ترفندهای ریجستری

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Helvetica; panose-1:2 11 5 4 2 2 2 2 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:Courier; panose-1:2 7 4 9 2 2 5 2 4 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:modern; mso-font-format:other; mso-font-pitch:fixed; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:"Tms Rmn"; panose-1:2 2 6 3 4 5 5 2 3 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:Helv; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:"New York"; panose-1:2 4 5 3 6 5 6 2 3 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:System; panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:Wingdings; panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:2; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} @font-face {font-family:"MS Mincho"; panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4; mso-font-alt:"MS 明朝"; mso-font-charset:128; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:fixed; mso-font-signature:1 134676480 16 0 131072 0;} @font-face {font-family:Batang; panose-1:2 3 6 0 0 1 1 1 1 1; mso-font-alt:바탕; mso-font-charset:129; mso-generic-font-family:auto; mso-font-format:other; mso-font-pitch:fixed; mso-font-signature:1 151388160 16 0 524288 0;} @font-face {font-family:SimSun; panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1; mso-font-alt:宋体; mso-font-charset:134; mso-generic-font-family:auto; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:1 135135232 16 0 262144 0;} @font-face {font-family:PMingLiU; panose-1:2 1 6 1 0 1 1 1 1 1; mso-font-alt:新細明體; mso-font-charset:136; mso-generic-font-family:auto; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:1 134742016 16 0 1048576 0;} @font-face {font-family:"MS Gothic"; panose-1:2 11 6 9 7 2 5 8 2 4; mso-font-alt:"MS ゴシック"; mso-font-charset:128; mso-generic-font-family:modern; mso-font-format:other; mso-font-pitch:fixed; mso-font-signature:1 134676480 16 0 131072 0;} @font-face {font-family:Dotum; panose-1:2 11 6 0 0 1 1 1 1 1; mso-font-alt:돋움; mso-font-charset:129; mso-generic-font-family:modern; mso-font-format:other; mso-font-pitch:fixed; mso-font-signature:1 151388160 16 0 524288 0;} @font-face {font-family:SimHei; panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1; mso-font-alt:黑体; mso-font-charset:134; mso-generic-font-family:modern; mso-font-format:other; mso-font-pitch:fixed; mso-font-signature:1 135135232 16 0 262144 0;} @font-face {font-family:MingLiU; panose-1:2 1 6 9 0 1 1 1 1 1; mso-font-alt:細明體; mso-font-charset:136; mso-generic-font-family:modern; mso-font-format:other; mso-font-pitch:fixed; mso-font-signature:1 134742016 16 0 1048576 0;} @font-face {font-family:Mincho; panose-1:2 2 6 9 4 3 5 8 3 5; mso-font-alt:明朝; mso-font-charset:128; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:fixed; mso-font-signature:1 134676480 16 0 131072 0;} @font-face {font-family:Gulim; panose-1:2 11 6 0 0 1 1 1 1 1; mso-font-alt:굴림; mso-font-charset:129; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:fixed; mso-font-signature:1 151388160 16 0 524288 0;} @font-face {font-family:Century; panose-1:2 4 6 3 5 7 5 2 3 3; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:"Angsana New"; panose-1:2 2 6 3 5 4 5 2 3 4; mso-font-charset:222; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:16777217 0 0 0 65536 0;} @font-face {font-family:"Cordia New"; panose-1:2 11 3 4 2 2 2 2 2 4; mso-font-charset:222; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:16777217 0 0 0 65536 0;} @font-face {font-family:Mangal; panose-1:0 0 4 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:32768 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Latha; panose-1:2 0 4 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:1048576 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Sylfaen; panose-1:1 10 5 2 5 3 6 3 3 3; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:16778883 0 512 0 13 0;} @font-face {font-family:Vrinda; panose-1:1 1 6 0 1 1 1 1 1 1; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Raavi; panose-1:2 0 5 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Shruti; panose-1:2 0 5 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Sendnya; panose-1:0 0 4 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Gautami; panose-1:2 0 5 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Tunga; panose-1:0 0 4 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:"Estrangelo Edessa"; panose-1:3 8 6 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:"Arial Unicode MS"; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} ins {mso-style-type:export-only; text-decoration:none;} span.msoIns {mso-style-type:export-only; mso-style-name:""; text-decoration:underline; text-underline:single;} span.msoDel {mso-style-type:export-only; mso-style-name:""; text-decoration:line-through; color:aqua;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

