مسیریاب نقش شبکه ها در (Router)

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Verdana; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:536871559 0 0 0 415 0;} @font-face {font-family:TimesNewRoman; panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:auto; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:"TimesNewRoman\,Bold"; panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-alt:"Times New Roman"; mso-font-charset:178; mso-generic-font-family:auto; mso-font-format:other; mso-font-pitch:auto; mso-font-signature:8193 0 0 0 64 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

© 2002 by PersiaPacket.com™

I

 

 (Router) مسیریاب  نقش شبکه ها در

Mohsen_mahyar@yahoo.com

درتصویرزیردوشبکهمجزاازیکدیگرقراردارندآههرآدامازاینشبکههادارایسهآامپیوترهستندآهاز

مربوطبهآن Subnet Mask و IP متصلشدهاند. درزیرهریکازآامپیوترها Hub طریقیکرسانه،به

های IP هایشبکهسمتراستبامحدوده IP درجشدهاست. همانطورآهدرتصویرنمایشدادهشده،محدوده

شبکهسمتچپمتفاوتمیباشدولیاینمحدودهدرهریکازشبکههایکساناست. هریکازایندوشبکه

بصورتمجزاقادرندانتقالاطلاعاتبینخودرابراحتیانجامدهندولیدرصورتیآهارتباطیفیزیکیبیناین

دوشبکهبرقرارشود،ایندوشبکهقادربهارسالودریافتاطلاعاتدرهردوشبکهنیستندواصطلاحاایندو

های همکلاس و یا همگروه IP دو شبکه ای آه دارای TCP/IP شبکهیکدیگررانمیبینند(براساس قوانین

نباشند، قادر به دیدن یکدیگر نیستند).

آامپیوتربررویآارتشبکهتعیینمیگردد،بااضافهآردنآارتشبکهدومی (IP) ازآنجاآهآدرسمنطقی

میتوانقادربهدیدنهردوشبکهازطریقاینآامپیوترشد. همانطورآهدرتصویرمشخصاست،

/ 1 نظر / 33 بازدید
reza

SALAM DOOSTE AZIZ