آشنایی با سیستم کامپیوتر IT - سخت افزار - نرم افزار

IT

۱

آشنایی با سیستم کامپیوتر

به طور کلی کامپیوتر به دو بخش اصلی تقسیم میشود :

الف- سخت افزار

ب- نرم افزار

سخت افزار : به کلیه قطعات کامپیوترکه قابل لمس بوده مانند : آی سی ها ،

مقاومتها، خازﻧﻬا، دیسکها، سیمها، لامپ و کلیدها، سخت افزار آامپیوتر گفته

میشود که زیر نظر علم الکترونیک اداره میشود.

نرم افزار : به یک سری طرحها ، اطلاعات، فرمها ، و برنامه هایی که به یک

کامپیوتر داده میشود تا بتوان عملیات بخصوصی را انجام دهد نرم افزار آامپیوتر

گفته میشودکه قابل لمس نبوده و زیر نظر علم ریاضی اداره میشود.

ساختار کامپیوتر:

ساختار کامپیوتر از اندامهای زیر تشکیل شده است:

١- ورودی : اندامهایی هستند آه توسط آﻧﻬا میتوان اطلاعاتی را به یک کامپیوتر

وارد آرد آه عبارتند از:

Scanner اسکنر Mouse ماوس Keyboard صفحه کلید

٢- خروجی : اندامهایی هستند آه توسط آﻧﻬا میتوان اطلاعات ر ا از آامپیوتر

دریافت آرد و مهمترین آﻧﻬا عبارتند از :

پلاتر یا رسام Printer پرینتر یا چاپگر Monitor مانیتور یا صفحه نمایش

Platter

٣- واحد مرآز پردازش : مهمترین اندام کامپیوتر میباشد که کلیه پردازشهای

اطلاعات در آن صورت میپذیرد و خود شامل واحدهای زیر میباشد :

حافظه واحد کنترل واحد منطق و محاسبات

سیستم عامل :

سیستم عامل نرم افزاری است آه یک سری اطلاعات اولیه را در اختیار کامپیوتر

قرار میدهد تا بر اساس این اطلاعات اولیه بتوان نرم افزارهای جدیدی را به

آامپیوتر معرفی آرده و با آن ارتباط برقرار آرد یا به عبار ت دیگر سیستم عامل

به صورت یک پل ارتباطی بین سخت افزارها و نرم افزارها و کاربر عمل میکند .

سیستم عاملها به به طورکلی به دو دسته خطی و گرافیکی تقسیم میشوند . در

سیستم عاملهای خطی اطلاعات به صورت نوشتاری به کامپیوتر داده میشود مانند

و در سیستم عاملهای گرافیکی میتوان بدون نوشتن اطلاعات را به DOS سیستم عامل

کامپیوتر وارد کرد مانند سیستم عامل ویندوز

ورود به محیط آار ویندوز و شروع کار

محیط کاری را خواهیم دید که دارای دو ناحیه اصلی است : Win پس از ورود به 98

Desktop ١- ناحیه میز کار یا

Task Bar ٢- ناحیه نوار وظیفه یا

در شکل زیر این دو ناحیه نشان داده شده اند :

نوار وظیفه یا Task Bar

mohsenmahyar@yahoo.com

mo-mah.persianblog.ir

۲

اشیاء ثابت میزکار:

سه شیء اصلی زیر وجود (Desktop) همینطور آه در شکل مشاهده میکنید در میز آار

دارند :

My Computer -١

در قالب دیسکهای مختلف ( Hard Disk ) پنجره ای است آه شامل محتویات حافظه جانبی

بانضمام چند برنامه آاربردی میباشد . برنامه های آاربردی در این محیط عبارتند

از :

آه به بعضی از آﻧﻬا در مباحث بعدی Dial Up Networking, Printers, Scheduled, Control Panel

اشاره میکنیم.

Recycle Bin -٢

محیطی است برای قرار گرفتن اشیاء غیر ضروری و بعبارتی هر شیء در مرحله اول بعد

از حذف شدن وارد این محیط میشود . اشیائی آه در این محیط قرار میگیرند قابل

برگشت به مکان قبلی خود هستند ولی در صورتی آه در این مکان عمل حذف روی آﻧﻬا

انجام گیرد دیگر قابل برگت نخواهد بود.

My Document-٣

مکانی است برای ذخیره سازی پوشه ها و فایلهای مختلف مانند فایلهای متنی ،

گرافیکی، صوتی و غیره.

