کتاب آموزش جامع زبان برنامه نویسی#C

<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

کتاب آموزش جامع

C# زبان برنامه نویسی

Mohsen_mahyar@yahoo.com

این کتاب الکترونیکی رایگان است و هرگونه نسخه برداری از مطالب آن بصورت کلی یا جزیئ مجاز

میباشدودر29فصل درسایت به مورر قرارداده خواهد شد . این کتاب در واقع هدیه ای است به هموطنان عزیز,.

محسن قاسمی

افهرست مطالب

 

13NET . 1 مروری بر ساختار -1

14CLI و استانداردهای -.NET1 -1 -1

15- CLR 2 -1

15NET . -1 کامپایل کردن کد -2 -1

17-CTS 2 -2 -1

-3 اسمبلیها 18 -2 -1

22- FCL 3 -1

25SDK و .NET 4 کار با چارچوب -1

25NET. -1 بروز آوری چارچوب -4 -1

25NET. -2 ابزار چارچوب -4 -1

-3 ابزار پیکربندی چارچوب 29 -4 -1

31C# -5 فهم کامپایلر -1

-1 محل کامپایلر 31 -5 -1

-2 کامپایل کردن از طریق خط فرمان 31 -5 -1

-6 خلاصه 33 -1

36C# -1 چیدمان یک برنامه -2

37C# -1 تذکرات عمومی برنام هنویسی -1 -2

-2 انواع داده اولیه 39 -2

-3 عملگرهای ریاضی، منطق و شرطی 42 -2

-1 عملگرهای ریاضی 42 -3 -2

-2 عملگرهای شرطی و رابطه ای 43 -3 -2

44C# -4 راهنماهای پیش پردازش -2

-1 کامپایل شرطی 44 -4 -2

-2 راهنماهای تشخیص 45 -4 -2

-5 نوع داده ی شمارشی 45 -2

-1 کار با نوع داده شمارشی 46 -5 -2

47System.Enum -2 متدهای -5 -2

های بیتی 47 flag -3 انواع شمارشی و -5 -2

-6 انواع دادهی مقداری و ارجاعی 48 -2

48System.ValueType و- System.Object1 -6 -2

-2 تخصیص حافظه برای انواع داده مقداری و ارجاعی 48 -6 -2

-3 جعبهبندی 49 -6 -2

-7 فضاهای نامی 50 -2

51using -1-7 دستور -2

-2-7 اسامی مستعار فضای اسمی 52 -2

53I/O -8 کنسول -2

-9 خلاصه 54 -2

-1 دستورات انشعاب غیرشرطی 57 -3

-2 دستورات انشعاب شرطی 58 -3

58if -1 دستورات -2 -3

59if -2 بلوک های تک دستوری -2 -3

-3 ارزیابی کوتاه 62 -2 -3

63if.. else -4 دستورات -2 -3

تو در تو 64 if -5 دستورات -2 -3

65switch -6 دستورات -2 -3

روی رشتهها 68 switch -8 دستورات -2 -3

-3 دستورات تکرار 69 -3

69goto -1 ایجاد حلقهها با -3 -3

71do… while -3 حلقه -3 -3

72for -4 حلقه -3 -3

-4 خلاصه 77 -3

-1 ایجاد مدل ها 80 -4

-2 کلاس ها و اشیاء 80 -4

-3 :تعریف یک کلاس: 81 -4

-4 روابط کلاس: 82 -3

-5 ارکان سه گانه ی برنام هنویسی شی گرا 82 -4

-1-5 کپسوله کردن 83 -4

-2-5 تخصص 83 -4

-3-5 چندریختی 84 -4

-6 تحلیل و طراحی شی گرا 84 -4

-7 خلاصه 84 -4

-1-5 تعریف کلاس 87

-1 نمونهسازی اشیاء 88 -1-5

89Time -2 ایجاد کلاس -1-5

-3 معرفهای دسترسی 90 -1-5

-2-5 آرگومانهای متد 91

-3-5 سازندهها 92

-4-5 مقداردهندههای اولیه 93

94this -5-5 کلمه کلیدی

-6-5 اعضای نمونه و ایستا 95

-1 احضار متدهای ایستا 96 -6-5

-2 کاربرد فیلدهای ایستا 98 -6-5

-7-5 خراب کردن اشیاء 99

-8-5 تخصیص حافظه 101

-9-5 خلاصه 104

فصل ششم 106

وراثت و چند ریختی 106

