فصل اول / مقدمات برنامه نویسی با++ C

C++ فصل اول / مقدمات برنامه نویسی با

 

C++ برنامه سازی پیشرفته

  

پرسش های گزینه ای

صحیح نیست؟ C++ 1 – کدام یک از موارد زیر در مورد

است ب ) شی گراست C الف ) از نسل زبان

ج ) همه منظوره است د ) سطح پایین است

نقش داشته است؟ C++ 2 – کدام یک از زبا نهای زیر در تولید

Java ( ب Basic ( الف

Pascal ( د Simula ( ج

شامل کدام یک از امکانات زیر است؟ (IDE) 3 – محیط مجتمع تولید

الف ) ویرایش گر متن ب ) کامپایلر

ج ) ابزارخطایابی د ) همۀ موارد

است؟ C++ 4 – کدام یک از عملگرهای زیر عملگر خروجی در

الف ) >> ب ) # ج ) << د ) //

5 – از موارد زیر کدام در مورد عبارت " 10 " صحیح است؟

الف ) " 10 " یک کاراکتر است ب ) " 10 " یک عدد صحیح است

ج ) " 10 " یک لیترال است د ) " 10 " یک عدد دودویی است

کدام عبارت صحیح نیست؟ int k = 6 – در مورد عبارت ; 8

با مقدار 8 مقداردهی اولیه شده است k الف ) متغیر

است int از نوع k ب ) متغیر

در آدرس 8 از حافظه قرار گرفته است k ج ) متغیر

مقدار 8 قرار گرفته است k د ) در آدرس

چیست؟ C++ 7 – عملگر انتساب در

الف ) = ب ) == ج ) # د ) =!

const int x=7; x+= 8 – در کد مقابل چه روی می دهد؟ ; 9

ذخیره می شود x الف ) مقدار 9 در

ذخیره می شود x 7 یعنی 16 در + ب ) مقدار 9

ذخیره می شود x ج ) مقدار 9 و 7 هر کدام جدا در

2 برنامه سازی پیشرفته

برای اجرای بسیاری از دستوراتش از توابع کتابخانه ای استفاده می کند و بیشتر C زبان

خصوصیات وابسته به سختافزار را به این توابع واگذار می نماید. نتیجه این است که

نرم افزار تولید شده با این زبان به سختافزار خاص بستگی ندارد و با اندک تغییراتی

C می توانیم نرم افزار مورد نظر را روی ماشینی متفاوت اجرا کنیم. یعنی برنامه هایی که با

اجازه C ، دارند و مستقل از ماشین هستند. علاوه بر این « قابلیت انتقال » نوشته می شوند

می دهد تا کاربر توابع کتابخانه ای خاص خودش را ایجاد کند و از آن ها در برنامه هایش

را گسترش دهد. C استفاده کند. به این ترتیب کاربر می تواند امکانات

ساخته می شود بسیار فشرده تر و ک محجم تر C ‐ برنامۀ مقصدی که توسط کامپایلرهای

از برنام ههای مشابه در سایر زبان ها است.

است، تمام ویژگی های جذاب بالا را به ارث برده است. این C که از نسل C++

است. می توان با استفاده از « شی گرا » اکنون C++ : فرزند اما برتری فنی دیگری هم دارد

این خاصیت، برنامه های شی گرا تولید نمود. برنامه های شی گرا منظم و ساخ تیافته اند،

قابل روزآمد کردن اند، به سهولت تغییر و بهبود می یابند و قابلیت اطمینان و پایداری

بیشتری دارند.

بخوانید سی شارپ) ) C# ورود به دنیای C++ و سرانجام آخرین دلیل استفاده از

که اخیرا عرضه شده، زبانی است کاملا شی گرا. این زبان در شی گرایی C# . است

پیشرفت های زیادی دارد و همین موضوع سبب پیچیدگی بیشتر آن شده است. ولی

بسیار C# است. نحو C++ برای عبور از این پیچیدگی یک میان بر وجود دارد و آن

آن قدرها هم پیچیده نیست. کلید ورود به C# را بلد باشیم C++ است. اگر C++ شبیه

نهفته است. C++ میان کدهای C# دنیای

C++ 1 تاریخچۀ – 2

ایجاد شد. انحصار این زبان C در دهه 1970 در آزمایشگاه های بل زبانی به نام

Richie و Kernighan در اختیار شرکت بل بود تا این که در سال 1978 توسط

شرح کاملی از این زبان منتشر شد و به سرعت نظر برنامه نویسان حرفه ای را جلب

C نمود. هنگامی که بحث شی گرایی و مزایای آن در جهان نرم افزار رونق یافت، زبان

3 C++ فصل اول / مقدمات برنامه نویسی با

که قابلیت شی گرایی نداشت ناقص به نظر می رسید تا این که در اوایل دهۀ 1980

را C++ زبان Bjarne Stroustrup دوباره شرکت بل دست به کار شد و

بود و قابلیت های شی گرایی نیز Simula و C ترکیبی از دو زبان C++ . طراحی نمود

طراحی کردند. C++ داشت. از آن زمان به بعد شرکت های زیادی کامپایلرهایی برای

این امر سبب شد تفاو تهایی بین نسخه های مختلف این زبان به وجود بیاید و از

C++ قابلیت سازگاری و انتقال آن کاسته شود. به همین دلیل در سال 1998 زبان

به شکل استاندارد و یک پارچه (ANSI) توسط موسسۀ استانداردهای ملی آمریکا

در آمد. کامپایلرهای کنونی به این استاندارد پایبندند. کتاب حاضر نیز بر مبنای همین

استاندارد نگارش یافته است.

1 آماده سازی مقدمات – 3

دستورالعمل های متوالی است که می تواند توسط یک رایانه اجرا « برنامه 1 » یک

« کامپایلر 3 » و یک « ویرایش گر متن 2 » شود. برای نوشتن و اجرای هر برنامه به یک

/ 0 نظر / 175 بازدید