نوار وظیفه

Start نواری است که در پایین محیط میز کار قرار دارد و در قسمت چپ آن دآمه

باز میشود . روی این نوار Start وجود دارد آه با کلیک آردن بر روی آن منوی

آیکوﻧﻬای مختلفی نیز م یتواند قرار بگیرد . ( با توجه به کل زیر ) که در جای خودش

و گزینه های آن توضیح خواهیم داد. Start در مورد منوی

وظیفه دیگری آه این نوار بر عهده دارد این است آه هنگامی که یک برنامه در

حال اجرا میباشد یا پنجره ای باز میباشد عنوان آن برنامه بر روی نوار وظیفه

نشان داده میشود . و یا اینکه وقتی به طور موقت از یک برنامه خارج میشویم (

حالت کوچک نمایی یک پنجره آه در مباحث بعدی توضیح خواهیم داد آن برنامه یا

پنجره در این نوار قرار میگیرد که باکلیک آردن بر روی آن میتوانیم آن

برنامه یا پنجره را مجدد باز نماییم .

Start منوی

آه My Computer و My Document پنجره های

به طور موقت بسته شده اند و در نوار

mohsenmahyar@yahoo.com

mo-mah.persianblog.ir

۳

Desk Top ایجاد یک پوشه یا یک شیء در محیط

باید در فضای خالی این محیط روی Desk Top برای ایجاد یک پوشه یا یک شیء در محیط

را انتخاب New کلید سمت راست ماوس کلیک کرده تا منویی ظاهر شده ، گزینه

را برای Folder میکنیم آه یک زیر منوی دیگر ظاهر خواهد شد . در این منو گزینه

ایجاد یک پوشه ( شاخه) و با انتخاب گزینه های پایینی این منو میتوان فایلهایی

با توجه به نوع آﻧﻬا ( متنی، صوتی، گرافیکی و . . . ) ایجاد آرد . ( به شکل

زیر توجه آنید)

مفاهیم اساسی کار با اشیاء

انتخاب یک شیء : برای انتخاب یک شیء یک بار روی آن دکمه سمت چپ ماوس را فشار

( Click ) . میدهیم آه به این عمل اصطلاحاً کلیک آردن میگویند

باز آردن یک شیء : برای باز کردن یک شیء اشاره گر ماوس را بر روی آن میبریم و

گقته میشود. ( Double Click ) دو بار کلیک چپ میکنم آه به این عمل دبل کلیک

یک شیء ( Menu ) نمایش فهرست گزینشی برای یک شیء : برای نمایش فهرست گزینشی

روی آن دکمه سمت راست ماوس را فشار میدهیم آه به این عمل آلیک سمت راست (

گفته میشود. ( Right Click

عبارتست از فشار دآمه سمت چپ : ( Drag & Drop ) آشیدن و جابجا آردن یک شیء

و سپس رها کردن دکمه و به عبارتی قرار دادن شیء ( Drag ) ماوس و کشیدن آن

.( Drop ) در محل دلخواه

اجزاء یک پنجره در ویندوز

باز آردن یک شیء در ویندوز نمایش یک پنجره را به دنبال دارد . در هر پنجره

به طور کلی اجزای زیر مشاهده میشوند.

( Title Bar ) ١- نوار عنوان

نواری رنگی در ابتدای پنجره است که عن وان شیء مورد نظر به همراه دکمه های

هدایت پنجره روی آن قرار دارد . دآمه های هدایت موجود در نوار عنوان عبارتند

از :

برای بستن یک پنجره باید از این دآمه استفاده آرد : Close - دکمه

بسته شدن موقت یک پنجره) ) : Minimize - دکمه

با کلیک بر روی این دآمه پنجره به حداقل ا ندازه میرسد . و از صفحه نمایش

برداشته میشود . و فقط به عنوان یک نشان آوچک در نوار وظیفه به چشم

میخورد. لازم به ذآر است ، پنجره ای آه حداقل شده است، بسته نشده است

و در حافظه موقت میباشد و در صورت کلیک بر روی آن در نوار وظیفه

دوباره پنجره باز میشود . ( در ق سمت نوار وظیفه نیز آمی در این

مورد توضیح داره شد.)

