنامه

 

ساختارهای تصمیم

و

حلقه‌های تکرار

ساختارهای تصمیم

if

if   else

switchif  (عبارت منطقی)

                        دستور ;

مثال:

if  (x > 10)

                        x ++ ;

 

 

if  (عبارت منطقی)

{

                        دستور 1 ;

                        دستور 2 ;

                        ...

                        nدستور  ;

}

 

 

مثال:

if  (x < y)

{

                        x = x + y ;

                        printf (“%d , %d”, x , y) ;

}

 

if  (عبارت منطقی)  {

                        دستور ;

                        ... ;

/ 0 نظر / 63 بازدید