IT آشنایی با سیستم کامپیوتر

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Wingdings; panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:2; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:514416580; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:1112574030 67698691 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693;} @list l0:level1 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:o; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:"Courier New";} @list l1 {mso-list-id:1423526202; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-421089418 -1734287228 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l1:level1 {mso-level-start-at:0; mso-level-number-format:decimal-full-width; mso-level-text:%1-; mso-level-tab-stop:309.75pt; mso-level-number-position:left; margin-left:309.75pt; text-indent:-291.75pt;} ol {margin-bottom:0cm;} ul {margin-bottom:0cm;} -->

Mohsen_mahyar@yahoo.com

۱

 

به طور آلیکامپیوتر به دو بخش اصلی تقسیم میشود :

الف- سخت افزار

ب- نرم افزار

سخت افزار : به آلیه قطعاتکامپیوتر آه قابل لمس بوده مانند : آی سی ها ،

مقاومتها، خازﻧﻬا، دیسکها، سیمها، لامپ و آلیدها، سخت افزار آامپیوتر گفته

میشود آه زیر نظر علم الکترونیک اداره میشود.

نرم افزار : به یک سری طرحها ، اطلاعات، فرمها ، و برنامه هایی آه به یک

آامپیوتر داده میشود تا بتوان عملیات بخصوصی را انجام دهد نرم افزارکامپیوتر

گفته میشود آه قابل لمس نبوده و زیر نظر علم ریاضی اداره میشود.

ساختارکامپیوتر:

ساختاکامپیوتر از اندامهای زیر تشکیل شده است:

١- ورودی : اندامهایی هستند آه توسط آﻧﻬا میتوان اطلاعاتی را به یک کامپیوتر

وارد آرد آه عبارتند از:

Scanner اسکنر Mouse ماوس Keyboard صفحه آلید

٢- خروجی : اندامهایی هستند آه توسط آﻧﻬا میتوان اطلاعات ر ا از کامپیوتر

دریافت آرد و مهمترین آﻧﻬا عبارتند از :

پلاتر یا رسام Printer پرینتر یا چاپگر Monitor مانیتور یا صفحه نمایش

Platter

٣- واحد مرآز پردازش : مهمترین اندامکامپیوتر میباشد آه آلیه پردازشهای

اطلاعات در آن صورت میپذیرد و خود شامل واحدهای زیر میباشد :

حافظه واحد آنترل واحد منطق و محاسبات

سیستم عامل :

سیستم عامل نرم افزاری است آه یک سری اطلاعات اولیه را در اختیار کامپیوتر

قرار میدهد تا بر اساس این اطلاعات اولیه بتوان نرم افزارهای جدیدی را به

آامپیوتر معرفی آرده و با آن ارتباط برقرار آرد یا به عبار ت دیگر سیستم عامل

به صورت یک پل ارتباطی بین سخت افزارها و نرم افزارها و آاربر عمل میکند .

سیستم عاملها به به طور آلی به دو دسته خطی و گرافیکی تقسیم میشوند . در

سیستم عاملهای خطی اطلاعات به صورت نوشتاری به آامپیوتر داده میشود مانند

و در سیستم عاملهای گرافیکی میتوان بدون نوشتن اطلاعات را به DOS سیستم عامل

آامپیوتر وارد آرد مانند سیستم عامل ویندوز

ورود به محیط آار ویندوز و شروع آار

محیط آاری را خواهیم دید آه دارای دو ناحیه اصلی است : Win پس از ورود به 98

Desktop ١- ناحیه میز آار یا

Task Bar ٢- ناحیه نوار وظیفه یا

در شکل زیر این دو ناحیه نشان داده شده اند :

 

Task Bar نوار وظیفه یا

IT مرآز اطلاع رسانی و تکنولو ژی اطلاعات اصفهان

۲

اشیاء ثابت میز آار :

سه شیء اصلی زیر وجود (Desktop) همینطور آه در شکل مشاهده میکنید در میز آار

دارند :

 

My Computer -١

 

 

در قالب دیسکهای مختل

 

 ( Hard Disk ) پنجره ای است آه شامل محتویات حافظه جانبی

بانضمام چند برنامه آاربردی میباشد . برنامه های آاربردی در این محیط عبارتند

از :

آه به بعضی از آﻧﻬا در مباحث بعدی Dial Up Networking, Printers, Scheduled, Control Panel

اشاره میکنیم.

Recycle Bin -٢

محیطی است برای قرار گرفتن اشیاء غیر ضروری و بعبارتی هر شیء در مرحله اول بعد

از حذف شدن وارد این محیط میشود . اشیائی آه در این محیط قرار میگیرند قابل

برگشت به مکان قبلی خود هستند ولی در صورتی آه در این مکان عمل حذف روی آﻧﻬا

انجام گیرد دیگر قابل برگت نخواهد بود.