برای ایجاد پوشه و فایل ها New گزینه

و .... گزینه ایجاد

پوشه

۴

حداآثر نمایش پنجره ) ) : Maximize - دکمه

با فشار این دآمه پنجره به حداکثر اندازه خود میرسد و کل صفحه نمایش را

میگیرد.

برگشت به حالت قبلی) ) : Restore - دآمه

پس از اینکه پنجره به حداآثر اندازه خود رسید، برای بازگشت به حالت

قلی از این دآمه استفاده میشود.

( Menu Bar ) ٢- نوار منو

نواری است که دکمه هایی روی آن قرار دارد و هر کدام معرف یک منو میباشد . و

با کلیک بر روی هر یک از آﻧﻬا منوی مربوطه باز میشود.

منو چیست؟

جعبه کوچکی است که شامل چندین گزی نه است و در هر بار باز شدن آن فقط یک

گزینه قابل انتخاب میباشد. آه به آن فهرست گزینشی نیز میگویند.

( Tool Bar ) ٣- نوار ابزار

این نوار حاوی دآمه هایی است آه با کلیک آردن بر روی هر یک از آﻧﻬا یک

فرمان ویژه اجرا میگردد.

به ما امکان می دهد شیوه دلخواه برای نمایش پوشه ها وفایلها را انتخاب Views

کنیم .

خصوصیات فایل یا پوشه انتخاب شده را نمایش Properties گزینة

می دهد .

برای حذف فایلها Delete گزینه

بکار می رود .

Undo گزینه

آخرین عمل انجام شده را خنثی می آند .

برای انتقال فایلهای ذخیره شده به مقصد Paste گزینة

آردن در مبدا. Copy یا Cut مورد نظر بعد از عمل

برای نسخه برداری از یک فایل Copy گزینه

برای انتقال یک فایل به مکان دیگر . Cut گزینة

برای بازگشت به یک مسیر بالاتر Up گزینه

رفتن یک Back و Forward گزینه های

یا آوچک Minimize کنید

نما

یا بزرگ Maximize کنید

یا بستن نما Closeکلید

۵

مرحله به جلو و برگشتن یک مرحله به عقب.

( Address Bar ) ۴- نوار آدرس

نواری که حاوی جعبه انتخابی آدرس است . با کلیک کرد ن روی دکمه سمت راست

این نوار میتوان به مکاﻧﻬای مختلف در ویندوز دست یافت و در هر محلی که باشیم،

در Prompt آدرس متناظر با آن را در این جعبه مشاهده کنیم . ( شبیه به علامت

یک نوار آدرس را نمایش میدهد آه جعبه انتخابی آن A میباشد .) شکل شماره DOS

همان نوار آدرس را نمایش میدهد که جعبه انتخابی آن B بسته میباشد . و در شکل

برای انتخاب آدرس باز است.

A شکل

B شکل

( Status Bar ) ۵- نوار وضعیت

نواری که در انتهای پنجره که در هر لحظه وضعیت اشیاء آن و عملی که بر

روی آن انجام شده را نشان میدهد . بطور مثال اگر یک شیء را انتخاب کنیم در

1 را مشاهده میکنیم. Object Selected نوار وضعیت جمله

( Vertical Scroll Bar ) ۶- نوار پیمایش عمودی

از این نوار برای مشاهده اشیاء موجود در بالا و پایین اشیایی که مشاهده

میشوند استفاده میشود.

( Horizontal Scroll Bar ) ٧- نوار پیمایشی افقی

از این نوار برای مشاهده اشیاء موجود در طرفین اشیایی که مشاهده میشوند

استفاده میشود . در شکل زیر برای یادآوری مطالب فوق اجزاء یک پنجره را بطور

کامل مشاهده میکنید.

۶

تغییر اندازه یک پنجره :

همانگونه آه در قسمت دکمه های هدایت پنجره توضیح داده شد یکی از روشهای تغییر

اندازه پنجره استفاده از دکمه های حد اقل و حداکثر سازی است . روش دیگر به

این ترتیب است آه اشاره گر ماوس را در لبه افقی یا عمودی قرار میدهیم وقتی

شکل اشاره گر به این صورت ( ) ظاهر شد بطور دلخواه اندازه پنجره را

تغییر میدهیم . همچنین با دبل کلیک بر روی نوار عنوان میتوان اندازه پنجره را

حداکثر کرد.

( Move ) جابجایی یک پنجره

برای جابجا آردن یک پنجره باید روی نوار عنوان آن کلیک آرده و سپس آن را به

هر طرفی آه میخواهیم حرآت دهیم.