-1 تخصص و تعمیم 106 -6

2

-2 وراثت 108 -6

-1 پیادهسازی وراثت 109 -2 -6

-2 فراخوانی سازندههای کلاس پایه 110 -2 -6

-3 کنترل دسترسی 110 -2 -6

-3 چند ریختی 111 -6

-1 ایجاد انواع دادهی چندریختی 111 -3 -6

114override و new -2 نسخهسازی با -3 -6

-4 کلاسهای انتزاعی 115 -6

-5 کلاسهای مهرشده 117 -6

117Object ) ) -6 ریشهی همه کلاسها -6

-7 خلاصه 119 -6

فصل هفتم 120

متدهای داخلی 120

کردن متدها 120 -overload1 -7

-2 کپسوله کردن دادهها با خصوصیات 122 -7

124get -1-2 معاون -7

125set -2-2 معاون -7

-3 برگرداندن چندین مقدار 125 -7

-1-3 ارسال انواع دادهی مقداری بوسیله ارجاع 126 -7

و انتساب روشن 128 out -2-3 پارامترهای -7

-4 خلاصه 129 -7

-1 کاربرد آرایهها 130 -8

-1 اعلان آرایهها 131 -1 -8

-2 فهم مقادیر پیش فرض 131 -1 -8

-3 دسترسی به عناصر آرایه 132 -1 -8

133foreach -2 دستور -8

-3 مقداردهی اولیه عناصر آرایه 134 -8

134params -4 کلید کلیدی -8

-5 آرایههای چندبعدی 135 -8

-1 آرایههای مستطیلی 135 -5 -8

-2 آرایههای ناهموار 137 -5 -8

-6 متدهای آرایه 140 -8

-7 مرتبکردن آرایهها 140 -8

-8 خلاصه 141 -8

-1 تعریف ساختارها 144 -9

-2 ایجاد ساختارها 145 -9

-1-2 ساختارها به صورت انواع دادة مقداری 146 -9

146new -2-2 ایجاد ساختارها بدون -9

-3 خلاصه 148 -9

150ArrayList -1-10 کلاس

151Queue -2-10 کلاس

152Stack -3-10 کلاس

152HashTable -4-10 کلاس

153SortedList -5-10 کلاس

154BitArray -6-10 کلاس

-7-10 مقایسهی آرایهها و کلکسیونها 157

-8-10 کاربرد کلاسهای کلکسیون برای بازی کارتها 157

-9-10 خلاصه 157

-1 تعریف کل 158 -11

-2 پیادهسازی کلها 160 -11

-3 اعمالکردن کلها 161 -11

-4 انواع داده کل چندگانه 161 -11

-5 محدودیتهای کل 163 -11

-1 محدودیتهای مشتق 164 -5 -11

-2 محدودیت سازنده 166 -5 -11

-3 محدودیت نوع مقداری/ ارجاعی 166 -5 -11

166FCL -6 کلاسها و کلکسیونهای کل در -11

-1 مروری بر کلکسیونهای کل 167 -6 -11

-7 خلاصه 170 -11

-1 اندیسگذار 172 -12

-1 مثال بدون کاربرد اندیسگذار 172 -1 -12

-2 کاربرد اندیسگذارها در مثال قبلی 173 -1 -12

-2 مقایسه آرایهها واندیسگذارها 174 -12

-3 خصوصیات آرایهها و اندیسگذارها 175 -12

-4 اندیسگذارها در واسطها 176 -12

-5 خلاصه 177 -12

179operator -1 کاربرد کلم هی کلیدی -13

179NET . -2 پشتیبانی دیگر زبان های -13

-3 ایجاد عملگرهای مفید 179 -13

-4 عملگرهای دوتایی منطقی 180 -13

-5 عملگر تساوی 180 -13

-6 عملگرهای تبدیل 180 -13

-7 خلاصه 184 -13

-1-14 برنامه نویسی یک فرم ویندوز 186

-1 ایجاد دستی یک برنامه کاربردی ویندوز 186 -1-14

188Windows.Forms -2-14 کلاس های کنترل در

188Control -1 کلاس -2-14

189control خصوصیات

-2 کار با کنتر لها 190 -2-14

اندازه و موقعیت 190

چگونه یک کنترل را لنگر بیاندازیم و بچسبانیم 191

و کانون 192 Tab ترتیب