My Document-٣

مکانی است برای ذخیره سازی پوشه ها و فایلهای مختلف مانند فایلهای متنی ،

گرافیکی، صوتی و غیره.

نوار وظیفه

Start نواری است آه در پایین محیط میز آار قرار دارد و در قسمت چپ آن دآمه

باز میشود . روی این نوار Start وجود دارد آه با آلیک آردن بر روی آن منوی

آیکوﻧﻬای مختلفی نیز م یتواند قرار بگیرد . ( با توجه به آل زیر ) آه در جای خودش

و گزینه های آن توضیح خواهیم داد. Start در مورد منوی

وظیفه دیگری آه این نوار بر عهده دارد این است آه هنگامی آه یک برنامه در

حال اجرا میباشد یا پنجره ای باز میباشد عنوان آن برنامه بر روی نوار وظیفه

نشان داده میشود . و یا اینکه وقتی به طور موقت از یک برنامه خارج میشویم (

حالت آوچک نمایی یک پنجره آه در مباحث بعدی توضیح خواهیم داد آن برنامه یا

پنجره در این نوار قرار میگیرد آه با آلیک آردن بر روی آن میتوانیم آن

برنامه یا پنجره را مجدد باز نماییم .

Start منوی

آه My Computer و My Document پنجره های

به طور موقت بسته شده اند و در نوار

Mohsen_mahyar@yahoo.com

۳

Desk Top ایجاد یک پوشه یا یک شیء در محیط

باید در فضای خالی این محیط روی Desk Top برای ایجاد یک پوشه یا یک شیء در محیط

را انتخاب New آلید سمت راست ماوس آلیک آرده تا منویی ظاهر شده ، گزینه

را برای Folder میکنیم آه یک زیر منوی دیگر ظاهر خواهد شد . در این منو گزینه

ایجاد یک پوشه ( شاخه) و با انتخاب گزینه های پایینی این منو میتوان فایلهایی

با توجه به نوع آﻧﻬا ( متنی، صوتی، گرافیکی و . . . ) ایجاد آرد . ( به شکل

زیر توجه آنید)

مفاهیم اساسی آار با اشیاء

انتخاب یک شیء : برای انتخاب یک شیء یک بار روی آن دآمه سمت چپ ماوس را فشار

( Click ) . میدهیم آه به این عمل اصطلاحاً آلیک آردن میگویند

باز آردن یک شیء : برای باز آردن یک شیء اشاره گر ماوس را بر روی آن میبریم و

گقته میشود. ( Double Click ) دو بار آلیک چپ میکنم آه به این عمل دبل آلیک

یک شیء ( Menu ) نمایش فهرست گزینشی برای یک شیء : برای نمایش فهرست گزینشی

روی آن دآمه سمت راست ماوس را فشار میدهیم آه به این عمل آلیک سمت راست (

گفته میشود. ( Right Click

عبارتست از فشار دآمه سمت چپ : ( Drag & Drop ) آشیدن و جابجا آردن یک شیء

و سپس رها آردن دآمه و به عبارتی قرار دادن شیء ( Drag ) ماوس و آشیدن آن

.( Drop ) در محل دلخواه

اجزاء یک پنجره در ویندوز

باز آردن یک شیء در ویندوز نمایش یک پنجره را به دنبال دارد . در هر پنجره

به طور آلی اجزای زیر مشاهده میشوند.

( Title Bar ) ١- نوار عنوان

نواری رنگی در ابتدای پنجره است آه عن وان شیء مورد نظر به همراه دآمه های

هدایت پنجره روی آن قرار دارد . دآمه های هدایت موجود در نوار عنوان عبارتند

از :

برای بستن یک پنجره باید از این دآمه استفاده آرد : Close - دآمه

بسته شدن موقت یک پنجره) ) : Minimize - دآمه

با آلیک بر روی این دآمه پنجره به حداقل ا ندازه میرسد . و از صفحه نمایش

برداشته میشود . و فقط به عنوان یک نشان آوچک در نوار وظیفه به چشم

میخورد. لازم به ذآر است ، پنجره ای آه حداقل شده است، بسته نشده است

و در حافظه موقت میباشد و در صورت آلیک بر روی آن در نوار وظیفه

دوباره پنجره باز میشود . ( در ق سمت نوار وظیفه نیز آمی در این

مورد توضیح داره شد.)