 

 

Mohsen_mahyar@yahoo.com

غیر فعال کنیم؟ Windows XP را در Documents Shared -1 چگونه

را فشار دهید.حال به قسمت زیر بروید enter و regedit : و بعد از آن بنویسید Run بروید، سپس Start به منوی

/HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer

MyComputer/NameSpace/DelegateFolders

را حذف کنید {a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee حالا { 59031

Recycle Bin -2 تغییر نام

recycle bin واژه F رفته سپس با زدن 3 HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\MUICache به

را سرچ کرده وروی ان کلیک کنید و نام انرا تغییر دهید

-3 تغییر میزان تاخیر نمایش منو

ویندوز به طور معمول منو ها رو با یک وقفه زمانی کمی نمایش میده .اصولا کسانی که عاشق سرعت هستن سعی دارن در این وقفه هم صرفه جویی کنن.با این

به رجیستری بروید و سپس این مسیر را دنبال کنید: RUN تنظیمات می تونین این وقفه زمانی رو تغییر بدهید و یا از بین ببرید.از قسمت

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop

پیدا کنید. MenuShowDelay در منوی سمت راست عبارتی با نام

در ترتیب کوچک و بزرگ بودن کلمات دقت کنید) ،حال میزان ) MenuShowDelay با نام REG_SZ اگه وجود نداره به این صورت بسازین:یک مقدار از نوع

این وقفه را مطابق نظرتان تغییر دهید این مقدار

( 999- بر حسب میلی بر ثانیه است.( 0

Mohsen_mahyar@yahoo.com

 

XP در ویندوز Balloon Tip -4 از کار انداختن

را بزنید OK و دکمه regedit کلیک کنید و بنویسید Run و سپس Start -1 بر روی

-2 به قسمت زیر بروید:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

ایجاد کنید EnableBalloonTips جدید با نام DWORD کنید و یک مقدار right-click را انتخاب کرده و Advanced سمت چپ Panel -3 در

(Hexadecimal) کنید و مقدار آن را صفر قرار دهید Double-Click -4 بر روی گزینه جدید ساخته شده

و دوباره به سیستم وارد شوید. (Off Log) را ببندید، از سیستم خارج شوید registry -5

Mohsen_mahyar@yahoo.com

 

اجرای برنامه ها در یک فضای مجزا در حافظه-5

Run in Separate Memory شاید بهتر باشد همیشه برنامه های قدیمی داس را در یک قسمت جدا از حافظه باز کنیم که برای این کار و اضافه شدن دکمه

ابتدا به آدرس زیر مراجعه کنید: Run در جعبه گفتگوی Space

HKEY_Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer \ CURRENT_USER\Software

را به یک تغییر دهید. MemCheckBoxInRunDlg و مقدار

Mohsen_mahyar@yahoo.com

 

Desktop -6 نمایش شماره ساخت ویندوز بر روی

انتخاب کنید Start را از منوی Run -1

را بزنید OK و regedit -2 بنویسید

بروید HKEY_CURRENT_USER\CONTROL PANEL\DESKTOP -3 به

کنید Click دوبار PaintDesktopVersion -4 در قسمت سمت راست صفحه بر روی

را برابر 1 قرار دهید و پنجره را ببندید Hexadecimal -5 مقدار

کنید و مجددا وارد سیستم بشوید Log off -6

نصب شده بر روی سیستم هم نمایش داده میشود Service Pack علاوه بر شماره ساخت شماره XP در ویندوز

 

Mohsen_mahyar@yahoo.com

 

-7 باز کردن پنجره ها ی زیاد

اگر فردی باشید باشید که زیاد با پوشه های مختلف ویندوز کار کرده و مجبورید همواره تعداد زیادی پنجره را باز کرده و همه را مدیریت کنید حتما با مشکل کندی