طی کردن همه کنترل های روی یک فرم 193

194Control -3 رویدادهای -2-14

اداره کردن رویدادهای ماوس 194

اداره کردن رویدادهای صفحه کلید 196

NET. فصل اول- مقدمهای بر چارچوب

3

198Form -3-14 کلاس

1تنظیم ظاهر یک فرم 199 -3-14

کدری فرم 200

شفافیت فرم 200

تنظیم اندازه و موقعیت فرم 202

-2 نمایش فرم ها 203 -3-14

203modeless چرخه ی زندگی یک فرم

ایجاد و نمایش فرم 203

-3 فعال سازی و غیرفعال سازی فرم 204 -3-14

بستن فرم 204

-4 فعل و انفعال فرم ها – یک برنامه کاربردی نمونه 205 -3-14

کد فرم اصلی 206

کد فرم جستجو 206

-5 فرم های مالک و ملک 207 -3-14

208MDI فرم های

208MDI ایجاد یک منو و فرم

210VS.NET با استفاده از MDI ایجاد یک منوی

-4-14 کار با منوها 211

211MenuItem -1-4-14 خصوصیات

-2-4-14 منوهای زمینه 211

-3-4-14 ساختن یک منوی زمینه 212

-5-14 اضافه کردن کمک به یک فرم 213

ها 213 -ToolTip1-5-14

214Help 1 و دکمه F -2-5-14 پاسخ به

216HelpProvider -3-5-14 کنترل

-6-14 وراثت فرم ها 216

-1 ایجاد و استفاده یک کتابخانه از فرم ها 216 -6-14

-2 کاربرد فرم ارث بری شده 217 -6-14

کردن رویدادها 217 -Override3 -6 -36

218VS.NET -4 ایجاد فرم های ارث بری شده با -6-14

-7-14 خلاصه 218

فرمهای ویندوز 220 NET. -1-15 مطالعه کنترلهای

Label و Panel ،GroupBox ،Button -2-15 کلاسهای

222

222Button -1 کلاس -2-15

تنظیم ظاهر یک دکمه 222

223Button اداره کردن رویدادهای

223CheckBox -2 کلاس -2-15

223CheckBox تنظیم ظاهر

224RadioButton -3 کلاس -2-15

قراردادن دکمههای رادیویی در یک گروه 224

226GroupBox -4 کلاس -2-15

226Panel -5 کلاس -2-15

226FlowLayoutPanel -6 کنترل -2-15

227TableLayoutPanel -7 کنترل -2-15

228Label -8 کلاس -2-15

228TextBox و PictureBox -3-15 کنترلهای

228PictureBox -1 کلاس -3-15

230TextBox -2 کلاس -3-15

کادرهای متنی و کاراکترهای بازگشت به سر سطر 231

و CheckedListBox،ListBox -4-15 کلاسهای

232ComboBox

232ListBox -1-4-15 کلاس

232ListBox اضافه کردن اقلام به یک

233ListBox انتخاب و جستجوی اقلام در یک

234ListBox سفارشیکردن ظاهر یک

و ComboBox : -2-4-15 کنترلهای دیگری از لیست

236CheckedListBox

237ListView و TreeView -5-15 کلاسهای

237ListView -1 کلاس -5-15

237ListView ایجاد یک شی

237ListView تعریف ظاهر شئ

تنظیم سرآیندهای ستون 238

239ListView ایجاد قلم دادههای

تعیین آیکونها 239

240ListView کار با کنترل

طیکردن همه قلم دادهها یا قلم دادههای انتخاب شده 240

تشخیص قلم داده انتخاب شده جاری 241

241ListView مرتبسازی قلم دادههای یک کنترل

242TreeView -2 کلاس -5-15

242TreeNode کلاس

اضافه کردن و حذ فکردن گره ها 243

244TreeView طی کردن همه گر هها در یک

تشخیص گره انتخاب شده 244

با کاربرد انعکاس 244 TreeView

/ 1 نظر / 38 بازدید
reza

SALAM AGH MISHEIN BAHSREO TA PAYAN ADAMEH DAHID