فصل چهاردهم ایجاد برنامه در در های ویندوز فرم #C

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face {font-family:BNazaninBold; panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-alt:"Times New Roman"; mso-font-charset:178; mso-generic-font-family:auto; mso-font-format:other; mso-font-pitch:auto; mso-font-signature:8193 0 0 0 64 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

چهاردهمفصل

برنامه درایجاد

‍‍‍C# درهای ویندوز فرم

آنچه که در این فصل یاد خواهید گرفت:

مقدمه: با چند خط کد م ی توانید یک برنامه کاربردی ویندوزی بسازید که اداره کردن رویدادها و فر م های فرزند را

نشان دهد.

ارث بری م ی کنند. اعضای این کلاس یک روش یکتا Control همه کنترل ها از کلاس پایه :Form • کاربرد کنترل های

برای تغییر موقعیت، اندازه و ظاهر کنترل فراهم می کنند.

خصوصیات سفارشی دارد که ظاهر آن را تحت تاثیر قرار م ی دهد و آن را قادر م ی سازد تا Form کلاس :Form • کلاس

با منوها کار کند و فرم های فرزند را مدیریت کند.

1)، ظرفی برای نگه داشتن فرم های فرزند است. از طریق منوی اصلی (MDI یک واسط چند سندی :MDI • فرم های

می توان فرم ها را سازما ندهی، دستیابی و دستکاری کرد.

دو نوع منو را پشتیبانی م ی کند: منوی فرم اصل ی 2 و منوی محتو ا 3 که م ی تواند به کنتر ل های NET. : • کار با منوه ا

منفرد اختصاص داده شود.

گزینه هایی برای اضافه کردن کمک به فرم HTML Help ها و ToolTip ،Help • اضافه کردن کمک به فرم: دکمه های

هستند.

وراثت فرم: وراثت بصری ایجاد سریع یک فرم را ممکن می سازد.

برای میزکار هستن د ( برخلاف برنامه های تحت اجرا روی GUI این فصل فرض م ی کند توسعه دهندگان مسئول ایجاد برنام ه های

کتابخانه های کلاس مجزایی را برای هر نوع برنامه فراهم .NET سرور وب یا دستگاه موبای ل ). این تمایز بسیار مهم اس ت ، چ ون

کرده و آنها را در فضاهای نامی متمایز گروه بندی می کند.

System.Windows.Forms فرم های ویندوز

1 Multiple Document Interface

2 MainMenu

3 Context Menu

mohsen_mahyar@yahoo.com

186

System.Web.UIWebControls فرم های وب

System.Web.UIMobileControls فرم های موبایل مخصوص دستگاههای جیبی و دستی

اگرچه این فصل روی فر م های ویندوز تمرکز دار د . مهم است بدانید که برنام ه های مدرن مجبور هستند محی ط های چندگانه را

سعی می کند یک احساس و نظر یکنواختی برای هر نوع برنام هی توسعه یافته ارائه دهد. .NET . پشتیبانی کنند

استناد م ی کنند. به راحتی م ی توان روی این ( VS همچون ) IDE به GUI معمولاً توسعه دهندگان برای توسعه برنام ه های

حقیقت مسلط شد که فرم کلاسی است که از کلا س های دیگر ار ث بری می کند و خصوصیات و متدهای خود را دار د . این فصل

اعضای کلاس، نحوه پیاد هسازی آنها و تأثیر روی رفتار فر م را ،VS.NET برای فراهم کردن یک فهم درست از فر م ها در کنار

بررسی می کند. مواردی همچون نمایش فر م ها، تغییر انداز ه آنها، قابل لغزید ن 1 یا شفاف کرد ن 2 آنه ا، ایجاد فر م های ارث بری

شده و واکنش آنها به ماوس و صفحه کلید را بررسی م یکنیم.

مابین Tab ترتیب ،Help نیست . اما نحوه اضاف ه کردن قابلیت هایی همچون فای ل های GUI این فصل درباره اصول طراحی

کنترل ها و بهبود قابلیت استفاده فرم را ارائه م یدهد. کنترل ها فقط بصورت کلی بحث می شوند.

-1-14 برنامه نویسی یک فرم ویندوز

است که از Form اجرای همه برنام ه های ویندوزی در یک پنجر ه اصلی طراحی شده آغاز م ی شود. در واقع این پنجره یک ش ی

ارث بری م ی کند. پنجره اولی با ارسال یک نمونه از آ ن کلاس به متد ایستای System.Windows.Forms.Form کلاس

نمایش داده می شود. ()Application.Run

چالش یک توسع ه دهنده ایجاد واسطی است که قانون پایه طراحی را در برداشته باش د . بدین معنی که طرح یک فرم عملیات

آن را تا وسی ع ترین حد ممکن پشتیبانی کن د . برای رسیدن به این هدف، باید توسعه دهنده خصوصیات، متدها و رویداده ا ی

را همانند کنتر لهای قرار گرفته روی آن بفهمد. Form کلاس

-1-1-14 ایجاد دستی یک برنامه کاربردی ویندوز

از خط فرمان ایجاد کنی م . این برنامه در C # اجازه دهید یک برنامه ویندوزی ساده را با استفاده از ویرایشگر متن و کامپای ل ر

1 نشان داده شده اس ت . این برنامه یک پنجره و یک دکمه روی خود دارد که زمان کلیک روی دکمه یک پیام ظاهر - مثال 14

می گردد. این ساده ترین تمرین برای نمایش نحوة ایجاد یک فرم، اضاف ه کردن یک کنترل به آن، تنظیم یک ادار ه کننده برای

اداره رویدادی از کنترل است.

1- مثال 14

using System;

using System.Windows.Forms;

using System.Drawing;

class MyWinApp

{

static void Main()

{

// (١) Create form and invoke it

Form mainForm = new SimpleForm();

Application.Run(mainForm);

}

}

// User Form derived from base class Form

1 Scrollable

2 Transparent

فصل چهاردهم ایجاد برنامه های فرم ویندوز

187

class SimpleForm:Form

{

private Button button١;

public SimpleForm()

{

this.Text = "Hand Made Form";

// (٢) Create a button control and set some attributes

button١ = new Button();

button١.Location = new Point(٩۶،١١٢);

/ 0 نظر / 301 بازدید