برای ایجاد پوشه و فایل ها New گزینه

و .... گزینه ایجاد

پوشه

Mohsen_mahyar@yahoo.com

۴

حداآثر نمایش پنجره ) ) : Maximize - دآمه

با فشار این دآمه پنجره به حداآثر اندازه خود میرسد و آل صفحه نمایش را

میگیرد.

برگشت به حالت قبلی) ) : Restore - دآمه

پس از اینکه پنجره به حداآثر اندازه خود رسید، برای بازگشت به حالت

قلی از این دآمه استفاده میشود.

( Menu Bar ) ٢- نوار منو

نواری است آه دآمه هایی روی آن قرار دارد و هر آدام معرف یک منو میباش د . و

با آلیک بر روی هر یک از آﻧﻬا منوی مربوطه باز میشود.

منو چیست؟

جعبه آوچکی است آه شامل چندین گزی نه است و در هر بار باز شدن آن فقط یک

گزینه قابل انتخاب میباشد. آه به آن فهرست گزینشی نیز میگویند.

( Tool Bar ) ٣- نوار ابزار

این نوار حاوی دآمه هایی است آه با آلیک آردن بر روی هر یک از آﻧﻬا یک

فرمان ویژه اجرا میگردد.

به ما امکان می دهد شیوه دلخواه برای نمایش پوشه ها وفایلها را انتخاب Views

آنیم .

خصوصیات فایل یا پوشه انتخاب شده را نمایش Properties گزینة

می دهد .

برای حذف فایلها Delete گزینه

بکار می رود .

Undo گزینه

آخرین عمل انجام شده را خنثی می آند .

برای انتقال فایلهای ذخیره شده به مقصد Paste گزینة

آردن در مبدا. Copy یا Cut مورد نظر بعد از عمل

برای نسخه برداری از یک فایل Copy گزینه

برای انتقال یک فایل به مکان دیگر . Cut گزینة

برای بازگشت به یک مسیر بالاتر Up گزینه

رفتن یک Back و Forward گزینه های

یا آوچک Minimize آلید

نما

یا بزرگ Maximize آلید

یا بستن نما Close آلید

Mohsen_mahyar@yahoo.com

۵

مرحله به جلو و برگشتن یک مرحله به عقب.

( Address Bar ) ۴- نوار آدرس

نواری آه حاوی جعبه انتخابی آدرس است . با آلیک آرد ن روی دآمه سمت راست

این نوار میتوان به مکاﻧﻬای مختلف در ویندوز دست یافت و در هر محلی آه باشیم،

در Prompt آدرس متناظر با آن را در این جعبه مشاهده آنیم . ( شبیه به علامت

یک نوار آدرس را نمایش میدهد آه جعبه انتخابی آن A میباشد .) شکل شماره DOS

همان نوار آدرس را نمایش میدهد آه جعبه انتخابی آن B بسته میباشد . و در شکل

برای انتخاب آدرس باز است.

A شکل

B شکل

( Status Bar ) ۵- نوار وضعیت

نواری آه در انتهای پنجره آه در هر لحظه وضعیت اشیاء آن و عملی آه بر

روی آن انجام شده را نشان میدهد . بطور مثال اگر یک شیء را انتخاب آنیم در

1 را مشاهده میکنیم. Object Selected نوار وضعیت جمله

( Vertical Scroll Bar ) ۶- نوار پیمایش عمودی

از این نوار برای مشاهده اشیاء موجود در بالا و پایین اشیایی آه مشاهده

میشوند استفاده میشود.

( Horizontal Scroll Bar ) ٧- نوار پیمایشی افقی

از این نوار برای مشاهده اشیاء موجود در طرفین اشیایی آه مشاهده میشوند

استفاده میشود . در شکل زیر برای یادآوری مطالب فوق اجزاء یک پنجره را بطور

آامل مشاهده میکنید.

Mohsen_mahyar@yahoo.com

۶

تغییر اندازه یک پنجره :

همانگونه آه در قسمت دآمه های هدایت پنجره توضیح داده شد یکی از روشهای تغییر

اندازه پنجره استفاده از دآمه های حد اقل و حداآثر سازی است . روش دیگر به

این ترتیب است آه اشاره گر ماوس را در لبه افقی یا عمودی قرار میدهیم وقتی

شکل اشاره گر به این صورت ( ) ظاهر شد بطور دلخواه اندازه پنجره را

تغییر میدهیم . همچنین با دبل آلیک بر روی نوار عنوان میتوان اندازه پنجره را

حداآثر آرد.

( Move ) جابجایی یک پنجره

برای جابجا آردن یک پنجره باید روی نوار عنوان آن آلیک آرده و سپس آن را به

هر طرفی آه میخواهیم حرآت دهیم.

( دستور آار عملی شماره ( ١

١

/ 0 نظر / 37 بازدید