(قسمت اول)آموزش XML

<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

XML آموزش

 

(قسمت اول)

 

Mohsen_mahyar@yahoo.com

 

در

 

 تاریخ کوتاه وب ‚ فهرست چیزهایی که آینده ای درخشان برای آنها پیشبینی می شده اما خیلی زود معلوم شده

 

که بیشتر شایعه

هم یکی از XML یا همان (eXtensible Markup Language) بوده تا واقعیتبسیار بلند بالاست. زبان علامتگذاری قابل توسعه

آن تکنولوژی هائیست که برای آن آینده ای درخشان پیشبینی کرده اند. ولی هنوز خیلی زود استتا بتوان درباره واقعی بودن این ادعا

می تواند نقشی کلیدی در XML قضاوت کرد.با این حال یکچیز واضح است ‚ و آن اینکه تجارت الکترونیکیکواقعیتانکارناپذیر استو

است.همه این دلایل باعثمی شوند تا فکر کنیم HTML نیز بسیار ساده است چون طرز کار آن بسیار شبیه XML این میان بازی کند.یادگیری

پدیده ای زودگذر نخواهد بود. XML

:(Markup Languages) تاریخچه پیدایشزبانهای علامتگذاری

زبانهای و روشهای علامتگذاری بسیار قدیمی تر از وب هستند و قدمتآنها حتی به اختراع چاپ و نشر بر می گردد. وقتی یکناشر

یا ویراستار دستنوشته ای را برای چاپآماده می کرد مجبور بود بعضی از قسمتها را بطریقی از سایر قسمتها متمایز کند مثلا برای برجسته

کردن یکقسمت ‚ علامتی را ( که طبعا برای مسئول قسمت حروفچینی نیز شناخته شده بود) در ابتدای آن می گذاشتو البته پایان آنراهم

در دهه 1960 اختراع شد این زبان که زبان علامتگذاری عمومی IBM اید بگونه ای مشخصمی کرد. اولین زبان علامتگذاری کامپیوتر توسط

به زبان علامتگذاری عمومی استاندارد به نام GML بکار می رفت. بعدها IBM نام داشت برای استاندارد کردن اسناد داخلی (GML)

توسعه یافتو بسیاری از صنایع مختلفآنرا بعنوان یکاستاندارد ارائه اطلاعات پذیرفتند. در سال 1986 سازمان بین المللی SGML

را بعنوان یکاستاندارد پذیرفت. SGML نیز (ISO) استاندارد

SGML در واقع زیر مجموعه ای از HTML ندیده اید ولی باید بدانید که SGML به احتمال زیاد تا بحال حتی یکخط کد به زبان

را در کاوشگر http://www.yahoo.com از کجا آمده باید بدانید وقتی یکآدرسمانند HTML است اما قبل از آن که بدانید

خود وارد می کنید چه اتفاقی می افتد؟ (Web Browser) وب

نمایشیکصفحه در کاوشگر سه مرحله دارد:

نام دارد) آدرسواقعی صفحه در خواست شده را پیدا می کند . DNS 1. کاوشگر به کمککامپیوتر دیگری در اینترنت (که

مورد نظر در آن است . HTML این در واقع آدرسکامپیوتریستکه فایل

را درخواستمی کند. HTML 2. اگر این سایتوجود خارجی داشته باشد کاوشگر با آن تماسمی گرفته و فایل

3. اگر این فایل وجود داشته باشد سایت آنرا از همان راه به کاوشگر می فرستد سپسکاوشگر محتویات فایل دریافتی را خوانده و

نمایشمی دهد.شاید باور نکنید اما تا اواخر دهه 1980 چنین مکانیزمی در اینترنتو جود نداشتو فقط در این زمان بود که محققان مرکز

در سوئیسبه فکر اختراع آن افتادند. (CERN) اروپایی فیزیکذرات

دانشمندان این مرکز روزانه مقالات و گزارشهایی را زا طریق شبکه داخلی با یکدیگر رد و بدل می کردند که در آنها به کرات به

مقالات دیگر اشاره می شد.خواندن این مقالات مستلزم آن بود که فرد بدنبال آنها جستجو کرده و بصورتدستی آنها را باز کند از طرف

دیگر این مقالات در کامپیوتر های مختلفبه یکشکل دیده نمی شد چون روشاستانداردی برای نمایشاطلاعاتدر کامپیوتر وجود نداشت.

در سایه این مشکلات بود که تیم برنر زلی و آندرسبرگلوند به فکر اختراع یکسیستم تبادل اسناد الکترونیکی افتادند.

افتادند که در دل سند قرار می گرفتو بکمکآنها برنامه نمایشدهنده سند می (Tag) برای این کار آنان به فکر ابداع یکسری برچسب

توانستا محتویات آن را بدرستی فرمتکرده و نمایشدهند. این برچسبها بین دو علامت<> قرار گرفته و از سایر محتویات سند

متمایز می شدند.

معروفشد. برنامه ای که این سند ها را نمایشمی دهد نیز امروزه HTML این همان زبانی بو که بعدها به زبان علامتگذاری ابرمتن یا

شناخته می شود. این راه حل ساده (اما قوی) چنان موثر بود که اینکبرنرزلی را بعنوان مخترع وب می (Browser) بنام کاوشگر

و) HTML نیز بسرعت مراحل تکامل را پشت سر گذاشتبه همین دلیل لازم بود تا سازمانی مستقل استاندارد کردن HTML شناسند. با رشد وب

نام دارد اینکبر عهده آقای برنرزلی است . (W3C) را بر عهده گیرد.جالباستبدانید که ریاستاین سازمان که کنسرسیوم وب (SGML

یاد بگیریم؟ XML چرا باید

برای این کار یکدلیل عمده وجود دارد : با آن که وب یکی از سریعترین رشدهای مشاهده شده در تاریخ بشر را تجربه می کند (

بگونه ایکه سرعت رشد فقط با سرعتتکثیر باکتریها قابل مقایسه است) اما هنوز طلفی نو پا بیشنیست.و هر ابزاری که بتواند در این دنیای

مجازی از پسکاری بر آید بسرعت نظرها را بخود جلب خواهد کرد. یکی از مهمترین گرایشهای موجود در اینترنتو وبتجارت

است. رشد سریع تجارت الکترونیکاکنون با موانعی روبرو شده است . چون کار آنقدرها هم (e-commerce الکترونیک(یا همان

که در ابتدا تصور می شد ساده نیست. با این همه‚ تردید نباید داشتکه تجارت الکترونیکبخشمهمی از اقتصاد کنونی جهان است. نکته

کلیدی در یکتجارت الکترونیکی ‚ جمع آوری و ذخیره سازی و پردازشو تفسیر اطلاعات پراکنده وب است. و این کاریستکه

بر می آید. XML بخوبی از عهده

منبع: پرشین لرن

Mohsen_mahyar@yahoo.com

 

/ 0 نظر / 27 بازدید