فصل بیست و نهم برنامه نویسی Com و NET در #C

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} a:link, span.MsoHyperlink {mso-style-unhide:no; color:blue; text-decoration:underline; text-underline:single;} a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed {mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; color:purple; mso-themecolor:followedhyperlink; text-decoration:underline; text-underline:single;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

فصل بیست و نهم

 C#درCom و NET برنامه نویسی

اگر ما همه کدهای نوشته شده تا به حال را رها کرده و از ابتدا شروع کنیم، خوب به نظر می رسد. اما این عمل، یک گزینهی

قابل قبول برای بیشتر شرک تها نیست. در گذشته بیشتر سازمان های توسعهدهنده، یک سرمایه گذاری قابل توجهی در

انجام داده بودند. مایکروسافت یک کمیته تضمین قابلیت استفادهی ActiveX و کنتر لهای Com توسعه و خرید قطعات

به آسانی قابل فراخوانی هستند. Com از طریق ،.NET را ایجاد کرده است و قطعات NET. مجدد این قطعات در

به .NET به برنامه، آشکار کردن 1 کلاس های Com و قطعاتActiveX برای وارد کردن کنترل های NET. این فصل پشتیبانی

را تشریح می کند. API 32Win و فراخوانی مستقیم Com برنامه های کاربردی بر پایه

ActiveX -1-29 وارد کردن 2 کنترل های

هستند، که روی فرم قرار داده م یشوند و ممکن است یک واسط کاربر داشته Com قطعات ActiveX کنترل های

را توسعه داد، توسعهدهندگان اجازه یافتند کنترل های OCX باشند یا نداشته باشند. زمانی که مایکروسافت استاندارد

شروع شد. در طول ActiveX آنها را بکار گیرند. از این زمان بود که انقلاب کنترل ++C ایجاد کرده و در VB را در ActiveX

ها، قطعه کدهای ActiveX . توسعه داده شدهاند و مورد استفاده قرار گرفتهاند ActiveX چند سال گذشته، هزاران کنترل

استفادهی مجدد کدهای باینری می باشند. ،ActiveX کوچک هستند که کار کردن با آنها راحت است. یک مثال کارا از

را به طور خودکار ActiveX 2005 قادر است کنترل های VS . بسیار آسان است .NET در ActiveX وارد کردن کنترل های

توسعه داده شده است که اسمبلی های ضروری کنترل AxImp 2005 یک نرم افزار کمکی به نام VS وارد کند. در خط فرمان

ایجاد میکند. NET. مورد نظر را در

خود وارد خواهید Form Windows زمانی که کنترلی در محیط ویندوز استاندارد کار میکند، شما آن را به برنامهی کاربردی

را انتخاب کنید. فرم پروژه را تا ActiveX Control 6 را باز کرده و در نوع پروژه جدید VB ، کرد. برای ایجاد کنترل جدید

کلیک راست کرده و User Control حد امکان کوچک کنید، چون این کنترل واسط کاربر نخواهد داشت. روی

کلیک Project روی Project Explorer تغییر دهید. در Calculator را انتخاب کنید. نام آن را به Properties

تغییر نام دهید. فوراً پروژه را ذخیره کرده و فایل و پروژه را CalcControl آن را به ،Properties کرده و در پنجره

1 نمایش داده شده است: - نامگذاری کنید. همانطور که در شکل 29 CalcControl

1 Exposing

2 Import

COM و NET. فصل بیست و نهم برنامه نویسی

547

1- شکل 29

1- در مثال 29 VB اضافه کنید. کد مورد نظر Code View حال م یتوانید 4 تابع محاسباتی را، در پنجره کد از طریق انتخاب

نشان داده شده است:

1- مثال 29

Public Function _

Add(left As Double, right As Double) _

As Double

Add = left + right

End Function

Public Function _

Subtract(left As Double, right As Double) _

As Double

Subtract = left - right

End Function

Public Function _

Multiply(left As Double, right As Double) _

As Double

Multiply = left * right

End Function

Public Function _

Divide(left As Double, right As Double) _

As Double

Divide = left / right

End Function

را اجرا کنید، تا این کد کامپایل Make CalcControl.ocx گزینهی ،File این قطعه کد، کد کامل کنترل است. از منوی

تعیین و CalcTest و نام پروژه را TestForm 6 بسازید. نام فرم را VB شود. در قدم بعدی یک پروژه استاندارد اجرائی در

آنها را ذخیره کنید.

از فرم ظاهر شده، به برنامهی CalcControl و انتخاب Ctrl+T را به عنوان یک قطعه به وسیله فشردن ActiveX کنترل

2 نشان داده شده است.) - خود اضافه کنید (چنانچه در شکل 29

Mohsen_mahyar@yahoo.com - C# برنامه نویسی

548

2- شکل 29

3 میبینید - این عمل باعث میشود تا یک کنترل روی جعبه ابزار قرار گیرد. چنان که در شکل 29

3- شکل 29

بنامید. توجه داشته باشید که کنترل جدید CalcControl اضافه کنید و آن را TestForm کنترل جدید را بر روی فرم

قابل رویت نیست. این کنترل هیچ رایط کاربری ندارد. چهار دکمه و دو کادر متنی و یک برچسب به فرم اضافه کنید. چنانچه

4 نشان داده شده است: - در شکل 29

4- شکل 29

2 کد کامل - مثال 29 .btnAdd, btnSubtract, btnMultiply, btnDivide: اسامی دکمهها را چنین انتخاب کنید

این برنامه را نشان میدهد.

هرگاه که روی یکی از این دکمهها کلیک کنید، از شما دو عدد خواسته میشود، که باید در کادرهای متنی وارد کنید و نتیجه

در بر چسبها نشان داده میشود.

2- مثال 29

Private Sub btnAdd_Click()

Label١.Caption = _

calcControl.Add(CDbl(Text١.Text), _

CDbl(Text٢.Text))

End Sub

Private Sub btnDivide_Click( )

Label١.Caption = _

calcControl.Divide(C

/ 0 نظر / 45 بازدید