ادامه فصل اول ودوم مقدمات برنامه نویسی با ++C

<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

C++ فصل اول ودوم / مقدمات برنامه نویسی باادامه

9‐ برنامۀ زیر سن کاربر را از ورودی دریافت کرده و سپس آن مقدار را در خروجی چاپ

می کند اما خطوط این برنامه به هم ریخته است. آن را به ترتیب درست مرتب کنید:

int main()

{ // testing:

cout << "Your age is: " << age << " years." << endl;

cin >> age;

cout << "Enter your age: ";

int age;

return 0;

}

تمرین های برنامه نویسی

1‐ برنامه ای بنویسید که همۀ حروف الفبای انگلیسی را به ترتیب چاپ کند به طوری

که کنار هر حرف بزرگ، مشابه کوچک آن هم وجود داشته باشد.

6 مانند زیر چاپ کند. × را در ی ک بلوک 7 B 2‐ برنامه ای بنویسید که به وسیلۀ ستاره ها، حرف

*****

* *

* *

*****

* *

* *

*****

3‐ برنامه ای نوشته و اجرا کنید ک ه اولین حرف نام فامیل شما را به وسیلۀ ستاره ها در

7 چاپ کند. × یک بلوک 7

4‐ برنامه ای نوشته و اجرا کنید که نشان دهد چه اتفاقی می افتد اگر هر یک از ده

سویچ خروجی زیر چاپ شود:

\a , \b , \n , \r , \t , \v , \' , \" , \\ , \?

5‐ برنامه ای را نوشت ه و اجرا کنید ک ه مجموع ، تفاض ل، حاصل ضرب ، خارج قسمت و

باقیماندۀ دو عدد 60 و 7 را چاپ کند.

6‐ برنامه ای را نوشته و اجرا کنید که دو عدد صحیح از ورودی گرفته و مجموع ،

تفاضل ، حاصل ضرب ، خارج قسمت و باقیماندۀ آن دو عدد را چاپ کند.

 

فصل دوم

« انواع اصلی »

2 انواع دادۀ عددی – 1

ما در زندگی روزمره از داده های مختلفی استفاده می کنیم: اعداد ، تصاویر،

نوشته ها یا حروف الفبا، صداها، بوها و ... . با پردازش این داد هها می توانیم تصمیماتی

اتخاذ کنیم، عک سالعمل هایی نشان دهیم و مسال های را حل کنیم. رایانه ها نیز قرار است

همین کار را انجام دهند. یعنی داده هایی را بگیرند، آ نها را به شکلی که ما تعیین

می کنیم پردازش کنند و در نتیجه اطلاعات مورد نیازمان را استخراج کنند. اما رایانه ها

یک محدودیت مهم دارند: فقط اعداد را می توانند پردازش کنند. پس هر داده ای برای

این که قابل پردازش باشد باید تبدیل به عدد شود. ممکن است عجیب به نظر برسد که

مثلا صدا یا تصویر را چطور می توان به اعداد تبدیل کرد اما این کار واقعا در رایانه ها

« اعداد دودویی 1 » انجام می گیرد و هر نوع داد های به ترکیبی از صفرها و یک ها که

خوانده می شوند، تبدیل می گردد. سر و کار داشتن با اعدادی که فقط از صفرها و

یک های طولانی تشکیل شده اند بسیار گیج کننده و وقت گیر است. علاوه بر این مایلیم

که با داده های واقعی در برنامه ها کار کنیم. بنابراین در زبا نهای برنامه نویسی، این تبدیل

1 – Binary

26 برنامه سازی پیشرفته

داده ها به کامپایلر واگذار شده است و برنام هنویس با خیال راحت می تواند انواع واقعی

را که آن زبان در اختیار می گذارد به کار برد. وقتی برنامه کامپایل شد، این داد هها خود

به خود به اعداد دودویی تبدیل می شوند.

نوع ممیز شناور 2 » و « نوع صحیح 1 » : دو نوع اصلی داده وجود دارد C++ در

همۀ انواع دیگر از روی این دو ساخته می شوند (به شکل زیر دقت کنید).

نوع صحیح برای نگهداری

اعداد صحیح (اعداد 0 و 1 و 2 و

...) استفاده می شود. این اعداد بیشتر

برای شمارش به کار می روند و

دامنه محدودی دارند.

