ایکس.ام.ال

mohsen_mahyar@yahoo.com

 

ایکس.ام.ال

برای توصیف داده طراحی شده است و بر آنچه ازنوع داده است (XML: Extensible markup language)". "ایکس.ام.ال

بر ای نمایش داده طراحی شده است و بر چگونگی (HTML: Hypertext Markup Language) ". تمرآز دارد. "اچ.تی.ام.ال

نمایش داده تمرآز دارد.

"ایکس.ام.ال." چیست؟

زبان نشانه گذاری گسترش پذیر است. Extensible markup language "ایکس.ام.ال." مخفف

تعاریف عمده "ایکس.ام.ال." و "اچ.تی.ام.ال."

"ایکس.ام.ال." جانشینی برای "اچ.تی.ام.ال." نیست . "ایکس.ام.ال." برای توصیف داده و "اچ.تی.ام.ال." نمایش داده

طراحی شده است

"ایکس.ام.ال." برای انجام دادن آاری طراحی نشده است

ممکن است درک آن سخت باشد اما "ایکس.ام.ال." آاری انجام نمی دهد . "ایکس.ام.ال." برای ساخت، ذخیره و ارسال

اطلاعات ایجاد شده است. مثال زیر یک سند "ایکس.ام.ال." را نشان می دهد:

<note>

<to>Tove</to>

<from>Jani</from>

<heading>Riminder</heading>

<body>Don’t forgout me this weekend</body>

</note>

دارد ،همچنین یک گیرنده و یک فرستنده اطلاعات دارد اما هنوز (body) و یک بدنه (header) این یادداشت یک سرصفحه

این سند آاری انجام نمی دهد . درواقع اطلاعات ساده پیچیده شده در برچسب های "ایکس.ام.ال." است وفرد باید یک

نرم افزاری برای ارسال، دریافت یا نمایش آن بنویسد.

"ایکس.ام.ال." مستقل و گسترش پذیر است

برچسب ها در "ایکس.ام.ال." از پیش تعریف شده نیست وشما باید برچسب های خود را ابداع آنید .برچسب هایی آه در

نشانه گدذاری اسناد "اچ.تی.ام.ال." استفاده شده اند و ساختار اسناد "اچ.تی.ام.ال." از پیش تعریف شده اند . مثل <

<p>,<h1

در توسعه آینده وب به احتمال خیلی زیادی از "ایکس.ام.ال." برای توصیف داده استفاده خواهد شد ، در حالی آه

"اچ.تی.ام.ال." برای فرمت و نمایش داده ها استفاده خواهد شد.

سرعت توسعه استانداردهای "ایکس.ام.ال." و سرعت انطباق تهیه آنندگان نرم افزارها با این استانداردها تعجب آور

است. نویسنده معتقد است آه "ایکس.ام.ال." برای آینده وب به اندازه "اچ.تی.ام.ال." آه پایه وب بوده است مهم خواهد

بود . "ایکس.ام.ال." مهمترین ابزار برای آاربرد درست داده و انتقال داده خواهد بود.

"ایکس.ام.ال." چگونه استفاده خواهد شد

"ایکس.ام.ال." می تواند داده را از "اچ.تی.ام.ال." جدا آند و در فایل "ایکس.ام.ال." ذخیره نماید . در این شیوه شما می

توانید از "اچ.تی.ام.ال." برای نمایش و تنضیمات صفحه استفاده آنید و مطمئن باشید آه تغییر در داده ای زیربنایی

نیازمند هیچ تغییری در "اچ.تی.ام.ال." شما نیست.

(XML) . مقدمه ای بر ایکس.ام.ال

مقدمهای _________بر ایکس

mohsen_mahyar@yahoo.com

/ 0 نظر / 55 بازدید