( دستور کار عملی شماره ( ١

١- اشیاء اصلی میزکار را باز نموده و محتویات آن را مشاهده نمایید . و سپس

پنجره های باز شده را حداقل آنید.

را جابجا کنید و سپس تغییر سایز دهید. (با روشهای My Computer ٢- پنجره محیط

مختلف)

را حداکثر نموده و اشیایی که در آن است را باز Recycle Bin ٣- پنجره محیط

کنید ، با باز نمودن اشیاء موجود چه چیزی مشاهده میکنید.

Drag & انتخاب نموده و آﻧﻬا را با My Document ۴- دو شیء به دلخواه از محیط

به میز آار ببرید. Drop

۵- فهرست گزینشی را برای تک تک اشیاء موجود روی میز آار بررسی آنید.

۶- اشیاء موجود در میز کار را به یکباره انتخاب آنید.

٧- تمام پنجره های باز شده را ببندید.

٨- به طریقه صحیح از محیط ویندوز خارج شده و سیستم را خاموش آنید.

« مدیریت اشیاء با فرماﻧﻬای مختلف »

١- ایجاد یک شیء

از منوی باز New روش اول : راست کلیک بر روی فضای خالی و انتخاب گزینه

شده.

از منوی فایل در هر پنجرهNew روش دوم : انتخاب گزینه

برای ایجاد یک شیء باید به نوع شیء توجه داشت . اگر بخواهیم یک پوشه جدید ایجاد

را انتخاب کنیم . و اگر Folder گزینه Newکنیم باید پس از انتخاب گزینه

بخواهیم فایل ایجاد آنیم باید با نام آن آشنایی داشته باشیم . و پس از انتخاب

گزینه ای که فایل دلخواه ما را مشخص میکند، انتخاب کنیم . به طور New گزینه

اشیاء موجود در پوشه

Help

نوار

عننوواارن منو

نوار

ابزار

نوار

وضعیت

۷

یک نوع فایل Bitmap Image یک نوع فایل متنی ساده است و یا Text Document مثال

(B گرافیکی ( نقاشی) است. (شکل

٢- تغییر نام یک شیء

از منوی Rename روش اول : راست کلیک روی شیء مورد نظر و انتخاب گزینه

( A باز شده (شکل

File از منوی Rename روش دوم : انتخاب شیء مورد نظر سپس انتخاب گزینه

اجرا میشود اشاره گر ماوس به صورت چشمک Rename در هر پنجره هنگامی آه فرمان

( B زن در میآید و میتوانیم نام دلخواه خود را تایپ کنیم. (شکل

( A (شکل

B (شکل

(

Copy ٣- نسخه برداری از شیء

روشهای آپی آردن یک شیء در ویندوز :

٣- کلیک راست روی شیء مورد نظر آه در محیط مبداء قرار دارد . و انتخاب -١

.Paste سپس کلید راست در فضای خالی محیط مقصد و انتخاب گزینه Copy گزینه

در نوار منوی پنجره محیط Edit از منوی Copy ٣- انت خاب شیء سپس انتخاب گزینه -٢

در نوار منوی ابزار پنجره Edit از منوی Paste مبداء و پس از آن انتخاب گزینه

محیط مقصد.

از منوی ابزار در نوار ابزار پنجره Copy ٣- انتخاب شیء سپس انتخاب دکمه -٣

از منوی ابزار در نوار ابزار پنجره Paste محیط مبداء و پس از آن انتخاب دآمه

محیط مقصد.

به طور همزمان در محیط مبداء و C و Ctrl ٣- انتخاب شیء و سپس فشار کلیدهای -۴

بطور همزمان در محیط مقصد. V و Ctrl سپس فشار کلیدهای

وکلید سمت چپ ماوس Ctrl ٣- انتخاب شیء مورد نظر و پایین نگه داشتن کلید -۵

آشیدن شیء مورد نظر به مقصد در صورتیکه پنجره مقصد مورد نظر باز باشد . (

( Drag & Drop

نکته ١ : روش اول برای اشیاء میز کار مناسب است . و روش ٢ و ٣ برای اشیاء

پنجره های مختلف بکار میرود . و روش ۴ در محیطهای نوشتاری برای نسخه برداری از

متن یا جمله دلخواه مناسب است.

/ 0 نظر / 104 بازدید