نوع ممیز شناور برای

نگهداری اعداد اعشاری استفاده

می شود. اعداد اعشاری بیشتر برای

اندازه گیری دقیق به کار می روند و

دامنۀ بزرگ تری دارند. یک عدد

187 را / اعشاری مثل 352

18/7352 یا × می توان به شکل 10

102 ‐ 1/87352 یا 1 ×

18735/2 و یا ... نوشت. به این ترتیب با کم و زیاد کردن ×10 ‐ 1873/52 یا 2 ×10

توان عدد 10 ممیز عدد نیز جابه جا می شود. به همین دلیل است که به اعداد اعشاری

می گویند. « اعداد ممیز شناور »

2 متغیر عدد صحیح – 2

شش نوع متغیر عدد صحیح دارد که در شکل آمده است. تفاوت این شش C++

نوع مربوط به میزان حافظۀ مورد استفاده و محدودۀ مقادیری است که هر کدام

انواع اصلی

انواع صحیح

boolean نوع

bool

نوع شمارشی

enum

نوع کاراکتری

char

unsigned char

wchar_t

نوع عددی صحیح

short

int

long

unsigned short

unsigned int

unsigned long

انواع ممیز شناور

float

double

long double

1 – Integer 2 – Floating point

فصل دوم / انواع اصلی 27

می توانند داشته باشند. این میزان حافظۀ مورد استفاده و محدودۀ مقادیر، بستگی زیادی

به سخت افزار و همچنین سیستم عامل دارد. یعنی ممکن است روی یک رایانه، نوع

دو بایت از حافظه را اشغال کند در int

حالی که روی رایانه ای از نوع دیگر نوع

به چهار بایت حافظه نیاز داشته int

<limits> باشد. با استفاده از سرفایل

می توان مشخص نمود که هر نوع عدد

صحیح روی رایانه تان چه محدوده ای دارد.

2 محدوده های نوع عدد صحیح – * مثال 1

را چاپ می کند: C++ این برنامه محدوده های شش نوع عدد صحیح در

#include <iostream>

#include <limits> //defines the constants SHRT_MIN, etc.

using namespace std;

int main()

{ //prints some of the constants stored in the <limits>

header:

cout << "minimum short = " << SHRT_MIN << endl;

cout << "maximum short = " << SHRT_MAX << endl;

cout << "minimum unsigned short = 0" << endl;

cout << "maximum unsigned short = " << USHRT_MAX << endl;

cout << "minimum int = " << INT_MIN << endl;

cout << "maximum int = " << INT_MAX << endl;

cout << "minimum unsigned int = 0" << endl;

cout << "maximum unsigned int = " << UINT_MAX << endl;

cout << "minimum long = " << LONG_MIN << endl;

cout << "maximum long = " << LONG_MAX << endl;

cout << "minimum unsigned long = 0" << endl;

cout << "maximum unsigned long = " << ULONG_MAX << endl;

return 0;

}

minimum short = -32768

maximum short = 32767

انواع اصلی

انواع صحیح

نوع عددی صحیح

short

int

long

unsigned short

unsigned int

unsigned long

28 برنامه سازی پیشرفته

minimum unsigned short = 0

maximum unsigned short = 65535

minimum int = -2147483648

maximum int = 2147483647

minimum unsigned int = 0

maximum unsigned int = 4294967295

minimum long = -2147483648

maximum long = 2147483647

minimum unsigned long = 0

maximum unsigned long = 4294967295

، SHRT_MAX ، SHRT_MIN حاوی تعریف شناسه های <limits> سرفایل

و سایر شناس ههایی است که در برنامۀ بالا استفاده شده است. این USHRT_MAX

شناسه ها گستره ای که نوع عدد صحیح مربوطه می تواند داشته باشد را نشان می دهند.

حداقل چه مقداری short نشان می دهد که متغیری از نوع SHRT_MIN مثلا شناسه

short بیان می کند که متغیری از نوع SHRT_MAX می تواند داشته باشد و شناسه

حداکثر چه مقداری می تواند داشته باشد. مثال بالا روی یک رایانه با پردازنده

با سیستم عامل ویندوز 98 اجرا شده است. خروجی این مثال نشانPentium II

می دهد که شش نوع عدد صحیح در این رایانه محدوده های زیر را دارند:

short: - 32,767 تا 32,786 (28 ⇒ 1 byte)

int: - 2,147,483,647 تا 2,147,483,648 (232 &rA

/ 2 نظر / 243 بازدید
lili

وبلاگتون عالیه.فقط اگه اینارو قسمت قسمت کنید خیلی بهتره.من که واقعا خوشم اومد. خسته نباشید

عالی