سیستم عامل در مرورگر

۲۲۶

سیستم عامل در مرورگر

چکیده

در ا ین مقاله ، به معر ف ی رو یدادی پرداخته خواهد شد که م ی تواند به نوبه ی خود در آ ینده باعث نسل ه ا ی جدید و

همچنین مفهومی تازه در سیستم عامل باشدصحبت می شود.. برای دیدی بهتر، در مقاله از نمونه های بارزی که وجود دارند

کلمات کلیدی

برنامه های کاربردی تحت وب ،(Web Desktop) وب دسکتاپ ،(WebOS) سیستم عامل وبی

۱- مقدمه

امروزه ا ینترنت در دن یا ، به راست ی مفهوم و کاربردها یی متفاوت با

گذشته پیدا کرده است و دنیای وب نمود های تازه ا ی از ا ین مفهوم

به شمار می آ ید. در ا ین دنیا مجاز ی ما شاهد اتفاقات نو وتازه ا ی

هستیم که به هر نحو ی از رویدادهای جالب آن شگفت زده می

شویم . از جمله ا ین رویدادها در دنیای وب ، سیستم عاملی است که

می تواند در مرورگر به اجرا درآ ید وامکانات گسترده ا ی در اختیار

کاربر قرار دهد.

(WOS) ۲- سیستم عامل های وبی

برطبق تعر یفی که دا یره المعارف و یکی پد یا ارائه داده است، ی ک

پلتفرم نرم افزار ی است که بدون وابستگ ی به سی ستم عامل محل ی

بین کاربر و یک مرورگر وب انجام می پذیرد. (local)

البته تعار یف د یگری از آن وجود دار د که خلاصه تر ین آنه به ا ی ن

صورت است که س یستم عامل وب ی یک س یستم عامل مجاز ی است

و Firefox, Internet Explorer که در مرورگر اینترنت همچون

غیره به اجرا در می آید.

یک پروژه تحق یقاتی بود که از دانشگاه کال یفرنیا شروع شده WOS

و برا ی ا یجاد توسعه ی نرم افزار ی است که بر رو ی شبکه اجرا

میشوند.

که آن موارد زیر را شامل می شود:

• یک سیستم فا یلی که داده ها را به وسیله آدرس مشخص

می کند.

• یک سیستم نام گذاری منابع، که مستقل از مکان است

• اجرای امن راه دور

• دسترسی امن داده ها

(fail-safe) • تراکنش تخریب امن

این تحقیقات در دانشگاه دوک و چند دانشگاه دیگر ادامه پیدا کرد.

Hyperoffice در سال ۱۹۹۹ مشهورشد و در ابتدا با نام WOS

معروف گشت. MyWebOS شناخته می شد که بعد ها به

سیستم عامل وب ی توسط شرو ین پ ی شاور و درو مور یس بنا نهاده

شدو سپس دکتر ام ین وحدت ، استاد کام پیوتر دانشگاه دوک به آن

نیروی ت ازه ا ی بخش ید . وی پ ی شقدم در تکنولوژ ی ها ی س ی ستم

عامل ها ی وب ی است که مقاله دکتر ی و ی ن ی ز در ا ی ن مورد بوده

است.

که یک برنامه نو یس جوان سوئد ی به WOS.org از سا یت WOS

نام فردر یک مالمر که اول ین u1605 مح یط دسکتاپ آنلا ین را به وجود آورد

ایده گرفته شد . اندکی بعد، تعداد ی از برنامه نو ی سان حرفه ا ی

در جهان ، همچون ار یک آرو یدسون DHTMAL جاوااسکریپت و

مرورگر متقابل DHTMAL دن است ینمن که توابع ،WebFx از

ملحق شدند. WOS دوتایی پویا را به وجود آورد، به پروژه

با رو یای ایجاد اولین سیستم عامل وبی با رابط برنامه نویسی WOS

کامل پا به عر صه گذاشت که به توسعه دهندگان اجازه م ی دهد

برای ا یجاد برنامه ها ی تحت وب شب یه به و یندوز، با نها یت سرعت به

کمک ذخ یره ساز ی ، قسمت ب یشتری از کد را در مرورگر محل ی اجرا

کنند

چارچوب ی Bindows . را ا یجاد کرد Bindows آرویدسون بعدها

م ی باشد و WOS است که بس یار شب یه به رابط برنامه نو ی سی

اجرا م ی شود را انجام م ی دهد و بس یاری WOS کارهایی را که در

از شرکت ها ی بزرگ و همچن ین حوزه ا ینترنتی سازمان ها ی نظام ی

از آن استفاده می کنند. (US Military) آمریکا

Financial Times, توسط رسانه های بزرگ ی همچون WOS

و چند موسسه ی دیگر پوشش داده شده Fox News, CNN

است.

پروژه ا ی مشترک ب ین چهار دانشگاه است که فرض را بر WOS

توسعه یک س یستم عامل برا ی وب بنانهادند که در راس آن، س یستم

عامل های موجود و ترکیب دسترسی گسترده سرویس های

اینترنتی می باشد.

از مزا یای آن م ی توان به دسترس ی ساده کاربر به داده ها از ه ر

مکانی مدیریت و سازمان دهی کند.