سرعت در مدیریت پنجره ها و فولدرها برخورد کرده اید. البته امروزه با وجود سیستم های با سرعت و حافظه بسیار بالا این مشکل شاید زیاد محسوس نباشد اما

خیلی ها هنوز درگیر این موضوع هستند. حالا میخواهم توضیح دهم که اصلا چرا این مشکل پیش می آید ( حتی گاهی برای افرادی که از سیستم با حافظه بالا

در گیر Ram استفاده میکنند ). هنگامی که شما چند تا پنجره را با یکدیگر باز میکنید سیستم شما همه پنجره ها را با هم پردازش میکند ( فقط یک قسمت

پردازش میشود ) و همین امر باعث میشود که سرعت پردازش ها به شدت پایین بیاید و در نتیجه شما با مشکل کندی سرعت مدیریت پنجره ها مواجه میشوید. با

روشی که به شما آموزش میدهم میتوانید بدون تغییر در سرعت هر چقدر پنجره را که خواستید باز کنید و مدیریت کنید. در این روش ما کاری میکنیم که سیستم

پردازش میشود ) و در نتیجه تداخلی با پردازش پنجره های دیگر نداشته باشد. همین Ram هر پنجره را به طور مجزا پردازش کند ( هر پنجره در قسمت مستقلی از

امر باعث میشود که شما هیچ تغییری در سرعت کار با پنجره ها احساس نکنید و در واقع تمام پنجره ها را با سرعت یکسان مدیریت کنید. و حالا آموزش :

برای انجام این کار شما از دو روش مختلف میتوانید استفاده کنید. یکی رجیستری و دیگری ویندوز.

روش اول :

شده و کلید زیر را بیابید : Regedit وارد Run ابتدا از طریق

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

و با همان نام بسازید ). سپس DWORD بگردید ( اگر وجود نداشت یک کلید از نوع SeparateProcess سپس در صفحه سمت راست به دنبال کلیدی با نام

برای فعال سازی این گزینه به آن مقدار 1 و برای غیر فعال کردن مقدار 0 را اختصاص دهید و بعد از رجیستری خارج شوید.

روش دوم :

View کلیک کنید. سپس وارد قسمت Folder Options شده و روی Tools شده و سپس از نوار ابزار بالای صفحه وارد منوی My Computer ابتدا وارد

بگردید و مربع کنار آن را علامت گذاری کنید. حال روی Lauch folder windows in separate process شده و در لیست زیر آن به دنبال عبارت

کلیک کنید. OK و سپس Apply دکمه

توجه : این روش برای سیستم هایی که دارای حافظه با ظرفیت های بالا میباشند ( بالای 128 مگابایت ) به شدت توصیه میشود. با این کار شما میتوانید حداکثر

استفاده از حافظه خود را ببرید و سرعت کارکرد سیستم خود را نیز افزایش دهید.

Mohsen_mahyar@yahoo.com

 

غیر فعال کردن اتوران سی دی-8

در ویندوز اکس پی قابلیتی وجود داره که هر وقت شما یک سی دی جدید می گذارید ، ویندوز شروع به شناسایی اتوماتیک اون سی دی و اجرای اون می کنه

( Function CD-ROM Autorun)

برای جلوگیری از اینکار چند راه وجود داره ، یکی از اونها غیر فعال کردن این خاصیت به کمک رجیستری هست :

اول . وارد رجیستری ادیتور بشوید

دوم . کلید زیر را پیدا کنید :

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\CDRom]

رو به صفر تغییر بدید . Autorun سوم. برای غیر فعال کردن قابلیت اجرای اتوماتیک بخش داده مقدار

و به بخش داده اون مقدار صفر رو نسبت بدید. Autorun بسازید و اسمشو بذارید DWORD Value اگر این مقدار وجود نداره یک مقدار جدید از نوع

( Restart ) چهارم. برای اعمال این تغییرات باید سیستم خودتون رو راه اندازی مجدد کنید

عدد یک رو نسبت بدید. Autorun نکته .برای فعال کردن مجدد این خاصیت کافیه به بخش داده مقدار

/ 1 نظر / 24 بازدید
ناصر زندی

می پسندم ولی خواهشا ان رادوباره درست تایپ کنید