کوکی چیست؟انواع کوکی ها

mohsen_mahyar@yahoo.com
moh-mah.persianblog.ir

کوکی چیست؟
 
بر روی کامپیوتر شما ذخیره می کنند به این (Text) تقریبا تمام سایت هایی که بازدید می کنید اطلاعاتی را در قالب یکفایل کوچکمتنی
Cashe در اینترنت اکسپولرر و در نت اسکیپدر فولدر Temporary Internet Files فایل کوکی می گویند محل ذخیره شدن این فایل در فولدر
استدر اپرا و موزیلا و نسخه های قدیمی تر اینترنت اکسپولرر در فولدر جدایی به نام کوکی است .
این امکان را دارید که انتخاب کنید (Web Browsers) انواع مختلفی از کوکی ها وجود دارد و شما در نسخه های جدیدتر وب بروسر ها
کدام کوکی ها برروی کامپیوتر شما ذخیره شوند در صورتی که کوکی ها را کاملا غیر فعال کنید ممکن است بعضی سایت های اینترنتی را نتوانید ببیند و
یا از بعضی امکانات مثل به یاد داشتن شناسه و رمز عبور شما در آن سایتمحروم شوید و یا انتخاب هایی که داشتید مثل ساعتمحلی و یا دمای هوای
محلی و کلا از تنظیمات شخصی ای که در آن وب سایت انجام داده اید نتوانید استفاده کنید.
کوکی ها چگونه مورد استفاده قرار می گیرند؟
همانطوری که گفتیم کوکی یکفایل است که توسط یکوب سایت برای حفظ اطلاعات بر روی کامپیوتر شما قرار می گیرد یککوکی می
تواند شامل اطلاعاتی باشد که شما در آن سایت وارد کرده اید مانند ای میل - آدرس - شماره تلفن و سایر اطلاعات شخصی - همچنین کوکی ها می
توانند صفحات و یا کارهایی را که در آن وب سایت انجام داده اید مثل تعداد کلیکلینکهای بازدید شده و مدت بازدیدرا نیز ضبط کنند. این به سایت
کمکمی کند تا دفعه بعد که به آن سایت بازگشتید اطلاعات شما را به خاطر داشته باشد و از وارد کردن تکراری اطلاعات خودداری کنید نمونه بارز این
و یا حفظ تنظیماتی که درآن سایت انجام داده این به عنوان مثال می Welcome Back مطلب لاگاین ماندن شما در آن سایت است و یا پیغام های
اشاره کرد. نکته ای را که باید به خاطر داشته باشید این است که هر وب سایت فقط می تواند از اطلاعاتی که My MSN توان به خصوصی کردن صفحه
شما وارد کرده اید استفاده کند نه بیشتر مثلا اگر ای میل خود را در آن سایت وارد نکرده اید آن وب سایت نمی تواند ای میل شما را به دست آورد و یا به
سایر اطلاعات کامپیوتر شما دست یابد .
مورد دیگر اینکه وب سایت ها فقط می توانند کوکی هایی را که خود ایجاد کرده اند بخوانند و نمی توانند از سایر کوکی های موجود استفاده
کنند. وقتی که از یکوب سایت برای بار دوم بازدید می کنید آن وب سایت به دنبال کوکی مربوط به خود می گرد و در صورت وجود از آن استفاده می
کند.( البته باز هم با توجه به تنظیماتی که انجام داده اید)
moh-mah.persianblog.ir
mohsen_mahyar@yahoo.com
انواع کوکی ها
:
این نوع کوکی ها به عنوان یکفایل بر روی کامپیوتر شما ذخیره می شوند و بعد از بستن (presistent Cookies): کوکی های پایا - دائمی
مرورگر اینترنتی شما پاک نخواهند شد و همچنان باقی می مانند. این کوکی ها قابلیت به روز شدن توسط سایت ایجاد کننده خود را دارند همچنینسایت
اجازه دسترسی مستقیم به این کوکی ها رو نیز دارد حدود 80 درصد کوکی های مورد استفاده از این نوع هستند .
(Temporary Cookies): کوکی های موقت
کوکی هایی هستند که بعد از بستن مرورگر اینترنتی شما و یا خروج از سایت استفاده کننده از کوکی پاکمی شوند.
می شوند و از کار می افتند ولیپاکنمی Expire نوع دیگر کوکی های موقت کوکی های زمان دار هستند که زمانی برای کار دارند و بعد از آن اصطلاحا
شوند و در صورت بازدید مجدد از سایتممکن است به روز رسانی شوند و مجددا مورد استفاده قرار بگیرند .
(Unsatisfactory cookies) ؟ کوکی های ناخوشایند
این کوکی ها اجازه دسترسی به اطلاعات خصوصی شما را برای استفاده دویاره بدون پرسیدن از شما دارند از این کوکی ها بیشتر در خرید
مورد استفاده قرار می گیرند. (SSL*) های اینترنتی و سایت امن
(Third Party) و کوکی های متعلق به سایتهای دیگر (First Party) مقایسه کوکی های متعلق به سایتاصلی
اشنا شویم این مفاهیم در حقیقتمفاهیم بیمه ای هستند : First& third party دوستان قبل از هر چیز اجازه بدین با دو مفهوم
First Party
(Policy Holder) عضو اصلی یکخانواده و یا شرکت صاحب حقوق و مزایای اصلی کسی که بیمه نامه اصلی را داراست
Second party
شرکت بیمه کننده
Third Party
کوکی هایی هستند که فقط First Party : ؟ هر شخصسومی غیر از این دو کلا بقیه افراد و اما این مفاهیم در کوکی ها چه معنایی می دهند
اطلاعات آنها به سایت که توسط آنها ایجاد شده اند فرستاده می شود و کار آنها همانطور که اشاره شد یادآوری اطلاعات ماست.
کوکی هایی هستند که اطلاعات را به چندین سایتمختلف غیر از آنچه بازدید می کنید می فرستند استفاده این کوکی ها Third Party
می باشد (Third Party) معمولا تجاری است بدینگونه که شما از سایتی بازدید می کنید و آن سایتدارای بنرهای تجاری و تبلیغات از سایتدیگری
وارد عمل شده و اطلاعات شما را ثبتمی کند به عنوان مثال صاحب تبلیغ با استفاده از این امکان میتواند ببیند Third Party در اینجاست که کوکی
که شما چه نوع تبلیغ هایی را بازدید می کنید و در کدام سایت ها. این نوع کوکی هم می توانند از نوع دائمی و هم موقت باشند.
اصولا این نوع کوکی ها استاندارد نیستند و توسط مرورگرهای جدید بلوکمی شوند .همچنین این کوکی ها ممکن است به هکر ها کمککنند
تا اطلاعات شخصی شما را بدست بیاورند.( برای جلوگیری از آخرین پچ های مرورگر خود استفاده کنید*) پیشنهاد می شود تا این کوکی ها را که هیچ
استفاده مفیدی برای کاربر ندارند بلوک کنید

moh-mah.persianblog.ir
mohsen_mahyar@yahoo.com
.
__

/ 0 نظر / 85 بازدید