(Webtop) ۳- وب دسکتاپ

وب دسکتاپ یک س یستم کاربرد ی شبکه است که برا ی تلف ی ق

برنامه ها ی تحت وب در فضا ی مبتنی بر آن کاربرد دارد.در واقع آن

یک دسکتاپ مجاز ی م ی باشد که همچون نرم افزار در یک مرورگر

وب اجرا می شود.

وب دسکتاپ ها اغلب تو سط مح یط ها یی شبیه به سیستم عامل

هایی مانند و یندوز، مک ینتاش و لینوکس نما یش داده م ی شوند ولی

در حال حاضر وابستگی بیشتری به توابع بر رو ی ا ینترنت دارند .

عموما مزا یای آنها شامل توانا یی در ذخیره قسمت ی از کار و تنظ یمات

است، که بر روی اینترنت سریع تر از دسکتاپ محلی انجام می شود.

لفظ وب دسکتاپ اول ین بار توسط سانتاکروز اوپر ی شن برا ی واسط

مبتنی بر وب در س یستم عامل یونیکس در سال ۱۹۹۳ به کار برده

شد. اندی بو ینگدان و رونالد رکورد کسان ی بودند که این مفهوم را از

جهات مختلف مورد بررس ی قرار دادند تا جا یی که به آنها لفظ

مخترع نسبت م ی دهند . نخست ین مفهوم ی که به وجود آمد

SCO بود. این فناوری به زودی به وسیله Tarantella Webtop

( اولین فروشنده س ی ستم عامل با سرور تجار ی وب) به صورت

اجازه داد برنامه ها ی ویندوز و Tarantella . تجاری در آمد

برای دسکتاپ ،JAVA مکینتاش، در یک مرورگر وب با استفاده از

مبتنی وب نمایش داده شوند.

NUI(Network از وب دسکتاپ با نام Byte مجله

یاد می کند. User Interface)

بود که به کاربران Desktop-over-IP اول ین پلتفرم Nivio

توانایی انتقال از مدل کامپیوتر سنتی را می داد.

از مزایای وب دسکتاپ این است که :

• همیشه از آخرین نرم افزارها استفاده می کند.

ندارد . (Patch) • نیاز به بروز رسانی و وصله

• نیاز به نرم افزاری که آن را برروی شبکه توسعه دهد ندارد.

• حداقل سخت افزار

(Https • امنیت بالا ( در صورت استفاده از

(Downtime) • حداقل زمان از کارافتادگی

این فناوری نیز به نوبه خود دارای معایبی می باشد :

• امنیت: به ا ین دلیل که تمام داده ها بر رو ی ا ینترنت انتقال

پیدا می کنند، ا ین امکان را برا ی هکرها فراهم می کند تا

میان ارتباط و خواندن داده ها قرار بگیرند. البته با استفاده از

و ل یست ها ی کنترل دسترس ی Https رمزنگاری ۲۵۶ ب یتی

می تواند به سادگی ایمن و محفوظ بماند.

• سرعت ا ینترنت: زمان استفاده از یک دسکتاپ مبتن ی بر وب،

(.js/.css, تمام کدهایی که برای بصری کرن (فای ل ها ی

استفاده م ی شوند ، با ید به کامپ یوتر محل ی انتقال پ یدا .swf

کنند تا بتوانند نمایش داده شوند.

۲۲۸

ب یشتر آشنا ش وید به ذکر چند نمونه از آنها و WOS برای ا ین که با

کارهایی که می توانند انجام دهند اشاره می کنم.

ها که به سطح خوب ی از پ ی اده ساز ی WOS در ز یر تعداد ی از

رسیده اند معرف ی و از دو دیدگاه بررسی می شوند یک ی از دی دگااه

پیاده سازی و دیگری از دیدگاه خصوصیات.

در زیر خصوصیاتی که برای مقایسه آنها انجام شده، آمده است:

باز: نوعی رابط برنامه نویسی که استفاده می شود. API

• منبع باز : امکانی برا ی کاربران و توسعه دهندگان برا ی همکار ی

به وس یله- ی ا یجاد برنامه WOS در مورد غن ی تر ساز ی

تازه (widget) هاوویجت های

به طور پ یش فرض WOS • برنامه ها ی مجتمع : برنامه ها یی که

آنها را نشان م ی دهد . ( مانند و یرایشگر متن و یک پی ام رسان

فوری و ...)

• پخش کننده ف یلم و موس یقی: دسترسی به یک مالت ی مد یا در

WOS داخل

• ابزار و یرایش تصو یر: دسترسی به ابزار ی که به کاربر اجازه

ویرایش تصاویر را بدهد.

• سرویس گ یرنده نامه الکترون یک ی: وجود ی ک ی ک سرو یس

گیرنده نامه

• پیام رسان فوری: دسترسی به یک پیام رسان مجتمع

WOS • تقویم: وجود یک تقویم در

• ابزارهای کنفراس : وجود ابزارها ی همکار ی آنلا ی ن (همچون

ابزارهای کنفرانس وبی و ...) ، VOIP

WOS • مرورگر کوچک: مجتمع سازی یک مرورگر وب در

• انباره _________فا یل

Mohse_mahyar@yahoo.com

/ 1 نظر / 58 بازدید
سعید

خدا پدرتو بیامرزه مرسی